Uchwała Nr 332/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z

 
Uchwała Nr 332/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 czerwca 2018 r.
 
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2017 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2017 rok.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.
Zgodnie z przepisem art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Miasta Puszczykowa, jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Puszczykowa, działając na podstawie art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2017, sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za rok 2017, informację o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2017 na posiedzeniach w dniach: 18 kwietnia, 7 i 16 maja 2018 r.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.