Uchwała Nr 331/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.

 
Uchwała Nr 331/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 czerwca 2018 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 10.01.2018 r. poz. 544) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 950.914 zł do kwoty 55.971.745,29 zł, w tym:
a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18.000 zł do kwoty 45.319.901,66 zł,
b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 932.914 zł do kwoty 10.651.843,63 zł,
2) w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.350.914 zł do kwoty 61.871.745,29 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 158.000 zł do kwoty 37.351.831,29 zł,
b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.192.914 zł do kwoty 24.519.914 zł;
3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 5.900.000 zł, który zostanie pokryty
1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.400.000 zł;
2) przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.500.000 zł.";
8) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 7.960.000 zł, w tym przychody w wysokości 3.400.000 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych."
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
Dochody
1) W dziale 600 wprowadzono dotację z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 932.914 zł - na budowę ul. Szpitalnej.
2) W dziale 801 wprowadzono dotację z budżetu państwa w kwocie 12.000 zł na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1.
3) W dziale 854 zwiększono o kwotę 6.000 zł dochody z tytułu opłat za kolonie i półkolonie.
 
Wydatki
1) W rozdziale 60016 zwiększono wydatki na realizację programu budowy dróg o kwotę 932.914 zł. Wykreślono z zadań majątkowych budowę ul. Krótkiej.
2) W rozdziale 70005 zwiększono o kwotę 80.000 zł wydatki na zadanie pn.: Adaptacja na potrzeby UM budynku nastawni.
3) W rozdziale 75023 zwiększono o kwotę 30.000 zł wydatki na zadanie pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania (na zakup systemu nagłośnienia sali sesyjnej); wprowadzono wydatki w kwocie 15.000 zł na wdrożenie RODO w UM oraz 20.000 zł na zakup stołów na salę sesyjną oraz krzeseł biurowych.
4) W rozdziałach 80101 i 80150 zwiększono wydatki o kwotę 72.000 zł, w tym 12.000 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej, 60.000 zł na zakup energii elektrycznej i opłaty za śmieci w Szkole Podstawowej nr 2.
5) W rozdziale 85412 zwiększono o kwotę 6.000 zł wydatki na organizację półkolonii i kolonii.
6) W rozdziale 90015 zwiększono o kwotę 7.000 zł wydatki na remonty oświetlenia ulicznego.
7) W rozdziale 92109 zwiększono o kwotę 38.000 zł wydatki na dotacje dla Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury.
8) W rozdziale 75412 zwiększono o kwotę 150.000 zł wydatki na budowę remizy strażackiej z jednoczesną zmianą nazwy zadania.
 
Deficyt
W wyniku ww. zmian uległ zwiększeniu deficyt o kwotę 400.000 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków pieniężnych z lat ubiegłych.