Uchwała Nr 329/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa

 
Uchwała Nr 329/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 czerwca 2018 r.
 
w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) oraz § 1pkt 3 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 936) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Burmistrza Miasta Puszczykowa w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze - według maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla wójtów, z uwzględnieniem liczby mieszkańców gminy, określonej w tabeli I. B załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
2) dodatek funkcyjny - według maksymalnej stawki dodatku funkcyjnego dla wójtów, z uwzględnieniem liczby mieszkańców gminy, określonej w tabeli I. B załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
3) dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,
4) dodatek za wieloletnią pracę według obowiązujących przepisów.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 3/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego od dnia 1 lipca 2018 r.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
W związku z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zachodzi konieczność podjęcia uchwały ustalającej wysokość wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.