Uchwała Nr 328/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody R

 
Uchwała Nr 328/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 czerwca 2018 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych wprowadza się następującą zmianę:
pkt I.6. Regulaminu Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych otrzymuje brzmienie:
„Kapituła może przyznać nagrodę za inne wybitne osiągnięcia w szczególności o charakterze ponadlokalnym, niewymienione w punktach 4 i 5. Nie mogą one wynikać jedynie z wzorowej postawy uczniowskiej i celujących wyników w nauce."
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
W związku z rosnącą liczbą wniosków o przyznanie nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych należy doprecyzować warunki umożliwiające ubieganie się o nagrody. Pozwoli to uhonorować najwybitniejszych uczniów adekwatnie do ich osiągnięć.