Uchwała Nr 33/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wielolet

 

 
Uchwała Nr 33/18/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 18 grudnia 2018 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Uaktualniono wieloletnią prognozę finansową uwzględniając zapisy projektu uchwały zmieniającego uchwałę budżetową.
Ponadto:
1) Wprowadzono w przedsięwzięciach zadanie pn.: „Budowa pumptracku przy ul. Nowe Osiedle" z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2019.
2) Wprowadzono w przedsięwzięcia zadanie pn.: „Adaptacja na potrzeby UM budynku nastawni" z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2019.
3) Przesunięto planowane dochody z tyt. dofinansowania z UE na przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja willi "Mimoza" w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne" z roku 2018 r. na rok 2019. 
 

zał. nr 2 do uchwały nr 33

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowo