Uchwała Nr 333/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2017 rok

 
Uchwała Nr 333/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 czerwca 2018 r.
 
w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2017 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2017 rok.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Puszczykowa, działając na podstawie art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2017, sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za rok 2017, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2017 oraz informację o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na posiedzeniach w dniach: 18 kwietnia, 7 i 16 maja 2018 r.
W dniu 16 maja 2018 r. Komisja Rewizyjna przedłożyła Radzie Miasta wniosek o udzielenie Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2017 rok. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu.
Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Rada Miasta Puszczykowa, jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, jest zobligowana, do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia Miasta Puszczykowa oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza.