Uchwała Nr 327/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Mia

 
Uchwała Nr 327/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 czerwca 2018 r.
 
w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Puszczykowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Na terenie Miasta Puszczykowa ustala się:
1) maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo na 35, w tym:
a) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 15;
b) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 20;
2) maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) na 35, w tym:
a) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 15;
b) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 20;
3) maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu na 30, w tym:
a) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 10;
b) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 20.
 
§ 2. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie Miasta Puszczykowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1) Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być zlokalizowane w odległości mniejszej niż 50 metrów od następujących obiektów:
a) szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych,
b) obiektów kultu religijnego.
2) Odległość 50 metrów, o której mowa w pkt. 1, liczona będzie najkrótszą drogą dojścia wzdłuż ciągów komunikacyjnych od najbliższego wejścia na teren obiektów, o których mowa w pkt. 1 lit. a i b, do wejścia do miejsca sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr 59/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Puszczykowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 310). W wyniku tej nowelizacji zmienił się m.in. art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z których to przepisów wynika obowiązek rady gminy ustalenia w drodze uchwały maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy odrębnie dla: poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 4 ww. ustawy nowelizującej, dotychczasowe uchwały rad gmin wydane na podstawie art. 12 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał wydanych na podstawie znowelizowanego art. 12 ust. 1 i 3 tej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.
Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.