Uchwała Nr 334/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębi

Uchwała Nr 334/18/VII

Rady Miasta Puszczykowa

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1.    Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18 - część A, zwany dalej „planem", po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowo, uchwalonego uchwałą Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r.

2.     Załączniki do uchwały stanowią:

1)       część graficzna planu, zwana dalej „rysunkiem planu" i zatytułowana „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18 - część A" - załącznik nr 1;

2)       rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2 i załącznik nr 2a;

3)       rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.

3.     Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu w skali 1:1000.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)       dachu mansardowym - należy przez to rozumieć dach równoległy do ulicy, w którym część górna połaci dachowej ma nachylenie nie mniejsze niż 17°, a część dolna 60° - 75°;

2)       dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°;

3)        działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4)       nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość od linii rozgraniczającej terenu lub linię wyznaczającą na rysunku planu obszar, gdzie mogą być sytuowane budynki; dopuszcza się wysunięcia przed nieprzekraczalną linię zabudowy:

-     okapów i gzymsów na wysokości powyżej parteru: do 1,5 m;

-     balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp: do 1,5 m;

-     innych elementów takich jak: wykusze, przedsionki, daszki nad wejściami: do 1,5 m;

5)        pieszo-jezdni - należy przez to rozumieć pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach takich, jakie obowiązują w strefie zamieszkania;

6)        powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych, mierzonych po obrysie zewnętrznym ścian, wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej;

7)        powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian budynku na powierzchnię terenu;

8)       szerokości frontowej działki - należy przez to rozumieć szerokość frontową działki budowlanej mierzoną od strony drogi, chyba, że ustalenia szczegółowe zawarte w § 8 mówią inaczej, oraz działek, które mają zapewniony dostęp do drogi publicznej za pomocą sięgaczy;

9)       tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element informacji turystycznej, przyrodniczej lub porządkowej;

10)     terenie poeksploatacyjnym - należy przez to rozumieć obszar przeobrażony przez eksploatację kopalin, którego skład i cechy fizyczne uległy zmianie w sposób ograniczający możliwości posadowienia obiektu budowlanego;

11)    budynku gospodarczo-garażowym - należy przez to rozumieć budynek gospodarczy, budynek gospodarczy z wydzieloną przestrzenią do celów garażowania pojazdów samochodowych lub budynek garażowy;

12)    ogrodzeniu pełnym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi co najmniej 70%;

13)    usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, które nie powodują przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz działalność związaną z prowadzeniem czynności świadczonych na rzecz ludności i firm, przeznaczoną dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej oraz ogólnospołecznej o charakterze lokalnym, niezwiązaną z działalnością produkcyjną tj.: usługi handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 200 m2, ale nie więcej niż 300 m2 powierzchni zabudowy, gastronomii, bankowości, administracji, oświaty, usługi łączności, informacji i nauki, kultury i rozrywki, rekreacji i sportu, zdrowia i opieki społecznej, biura, obiekty realizowane jako zadania własne samorządów terytorialnych.

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu:

1)       tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 1MN1 - 20MN1, 1MN2 - 41MN2, 1MN3 - 19MN3;

2)       tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, oznaczone symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U;

3)       teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony symbolem MW;

4)       teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony symbolem U/MW;

5)       tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami 1U, 2U, 3U, 4U, 5U;

6)       teren zabudowy usługowej - usług oświaty, oznaczony symbolem Uo;

7)       tereny zabudowy usługowej - usług sakralnych, oznaczone symbolami 1UKs, 2UKs;

8)       tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone symbolami 1US, 2US, 3US;

9)       tereny lasów, oznaczone symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL;

10)   tereny zieleni naturalnej, oznaczone symbolami 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7Z, 8Z;

11)   tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP;

12)   tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej - elektroenergetyki, oznaczone symbolami 1EE, 2EE, 3EE, 4EE, 5EE, 6EE, 7EE, 8EE;

13)   tereny dróg publicznych, oznaczone symbolami: 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L,

1KD-D, 2KD-D, 3KD-D , 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D,    13KD-D, 14KD-D,   15KD-D,   16KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 21KD-D,  22KD-D,               23KD-D, 24KD-D,   25KD-D, 26KD-D, 27KD-D, 28KD-D, 29KD-D, 30KD-D,     31KD-D,               32KD-D, 33KD-D, 34KD-D, 35KD-D, 36KD-D, 37KD-D, 38KD-D, 39KD-D, 1KD-Dxs, 2KD-Dxs, 3KD-Dxs, 4KD-Dxs, 5KD-Dxs, 6KD-Dxs, 7KD-Dxs, 8KD-Dxs, 9KD-Dxs, 10KD-Dxs, 11KD-Dxs, 1KD-Dx, 2KD-Dx, 3KD-Dx,4KD-Dx, 5KD-Dx, 6KD-Dx, 7KD-Dx, 8KD-Dx, 9KD-Dx;

14)   tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW 14KDW, 15KDW, 16KDW, 17KDW, 18KDW, 19KDW, 20KDW, 21KDW, 22KDW, 23KDW, 24KDW.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ustala się:

1)       nową zabudowę, rozbudowywane części budynków należy lokalizować z uwzględnieniem linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu;

2)       zakaz rozbudowy i nadbudowy, z dopuszczeniem przebudowy budynków i części budynków o parametrach niespełniających wymagań ustalonych w § 8, zlokalizowanych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oznaczonymi na rysunku planu;

3)       zakaz budowy ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń składających się z przęseł wykonanych z prefabrykatów betonowych lub żelbetowych oraz ogrodzeń wyższych niż 1,80 m od strony dróg publicznych;

4)       zakaz lokalizacji blaszanych budynków gospodarczo-garażowych oraz obiektów i budynków tymczasowych, za wyjątkiem zaplecza budów na czas ich realizacji;

5)       nakaz stosowania kolorystyki elewacji w odcieniach pastelowych, białym, kolorach szarości lub w kolorach naturalnych materiałów takich jak: ceramika, kamień, drewno, beton, szkło, stal, corten;

6)       dla dachów pochyłych zastosowanie dachówki ceramicznej, blachy w kolorach zbliżonych do naturalnego, blachy corten, drewna, membran dachowych, blachy tytanowo - cynkowej albo materiału dachówko podobnego w kolorze ceglasto - czerwonym, brązowym lub w odcieniach szarości;

7)       dopuszczenie lokalizacji dojść, dojazdów oraz obiektów małej architektury;

8)       dopuszczenie lokalizacji budynków gospodarczo - garażowych bezpośrednio przy granicy lub w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej, o ile nie ustalono inaczej w § 8;

9)       jednakowe parametry zabudowy tj. wysokość górnej krawędzi elewacji, kształt i wysokość dachów, rozwiązania materiałowe dla budynków gospodarczo - garażowych realizowanych na różnych działkach budowlanych, lecz bezpośrednio przy ich wspólnych granicach;

10)   wysokości zabudowy określone szczegółowo w § 8 nie dotyczą elementów technicznych i wyposażenia technicznego budynków oraz obiektów infrastruktury technicznej telekomunikacyjnej;

11)   dopuszczenie stosowania dachów pochyłych dla całości lub przynajmniej dla głównej bryły budynku, przy zachowaniu ustaleń zawartych w ustaleniach szczegółowych w § 4 i § 8;

12)   połacie dachów pochyłych - dwuspadowych i wielospadowych należy realizować jako symetryczne lub jako dachy niesymetryczne z różnicami w nachyleniu połaci o nie więcej niż 30° w przypadku zastosowania kombinacji dachów płaskich i pochyłych;

13)   dopuszczenie stosowania dachów płaskich przy remoncie, przebudowie i rozbudowie istniejących budynków z dachem płaskim;

14)   dopuszczenie zachowania istniejących dachów mansardowych oraz realizacji nowych o kącie nachylenia połaci dachowych do 75°;

15)   na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN1, MN2, MN3)

dopuszczenie zachowania i przebudowy istniejącej zabudowy usługowej, bez prawa ich rozbudowy;

16)   ograniczenie powierzchni zabudowy budynkami gospodarczo - garażowymi do 100,0 m2 dla każdej działki budowlanej na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej             (MN1, MN2, MN3);

17)   dla wykonywania sieci uzbrojenia terenu, fundamentów oraz kondygnacji podziemnych budynków, konieczność zastosowania rozwiązań technicznych chroniących przyległy drzewostan;

18)   zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych;

19)   dopuszczenie lokalizacji szyldów i tablic informacyjnych o maksymalnej łącznej powierzchni 2,0 m2 na jednej działce budowlanej, przy czym lokalizacja tych urządzeń nie może powodować uciążliwości dla uczestnika ruchu drogowego, takich jak np.: utrudnienie czytelności informacji drogowskazowej, ograniczenie widoczności, olśnienie;

20)   dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych w rejonie skrzyżowań ulic: Jarosławskiej z Czarneckiego, Czarneckiego ze Studzienną i Sobieskiego poza terenami przyległymi do Wielkopolskiego Parku Narodowego;

21)   dla istniejących budynków niespełniających ustaleń planu przed wejściem w życie uchwały, w zakresie funkcji i parametrów zabudowy, położonych na terenach MN1, MN2, MN3, MN/U, MW, U/MW, UKs, Uo, US, U - dopuszczenie ich zachowania, remontu oraz przebudowy;

22)   dopuszczenie rozbudowy budynków wskazanych w pkt 21) pod warunkiem zgodności z ustaleniami niniejszego planu;

23)   dopuszczenie zabudowy istniejących działek o nr ewidencyjnych: 831, 439/2, 439/4, 490, 491 i 100/3, które nie mają w swojej granicy zabudowy na sąsiedniej działce, w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej;

24)   zakaz zabudowy na działkach mniejszych niż ustalone w niniejszym planie, powstałych po uchwaleniu planu;

25)   możliwość zabudowy na istniejących działkach wydzielonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały oraz na działkach nowopowstałych w wyniku wydzielonych planem dróg publicznych i wewnętrznych, których minimalna powierzchnia działki jest mniejsza niż ustalona w § 8 oraz jeżeli ich zabudowa nie naruszy przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń określonych w planie;

26)   dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych, tj. piwnic w budynkach mieszkalnych w obszarze objętym planem pod warunkiem spełnienia przepisów odrębnych.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu, ustala się:

1)       ochronę zieleni poprzez możliwie maksymalne zachowanie zadrzewień i ich uwzględnienie w przyszłym zagospodarowaniu terenu, w szczególności w strefie zadrzewień określonej na rysunku planu; w przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności wycinki istniejącego drzewostanu zastrzega się obowiązek uzyskania zgody właściwego organu na wycinkę drzew zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)       do nasadzeń, z wyjątkiem urządzonych ogrodów, należy używać rodzimych, zgodnych z siedliskiem gatunków drzew i krzewów;

3)        dopuszczenie zastosowania nawierzchni przepuszczalnych dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenów dróg;

4)      stosowanie nawierzchni przepuszczającej wody opad owe na powierzchni co najmniej 50% terenu utwardzonego na terenach przeznaczonych pod zabudowę;

5)      nakaz uwzględnienia zasad zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w przepisach odrębnych dla otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz obszarów Natura 2000 „Ostoja Wielkopolska" i „Ostoja Rogalińska" z uwagi na położenie obszaru objętego planem w ich granicach;

6)      nakaz utrzymania trwałej i zwartej pokrywy roślinnej w miejscach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, w szczególności w rejonie osuwisk na terenach 3ZL, 1Z i 2Z;

7)      nakaz zachowania na terenach MN dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8)      nakaz zachowania na terenach MN/U, U/MW dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

9)      nakaz zachowania na terenach Uo dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10)  nakaz zachowania na terenach Uks dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w przypadku lokalizacji:

a)      budynków usługowych o funkcji związanej z opieką zdrowotną, społeczną, profilaktyką, rehabilitacją jak dla terenów przeznaczonych pod domy opieki społecznej , zgodnie z przepisami odrębnymi;

b)     budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego jak dla terenów zabudowy wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

11)  nakaz zachowania na terenie US dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów rekreacyjno - wypoczynkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

12)  nakaz zachowania na terenie MW dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy wielorodzinnej i zamieszkania     zbiorowego,  zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych;

13)  pozyskiwanie energii cieplnej z przyjaznych dla środowiska źródeł w szczególności poprzez stosowanie ogrzewania gazowego oraz systemy wykorzystujące źródła czystej energii: pompy cieplne, kolektory słoneczne, energię elektryczną; dopuszczenie stosowania paliw stałych lub gazowych z sieci, z wykluczeniem lokalizacji zbiorników na gaz, przy zasilaniu indywidualnym oraz paliw innych przy zasilaniu zbiorczym pod warunkiem nie przekraczania dopuszczalnych emisji;

14)  w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla celów grzewczych, uwzględnienie ograniczeń i zakazów zgodnie z przepisami odrębnymi", w związku z Uchwałą Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;

15)  pasy zieleni o funkcji ekologicznej wzdłuż ciągów komunikacyjnych oznaczonych graficznie na rysunku planu;

16)  zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej, ustala się:

1)    ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków oznaczonych graficznie na rysunku planu zgodnie z przepisami odrębnymi oraz

poprzez:

a)      nakaz zachowania głównej bryły budynku i kształtu dachu;

b)       nakaz zachowania lub odtworzenia na podstawie zachowanych elementów, bądź ikonografii detalu architektonicznego, a także układu elewacji oraz kształtu okien;

c)       zakaz zastosowania blachy dachówko podobnej lub gontu papowego jako pokrycia dachu;

d)      zakaz stosowania kolorów jaskrawych w elewacji budynku;

e)       konieczność uzgadniania wszystkich prac budowlanych mogących wpłynąć na zmianę

wyglądu elewacji, kolorystyki, stolarki okiennej i drzwiowej z Powiatowym Konserwatorem Zabytków,

2)    dla strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ujętych w ewidencji zabytków na obszarze AZP 55-27 numer stanowisk na obszarze: 15, 60, 62:

a)      nakaz prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu;

b)      nakaz uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na prowadzenie badań archeologicznych, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ustala się:

1)   dopuszczenie wprowadzenia powierzchni biologicznie czynnej na wolnych od utwardzenia powierzchniach terenów dróg, z uwzględnieniem przepisów odrębnych oraz przebiegu projektowanych i istniejących sieci infrastruktury technicznej;

2)   kształtowanie przestrzeni dróg publicznych, stanowiących przestrzenie publiczne zgodnie z § 8.

§ 8.

1.     Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN1, 2MN1, 3MN1, 4MN1, 5MN1, 6MN1, 7MN1, 8MN1, 9MN1, 10MN1, 11MN1, 12MN1, 13MN1, 14MN1, 15MN1, 16MN1, 17MN1, 18MN1, 19MN1, 20MN1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)       na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, z zakazem zabudowy bliźniaczej oraz nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego;

2)       dopuszczenie lokalizacji części gospodarczo - garażowej w budynku mieszkalnym;

3)       wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,5 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

4)       maksymalną powierzchnię zabudowy - 25% powierzchni działki budowlanej, jednak nie więcej niż 250 m2 - dla budynku mieszkalnego;

5)       minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 60% powierzchni działki budowlanej;

6)       wysokość budynków mieszkalnych:

a)      do 2 kondygnacji nadziemnych,

b)      w przypadku dachów pochyłych 2 kondygnacja w poddaszu użytkowym;

c)       przy dachach pochyłych nie więcej niż 10,0 m;

d)      przy dachach płaskich nie więcej niż 7,5 m;

7)       wysokość budynków gospodarczo-garażowych:

a)      1 kondygnacja nadziemna,

b)      przy dachach pochyłych nie więcej niż 6,0 m;

c)       przy dachach płaskich nie więcej niż 3,5 m;

8)        dla terenów 1MN1, 2MN1, 3MN1, 4MN1, 10MN1, 17MN1, 18MN1, 19MN1, 20MN1 geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych od 21°-50° oraz dachy płaskie lub kombinacje dachów płaskich i pochyłych, przy zachowaniu ustaleń zawartych w § 4;

9)      dla terenów 5MN1, 6MN1, 7MN1, 8MN1, 9MN1, 11MN1, 12MN1, 13MN1, 14MN1, 15MN1, 16MN1 geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych od 21°-50°, przy zachowaniu ustaleń zawartych w § 4;

10)   dopuszczenie zabudowy na terenie 9MN1 przy granicy istniejących działek o nr ewid. 457/3 i 458/5;

11)   minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej - 1000 m2;

12)   obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12.

2.     Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN2, 2MN2, 3MN2, 4MN2, 5MN2, 6MN2, 11MN2, 12MN2, 13MN2, 14MN2, 16MN2, 17MN2, 18MN2, 41MN2 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, z zakazem zabudowy bliźniaczej oraz nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego;

2)      dopuszczenie lokalizacji części gospodarczo - garażowej w budynku mieszkalnym;

3)      wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,5 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

4)      maksymalną powierzchnię zabudowy -25% powierzchni działki budowlanej, jednak nie więcej niż 300 m2 dla budynku mieszkalnego;

5)      minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 60% powierzchni działki budowlanej;

6)      wysokość budynków mieszkalnych:

a)    do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, przy dachach pochyłych nie więcej niż 10,5 m;

b)   do 2 kondygnacji, przy dachach płaskich nie więcej niż 7,5 m;

7)      wysokość budynków gospodarczo-garażowych:

a)     1 kondygnacja nadziemna,

b)      przy dachach pochyłych nie więcej niż 6,0 m;

c)       przy dachach płaskich nie więcej niż 3,5 m;

8)      geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych od 21°-50° oraz dachy płaskie lub kombinacje dachów płaskich i pochyłych, przy zachowaniu ustaleń zawartych w §4;

9)       minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej - 1200 m2;

10)    obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12; dopuszcza się dojazd do działki o nr ewid. 337/8 przez teren 6Z.

3.     Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 40MN2 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, z zakazem zabudowy bliźniaczej oraz nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego;

2)       dopuszczenie lokalizacji części gospodarczo - garażowej w budynku mieszkalnym;

3)       wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,5 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

4)       maksymalną powierzchnię zabudowy - 25% powierzchni działki budowlanej;

5)       minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 60% powierzchni działki budowlanej;

6)       wysokość budynków mieszkalnych:

a)   do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, przy dachach pochyłych nie więcej niż 10,5 m;

b)      do 2 kondygnacji, przy dachach płaskich nie więcej niż 7,5 m;

7)       wysokość budynków gospodarczo-garażowych:

a)      1 kondygnacja nadziemna,

b)      przy dachach pochyłych nie więcej niż 6,0 m;

c)       przy dachach płaskich nie więcej niż 3,5 m;

8)       geometrię dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych od 21°-50° oraz dachy płaskie lub kombinacje dachów płaskich i pochyłych, przy zachowaniu ustaleń zawartych w § 4;

9)        dopuszczenie zabudowy na nowopowstałych działkach w wyniku wydzielonej drogi 7KDW z działek o nr ewid. 304/6 i 304/7;

10)    obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12.

4.     Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 7MN2, 8MN2, 9MN2 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, z zakazem zabudowy bliźniaczej oraz nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego;

2)       dopuszczenie lokalizacji części gospodarczo - garażowej w budynku mieszkalnym;

3)       wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,5 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

4)       maksymalną powierzchnię zabudowy - 25% powierzchni działki budowlanej;

5)       minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 60% powierzchni działki budowlanej;

6)       wysokość budynków mieszkalnych:

a)      do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe;

b)      nie więcej niż 10,0 m;

7)       wysokość budynków gospodarczo-garażowych:

a)      1 kondygnacja nadziemna,

b)      nie więcej niż 6,0 m;

8)        geometrię dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 21°- 50°, przy zachowaniu ustaleń zawartych w § 4;

9)        minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej - 1800 m2;

10)    obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12.

5.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 10MN2, 15MN2, 19MN2, 20MN2, 21MN2, 22MN2, 27MN2, 38MN2, 39MN2 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, z zakazem zabudowy bliźniaczej oraz nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego;

2)       dopuszczenie lokalizacji części gospodarczo - garażowej w budynku mieszkalnym;

3)       wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,4 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

4)       maksymalną powierzchnię zabudowy - 20% powierzchni działki budowlanej;

5)       minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 60% powierzchni działki budowlanej;

6)       wysokość budynków mieszkalnych:

a)      2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe;

b)      nie więcej niż 10,0 m;

7)       wysokość budynków gospodarczo-garażowych:

a)      1 kondygnacja nadziemna,

b)      nie więcej niż 6,0 m;

8)       geometrię dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 30°- 50°, przy zachowaniu ustaleń zawartych w § 4;

9)        minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej:

a)      dla terenów 10MN2, 15MN2, 19MN2, 20MN2, 22MN2, 27MN2, 38MN2, 39MN2 - 1200 m2;

b)      dla terenu 21MN2 - 1500 m2;

c)       dla terenu 39MN2 - 1900 m2;

10)    dla terenów 38MN2 i 39MN2, położonych w obszarze terenu poeksploatacyjnego, przed realizacją inwestycji wykonanie badań geotechnicznych;

11)    obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych, zgodnie, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12.

6.     Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 23MN2, 24MN2, 25MN2, 26MN2, 28MN2, 29MN2, 30MN2, 31MN2, 32MN2, 32aMN2, 33MN2, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, z zakazem zabudowy bliźniaczej oraz nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego;

2)       dopuszczenie lokalizacji części gospodarczo - garażowej w budynku mieszkalnym;

3)       wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,5 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

4)        maksymalną powierzchnię zabudowy - 25% powierzchni działki budowlanej, za wyjątkiem działki o nr ewid. 573 zlokalizowanej na terenie 29MN2 - 30% powierzchni działki budowlanej;

5)       minimalną powierzchnię  terenu biologicznie czynnego - 60% powierzchni działki budowlanej;

6)       wysokość budynków mieszkalnych:

a)      2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe;

b)      nie więcej niż 10,0 m;

7)       wysokość budynków gospodarczo-garażowych:

a)      1 kondygnacja nadziemna,

b)      nie więcej niż 6,0 m;

8)       geometrię dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 30°- 50°, przy zachowaniu ustaleń zawartych w § 4;

9)        minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej -

a)      dla terenów 23MN2, 24MN2, 25MN2, 26MN2, 28MN2, 29MN2, 30MN2, 31MN2, 32MN2, 33MN2 - 1200 m2;

b)      dla terenu 32aMN2 - 700 m2, po połączeniu działek   o nr 714/6 i 717/4;

10)    obsługę komunikacyjną  terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych,

zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12.

7.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 34MN2, 35MN2, 36MN2, 37MN2 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, z zakazem zabudowy bliźniaczej oraz nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego;

2)       dopuszczenie lokalizacji części gospodarczo - garażowej w budynku mieszkalnym;

3)       wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,4 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

4)       maksymalną powierzchnię zabudowy - 20% powierzchni działki budowlanej;

5)        minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 70% powierzchni działki budowlanej;

6)       wysokość budynków mieszkalnych:

a)      do 2 kondygnacji nadziemnych,

b)      nie więcej niż 10,0 m;

7)       wysokość budynków gospodarczo-garażowych:

a)      1 kondygnacja nadziemna,

b)      nie więcej niż 6,0 m;

8)       geometrię dachów: dowolne;

9)       minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej - 1200 m2;

10)    obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12.

8.     Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN3, 2MN3 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, z zakazem zabudowy bliźniaczej oraz nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego;

2)       dopuszczenie lokalizacji części gospodarczo - garażowej w budynku mieszkalnym;

3)       wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,4 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

4)       maksymalną powierzchnię zabudowy - 20% powierzchni działki budowlanej, jednak nie więcej niż 600 m2 dla budynku mieszkalnego;

5)       minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 60% powierzchni działki budowlanej;

6)       wysokość budynków mieszkalnych:

a)      do 2 kondygnacji nadziemnych,

b)      w przypadku dachów pochyłych 2 kondygnacja w poddaszu użytkowym;

c)       przy dachach pochyłych nie więcej niż 10,0 m;

d)      przy dachach płaskich nie więcej niż 7,5 m;

7)       wysokość budynków gospodarczo-garażowych:

a)      1 kondygnacja nadziemna,

b)      przy dachach pochyłych nie więcej niż 6,0 m;

c)       przy dachach płaskich nie więcej niż 3,5 m;

8)       geometrię dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych od 21°-50° oraz dachy płaskie lub kombinacje dachów płaskich i pochyłych przy zachowaniu ustaleń zawartych w § 4;

9)        minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej - 3000 m2;

10)    obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12.

9.     Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 3MN3, 3aMN3, 4MN3, 5MN3, 6MN3, 6aMN3, 6bMN3, 7MN3, 8MN3, 9MN3, 10MN3, 13MN3, 14MN3, 15MN3, 16MN3 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, z zakazem zabudowy bliźniaczej oraz nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego;

2)       dopuszczenie lokalizacji części gospodarczo - garażowej w budynku mieszkalnym;

3)       wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,4 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

4)       maksymalną powierzchnię zabudowy - 20% powierzchni działki budowlanej, jednak nie więcej niż 600 m2 dla budynku mieszkalnego;

minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 60% powierzchni działki budowalnej;

5)       wysokość budynków mieszkalnych:

a)      do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe;

b)      nie wyżej niż 10,0 m;

6)       wysokość budynków gospodarczo-garażowych:

a)      1 kondygnacja nadziemna,

b)      nie wyżej niż 6,0 m;

7)       geometrię dachów: dachy dla głównej bryły budynku dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych od 30°-50° lub kombinacje dachów płaskich i pochyłych przy zachowaniu ustaleń zawartych w § 4;

8)      minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej:

a)   dla terenów 7MN3, 9MN3 - 1500 m2;

b)  dla terenów 3MN3, 4MN3, 5MN3, 6MN3, 6bMN3, 8MN3, 13MN3, 14MN3, 15MN3, 16MN3 - 3000 m2;

c)   dla terenu 10MN3 - 2000 m2;

d)  dla terenu 3aMN3 - 2500 m2;

e)   dla terenu 6aMN3 - 2500 m2, po połączeniu działki o nr ewid. 391 z częścią działki o nr ewid. 392/1;

9)        obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12.

10. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 11MN3, 12MN3, 17MN3, 18MN3, 19MN3 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, z zakazem zabudowy bliźniaczej oraz nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego;

2)       dopuszczenie lokalizacji części gospodarczo - garażowej w budynku mieszkalnym;

3)       wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,4 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

4)       maksymalną powierzchnię zabudowy - 20% powierzchni działki budowlanej, jednak nie więcej niż 600 m2 dla budynku mieszkalnego;

5)       minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 70% powierzchni działki budowlanej;

6)       wysokość budynków mieszkalnych:

a)      do 2 kondygnacji nadziemnych,

b)      w przypadku dachów pochyłych 2 kondygnacja w poddaszu użytkowym;

c)       przy dachach pochyłych nie więcej niż 10,0 m;

d)      przy dachach płaskich nie więcej niż 7,5 m;

7)       wysokość budynków gospodarczo-garażowych:

a)      1 kondygnacja nadziemna,

b)      przy dachach pochyłych nie więcej niż 6,0 m;

c)       przy dachach płaskich nie więcej niż 3,5 m;

8)       geometrię dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych od 21°-50° lub dachy płaskie lub kombinacje dachów płaskich i pochyłych przy zachowaniu ustaleń zawartych w § 4;

9)        minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej - 3000 m2;

10)    obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12.

11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)       dopuszczenie zachowania, remontu i przebudowy istniejącego, w dniu wejścia w życie planu, budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zakazem jego rozbudowy i nadbudowy z zachowaniem parametrów określonych w planie;

2)       dopuszczenie zachowania, remontu, przebudowy i nadbudowy istniejącego, w dniu wejścia w życie planu, budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zakazem jego rozbudowy z zachowaniem parametrów określonych w planie;

3)       dopuszczenie zachowania, remontu i przebudowy istniejących, w dniu wejścia w życie planu, budynków gospodarczo - garażowych z zakazem ich rozbudowy i nadbudowy z zachowaniem parametrów określonych w planie;

4)       wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,3 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

5)       maksymalną powierzchnię zabudowy - 20% powierzchni działki budowlanej;

6)       minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 60% powierzchni działki budowlanej;

7)       wysokość budynku mieszkalnego wielorodzinnego:

a)   3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe;

b)   nie więcej niż 11,0 m;

8)       wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

a)   do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe;

b)   przy dachu pochyłym nie więcej niż 9,0 m;

c)    przy dachu płaskim nie więcej niż 7,5 m;

9)       wysokość budynku gospodarczo-garażowego:

a)   1 kondygnacja nadziemna,

b)   nie więcej niż 6,0 m;

10)    geometrię dachów:

a)   dla budynku wielorodzinnego: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o równym nachyleniu głównych połaci dachowych od 30°- 50° przy zachowaniu ustaleń zawartych w § 4;

b)   dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o równym nachyleniu głównych połaci dachowych od 30°- 50° lub dach płaski przy zachowaniu ustaleń zawartych w §4;

11)    minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej - 1000 m2;

12)    obsługę komunikacyjną terenu z przyległych dróg publicznych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12.

12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U/MW ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)       dopuszczenie lokalizacji budynków usługowych lub budynków mieszkaniowych wielorodzinnych budownictwa komunalnego;

2)       dopuszczenie lokalizacji wyłącznie usług nieuciążliwych;

3)       dopuszczenie lokalizacji usług edukacji, kultury, handlu o powierzchni sprzedaży nie więcej niż 200 m2, bankowości, administracji, sportu, turystyki i rekreacji, zdrowia i opieki społecznej, gastronomii, obsługi biurowej i kancelaryjnej;

4)       dopuszczenie remontu, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego z zachowaniem parametrów określonych w planie;

5)       wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,9 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

6)      maksymalną powierzchnię zabudowy - 30% powierzchni działki budowlanej, jednak nie więcej niż 400 m2 dla pojedynczego budynku;

7)      minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 45% powierzchni działki budowlanej;

8)      wysokość budynków usługowych i mieszkaniowych wielorodzinnych:

a)   do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, przy dachach pochyłych

nie więcej niż 11,0 m,

b)  do 3 kondygnacji nadziemnych przy dachach płaskich nie więcej niż 10,0 m;

9)      wysokość budynków gospodarczo-garażowych:

a)      1 kondygnacja nadziemna,

b)      nie więcej niż 6,0 m;

10)  geometrię dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 21°-50° lub dachy płaskie, przy zachowaniu ustaleń zawartych w § 4;

11)    zakaz lokalizacji nowych budynków gospodarczo-garażowych;

12)    dopuszczenie zachowania istniejących budynków gospodarczo-garażowych bez prawa rozbudowy z zachowaniem parametrów określonych w planie;

13)    dopuszczenie lokalizacji garaży podziemnych;

14)    minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej - 2500 m2;

15)    obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12.

13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN/U ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku usługowego, albo nie więcej niż jednego budynku mieszkaniowo-usługowego;

2)       dopuszczenie lokalizacji na jednej działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku gospodarczo - garażowego o powierzchni nie większej niż 100 m2;

3)       dopuszczenie lokalizacji usług edukacji, kultury, handlu o powierzchni sprzedaży nie większej niż 200 m2, rzemiosła, bankowości, administracji, sportu, turystyki i rekreacji, zdrowia i opieki społecznej, gastronomii;

4)       dopuszczenie lokalizacji wyłącznie usług nieuciążliwych;

5)       wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,9 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

6)       maksymalną powierzchnię zabudowy - 30% powierzchni działki budowlanej;

7)       minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 45% powierzchni działki budowlanej;

8)       wysokość budynków mieszkalnych, usługowych, mieszkalno - usługowych:

a)   do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe przy dachach pochyłych, nie więcej niż 10,5 m;

b)  do 2 kondygnacji nadziemnych przy dachach płaskich, nie więcej niż 7,5 m;

9)       wysokość budynków gospodarczo-garażowych:

a)      1 kondygnacja nadziemna,

b)      przy dachach pochyłych nie więcej niż 6,5 m;

c)       przy dachach płaskich nie więcej niż 3,5 m;

10)  geometrię dachów: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kącie nachylenia połaci 21°- 50° lub dachy płaskie, przy zachowaniu ustaleń zawartych w § 4;

11)  minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej - 1500 m2;

12)  zakaz zmiany naturalnego ukształtowania oraz usuwania na niej istniejącego starodrzewia w wyznaczonej na rysunku planu strefie zadrzewień;

13)  maksymalne posadowienie parteru budynku możliwe jest na poziomie rzędnej jezdni ulicy Studziennej;

14)  obsługę komunikacyjną terenu z przyległej drogi publicznej 39KD-D, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12.

14.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku usługowego, albo nie więcej niż jednego budynku mieszkaniowo-usługowego;

2)      dopuszczenie lokalizacji na jednej działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku gospodarczo - garażowego o powierzchni nie większej niż 100 m2;

3)      dopuszczenie lokalizacji usług edukacji, kultury, handlu o powierzchni sprzedaży nie większej niż 200 m2, rzemiosła, bankowości, administracji, sportu, turystyki i rekreacji, zdrowia i opieki społecznej, gastronomii;

4)      dopuszczenie lokalizacji wyłącznie usług nieuciążliwych;

5)      wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,9 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

6)      maksymalną powierzchnię zabudowy - 30% powierzchni działki budowlanej;

7)      minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 45% powierzchni działki budowlanej;

8)      wysokość budynków mieszkalnych, usługowych, mieszkalno - usługowych:

a)      2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,

b)      przy dachach pochyłych nie więcej niż 10,0 m;

c)       przy dachach płaskich nie więcej niż 7,5 m;

9)      wysokość budynków gospodarczo-garażowych:

a)      1 kondygnacja nadziemna,

b)      przy dachach pochyłych nie więcej niż 6,5 m;

c)       przy dachach płaskich nie więcej niż 3,5 m;

10)  geometrię dachów: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kącie nachylenia połaci 21°- 50° lub dachy płaskie przy zachowaniu ustaleń zawartych w § 4;

11)  minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej - 1000 m2;

12)  obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12.

15.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 5MN/U, 7MN/U, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku usługowego, albo nie więcej niż jednego budynku mieszkaniowo-usługowego;

2)       dopuszczenie lokalizacji na jednej działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku gospodarczo - garażowego o powierzchni nie większej niż 100 m2;

3)       dopuszczenie lokalizacji usług edukacji, kultury, handlu o powierzchni sprzedaży nie większej niż 200 m2, rzemiosła, bankowości, administracji, sportu, turystyki i rekreacji, zdrowia i opieki społecznej, gastronomii;

4)       dopuszczenie lokalizacji wyłącznie usług nieuciążliwych;

5)       wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,9 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

6)       maksymalną powierzchnię zabudowy - 30% powierzchni działki budowlanej;

7)       minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 45% powierzchni działki budowlanej;

8)       wysokość budynków mieszkalnych, usługowych, mieszkalno - usługowych:

a)      do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,

b)      przy dachach pochyłych nie więcej niż 11,0 m;

c)       przy dachach płaskich nie więcej niż 9,0 m;

9)       wysokość budynków gospodarczo-garażowych:

a)      1 kondygnacja nadziemna,

b)      przy dachach pochyłych nie więcej niż 6,5 m;

c)       przy dachach płaskich nie więcej niż 3,5 m;

10)   geometrię dachów: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kącie nachylenia połaci 21°- 50° lub dachy płaskie, przy zachowaniu ustaleń zawartych w § 4;

11)   minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej - 1500 m2;

12)   obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12.

16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 6MN/U, 8MN/U, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku usługowego, albo nie więcej niż jednego budynku mieszkaniowo-usługowego;

2)       dopuszczenie lokalizacji na jednej działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku gospodarczo - garażowego o powierzchni nie większej niż 100 m2;

3)       dopuszczenie lokalizacji usług edukacji, kultury, handlu o powierzchni sprzedaży nie większej niż 200 m2, rzemiosła, bankowości, administracji, sportu, turystyki i rekreacji, zdrowia i opieki społecznej, gastronomii;

4)       dopuszczenie lokalizacji wyłącznie usług nieuciążliwych;

5)       wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,6 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

6)       maksymalną powierzchnię zabudowy - 30% powierzchni działki budowlanej;

7)       minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 45% powierzchni działki budowlanej;

8)       wysokość budynków mieszkalnych, usługowych, mieszkalno - usługowych:

a)      do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,

b)      przy dachach pochyłych nie więcej niż 10,0 m;

c)       przy dachach płaskich nie więcej niż 7,5 m;

9)      wysokość budynków gospodarczo-garażowych:

a)      1 kondygnacja nadziemna,

b)      przy dachach pochyłych nie więcej niż 6,5 m;

c)       przy dachach płaskich nie więcej niż 3,5 m;

10)   geometrię dachów: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kącie nachylenia połaci 21°- 50° lub dachy płaskie przy zachowaniu ustaleń zawartych w § 4;

11)  obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12.

17.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 5U ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      dopuszczenie lokalizacji usług edukacji, kultury, handlu o powierzchni sprzedaży nie

większej niż 200 m2, rzemiosła, bankowości, administracji, sportu, turystyki i rekreacji, zdrowia i opieki społecznej, gastronomii;

2)      dopuszczenie lokalizacji wyłącznie usług nieuciążliwych;

3)      wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 1,0 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

4)      maksymalną powierzchnię zabudowy - 40% powierzchni działki budowlanej;

5)       minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 30% powierzchni działki budowlanej;

6)      wysokość budynków:

a)      2 kondygnacje nadziemne;

b)      nie więcej niż 10,0 m;

7)       geometrię dachów: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kącie nachylenia połaci 21°- 50° lub dachy płaskie przy zachowaniu ustaleń zawartych w § 4;

8)      minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej:

a)      dla terenów 1U, 2U, 3U - 2000 m2;

b)      dla terenu 5U - 1000 m2;

9)      obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12.

18.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4U ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      dopuszczenie lokalizacji usług turystyki i rekreacji, sportu, hotelarstwa, edukacji, kultury, handlu o powierzchni sprzedaży nie większej niż 200 m2, rzemiosła, bankowości, administracji, zdrowia i opieki społecznej, gastronomii;

2)      dopuszczenie lokalizacji wyłącznie usług nieuciążliwych;

3)      wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 1,25 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

4)      maksymalną powierzchnię zabudowy - 50% powierzchni działki budowlanej;

5)      minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 30% powierzchni działki budowlanej;

6)  wysokość budynków:

a)      do 3 kondygnacji nadziemnych,

b)      nie więcej niż 11,0 m;

7)      geometrię dachów: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kącie nachylenia połaci 21°- 50° lub dachy płaskie przy zachowaniu ustaleń zawartych w § 4;

8)    minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej - 5000 m2;

9)      obsługę komunikacyjną terenu z przyległych dróg publicznych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12.

19.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Uo ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      lokalizację budynków związanych z usługami oświaty, tj.: szkoła, przedszkole, żłobek oraz inne;

2)       dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury, placów gier i zabaw, plenerowych obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych, basenów, boisk sportowych;

3)       wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,9 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

4)       maksymalną powierzchnię zabudowy - 35% powierzchni działki budowlanej;

5)       minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 40% powierzchni działki budowlanej;

6)       wysokość budynków:

a)      do 3 kondygnacji nadziemnych;

b)      nie więcej niż 11,0 m;

7)       geometrię dachów: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kącie nachylenia połaci 21°-   50° lub dachy płaskie przy zachowaniu ustaleń zawartych w § 4;

8)       obsługę komunikacyjną terenu z przyległych dróg publicznych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w §12.

20.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1UKs, 2UKs ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      usługi kultu religijnego z towarzyszącymi obiektami zamieszkania zbiorowego;

2)       dopuszczenie lokalizacji:

a)  budynków sakralnych;

b)  budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego;

c)   obiektów małej architektury, dojść i dojazdów oraz urządzeń infrastruktury technicznej;

d)  budynków usługowych o funkcji związanej z opieką zdrowotną, społeczną, profilaktyką, rehabilitacją, za wyjątkiem szpitala;

e)   budynków gospodarczo-garażowych;

3)       na terenie 1Uks dopuszczenie lokalizacji kościoła o wysokości do 15,0 m, mierzoną do najwyższego punktu dachu;

4)       geometrię dachów: dachy płaskie oraz dachy dwuspadowe i wielospadowe, przy zachowaniu ustaleń zawartych w § 4;

5)       dopuszczenie zastosowania dachów dowolnych na obiektach sakralnych;

6)       na terenach 1UKs i 2UKs dopuszczenie po jednej dominancie związanej z usługami sakralnymi o wysokości do 15,0 m, lokalizowanej samodzielnie lub wbudowanej, przy czym powierzchnia obrysu zewnętrznego ścian dominanty nie może być większa niż 100,0 m2;

7)       wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,45 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

8)       maksymalną powierzchnię zabudowy - 15% powierzchni działki budowlanej;

9)       minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 60% powierzchni działki budowlanej;

10)    wysokość obiektów sakralnych: nie więcej niż 15,0 m;

11)    wysokość budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego oraz budynków usługowych o funkcji związanej z opieką zdrowotną, społeczną, profilaktyką i rehabilitacją za wyjątkiem szpitala:

a)      do 3 kondygnacji nadziemnych;

b)      nie więcej niż 12,0 m;

12)    wysokość budynków gospodarczo-garażowych:

a)      1 kondygnacja nadziemna,

b)      nie więcej niż 6,0 m;

13)    minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej:

a)      dla terenu 1Uks - 5000 m2;

b)      dla terenu 2Uks - 10 000 m2;

14)    obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w §12.

21.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1US, 3US ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      usługi sportowo - rekreacyjne;

2)       lokalizację wolnostojących budynków sportowo - rekreacyjnych, w tym hal sportowych, krytych basenów, budynku szatni z węzłem sanitarnym, magazynu, zaplecza administracyjnego, budowli sportowo - rekreacyjnych, w tym boisk, kortów tenisowych, ścianek wspinaczkowych, placów gier i zabaw oraz innych;

3)       dopuszczenie lokalizacji:

a)  usług towarzyszących, w szczególności handlu i gastronomii, wbudowanych w budynki, o których mowa w pkt 2),

b)  obiektów małej architektury,

c)   obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

d)  dojść, dojazdów oraz parkingów;

4)       wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 1,0 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

5)       maksymalną powierzchnię zabudowy - 60 % powierzchni działki budowlanej;

6)       minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 20% powierzchni działki budowlanej;

7)       wysokość budynków: nie więcej niż 11,0 m;

8)       geometrię dachów: dowolne, przy zachowaniu ustaleń zawartych w § 4;

9)       minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej - 5000 m2;

10)   obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12.

22.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2US ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      usługi sportowo - rekreacyjne;

2)      dopuszczenie lokalizacji plenerowych budowli oraz urządzeń związanych ze sportem i rekreacją, w tym: boisk, placów gier i zabaw dla dzieci;

3)      zakaz lokalizacji budynków;

4)      minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 70% powierzchni działki;

5)      wysokość budowli oraz urządzeń: nie więcej niż 5,0 m;

6)      obsługę komunikacyjną terenu z przyległych dróg publicznych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12.

23.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      nakaz ochrony lasów stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)      dopuszczenie prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3)      minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 95% powierzchni działki;

4)      zakaz lokalizacji zabudowy;

5)      obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12.

24.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      zieleń urządzoną - publiczną;

2)      dopuszczenie urządzenia zieleni dla celów wypoczynku i rekreacji;

3)      dopuszczenie lokalizacji:

a)      obiektów małej architektury związanych z funkcją terenu;

b)      placów zabaw dla dzieci oraz urządzeń sportowo - rekreacyjnych;

c)       ścieżek pieszych i rowerowych;

d)      sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

e)       urządzeń melioracyjnych;

4)  zakaz lokalizacji zabudowy;

5)  minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 70% powierzchni działki;

6)  obsługę komunikacyjną terenu z przyległych dróg publicznych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w §12.

25.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3ZP ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      zieleń urządzoną - publiczną;

2)      uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejącego wartościowego drzewostanu oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

3)      dopuszczenie lokalizacji ciągu pieszego oraz urządzeń infrastruktury technicznej;

4)      zakaz lokalizacji zabudowy;

5)      minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 90% powierzchni działki;

6)      obsługę komunikacyjną terenu z przyległych dróg publicznych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w §12.

 

26.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7Z, 8Z ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      zieleń naturalną;

2)       utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności istniejącego wartościowego drzewostanu i krzewów;

3)      dopuszczenie lokalizacji:

a)      sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

b)      obiektów małej architektury związanych z funkcją terenu;

c)       dojść, dojazdów, ścieżek pieszych i rowerowych;

4)      zakaz lokalizacji zabudowy;

5)      minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 70% powierzchni działki;

6)      obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w §12.

27.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1EE, 2EE, 3EE, 4EE, 5EE, 6EE, 7EE, 8EE ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki, w tym stacji transformatorowych;

2)      wysokość obiektu budowlanego nie więcej niż 3,5 m;

3)      geometrię dachów: dachy płaskie lub pochyłe o kącie nachylenia do 30°;

4)      maksymalną powierzchnię zabudowy - 50% powierzchni działki budowlanej;

5)      wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,5 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

6)      minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 20% powierzchni działki budowlanej;

7)      obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w §12.

28.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D, 15KD-D, 16KD-D, 17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 21KD-D, 22KD-D, 23KD-D, 24KD-D, 25KD-D, 26KD-D, 27KD-D, 28KD-D, 29KD-D, 30KD-D, 31KD-D, 32KD-D, 33KD-D, 34KD-D, 35KD-D, 36KD-D, 37KD-D, 38KD-D, 39KD-D, 1KD-Dxs, 2KD-Dxs, 3KD-Dxs, 4KD-Dxs, 5KD-Dxs, 6KD-Dxs, 7KD-Dxs, 8KD-Dxs, 9KD-Dxs, 10KD-Dxs, 11KD-Dxs, 1KD-Dx, 2KD-Dx, 3KD-Dx, 4KD-Dx, 5KD-Dx, 6KD-Dx, 7KD-Dx, 8KD-Dx, 9KD-Dx ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      szerokości pasów drogowych w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

2)      dla terenu KD-L:

-         lokalizację jezdni z dwoma pasami ruchu,

-         co najmniej jednostronny chodnik,

-         dopuszczenie ścieżki rowerowej lub pasów rowerowych na jezdni;

-         dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych;

3)      dla terenu KD-D:

-      lokalizację jezdni z dwoma pasami ruchu,

-      co najmniej jednostronny chodnik,

-      dopuszczenie lokalizacji pieszo - jezdni zamiast jezdni i chodników o szerokości nie mniejszej niż 5,0 m;

-      dopuszczenie ścieżki rowerowej lub pasów rowerowych na jezdni;

-      dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych;

4)      dla terenu KD-Dxs:

-       lokalizację pieszo - jezdni, o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m z dopuszczeniem - lokalizacji jezdni i jednostronnego chodnika zamiast pieszo - jezdni;

-       dopuszczenie lokalizacji pieszo - jezdni z placami do zawracania na nieprzelotowych zakończeniach pieszo - jezdni;

5)      dla terenu KD-Dx:

-       lokalizację chodnika o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m, z dopuszczeniem zamiany na ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m;

6)   dopuszczenie stosowania sposobów uspokojenia ruchu, w tym lokalnych przewężeń jezdni lub pieszo- jezdni oraz poprzez wykorzystanie zieleni.

29. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW, 17KDW, 18KDW, 19KDW, 20KDW, 21KDW, 22KDW, 23KDW, 24KDW ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)     szerokości pasów drogowych w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

2)      lokalizację jezdni o szerokości nie mniejszej niż 4,5 m i co najmniej jednostronnego chodnika o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m, z dopuszczeniem zamiany na pieszo- jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 5 m;

3)      dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych.

§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie przepisów odrębnych, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz na planach zagospodarowania przestrzennego województwa, ustala się uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie działek:

1)    występowania zarejestrowanych osuwisk oraz obszaru zagrożonego osuwaniem się mas ziemnych oznaczonych graficznie na rysunku planu, dla których obowiązują nakazy i zakazy określone w przepisach odrębnych;

2)    udokumentowanego złoża węgla brunatnego „Mosina" o nr złoża 768, zgodnie z informacją na rysunku planu oraz przepisami odrębnymi;

3)    dla całego obszaru planu ze względu na położenie w zasięgu Głównego Zbiornika Wód podziemnych nr 144 - Wielkopolska Dolina Kopalna - wody czwartorzędowe, będącego obszarem wysokiej ochrony OWO, ochronę zgodnie z zapisami planu i przepisami odrębnymi;

4)    zabezpieczenie i ochronę istniejących nieczynnych ujęć wód podziemnych przedstawionych graficznie na rysunku planu przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją nakaz likwidacji zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§ 10. 

1.    Nie określa się terenów, które wymagają wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

2.    Ustala się następujące parametry działek budowlanych powstałych w wyniku scalania i podziału:

1)      na terenach MN1, MW:

a)      minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 1000 m2

b)      minimalna szerokość frontu działki - 20,0 m;

c)       kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70o - 110o

2)       na terenach MN2:

a)      minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 1200 m2

b)      minimalna szerokość frontu działki - 20,0 m;

c)       kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70o - 110o;

3)       na terenie MN/U:

a)      minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 1500 m2

b)      minimalna szerokość frontu działki - 20,0 m;

c)       kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70o - 110o;

4)       na terenach MN3:

a)      minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 3000 m2

b)      minimalna szerokość frontu działki - 25,0 m;

c)       kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70o - 110o;

5)       na terenie U/MW:

a)      minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 2500 m2

b)      minimalna szerokość frontu działki - 20,0 m;

c)       kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70o - 110o;

6)       na terenach U:

a)      minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 2000 m2

b)      minimalna szerokość frontu działki - 20,0 m;

c)       kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70o - 110o;

7)       na terenie Uo:

a)      minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 4348 m2

b)      minimalna szerokość frontu działki - 97,0 m;

c)       kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70o - 110o;

8)       na terenie 1Uks:

a)      minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 5000 m2

b)      minimalna szerokość frontu działki - 30,0 m;

c)       kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70o - 110o;

9)       na terenie 2Uks:

a)      minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 10 000 m2

b)      minimalna szerokość frontu działki - 40 m;

c)       kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70o - 110o;

10)      na terenach 1US, 3US:

a)      minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 5000 m2

b)      minimalna szerokość frontu działki - 60,0 m;

c)       kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70o - 110o;

11)      na terenie 2US:

a)      minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 750 m2

b)      minimalna szerokość frontu działki - 16,0 m;

c)       kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70o - 110o.

 

§ 11.  W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

1)   Uwzględnienie w zagospodarowaniu poszczególnych terenów położenia całego obszaru objętego planem w granicach udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 Wielkopolska Dolina Kopalna w zakresie ochrony środowiska gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2)    Uwzględnienie położenia części obszaru objętego planem w obszarze zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych, oznaczonego graficznie na rysunku planu. Lokalizacja zabudowy w tym rejonie możliwa tylko po wykonaniu wcześniejszego rozpoznania geotechnicznego i geologicznego określającego warunki podłoża oraz spełnieniu zawartych w dokumentacji geotechnicznej zaleceń.

3)    Uwzględnienie zlokalizowanych na terenach 1Z, 2Z i 3ZL zarejestrowanych osuwisk o nr ewid. 30-21-021-T-28 oraz nr ewid. 30-21-021-OS8.

4)    Zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 200,0 m2.

5)    Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego.

6)    Zakaz lokalizacji przedsięwzięć o negatywnym oddziaływaniu na środowisko, w szczególności zakaz prowadzenia działalności gospodarczej mogącej powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

7)    Nakaz zastosowania rozwiązań zamiennych w przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z urządzeniami melioracyjnymi.

§ 12. W zakresie zasad dotyczących modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się:

1)    połączenie komunikacyjne obszaru planu z drogą wojewódzką nr 430 klasy głównej, zlokalizowaną poza granicami obszaru planu poprzez istniejące skrzyżowania z drogami publicznymi klasy lokalnej 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, oraz drogami publicznymi klasy dojazdowej 10KD-D i 28KD-D;

2)   klasę dróg publicznych:

a)    na terenach KD-L - lokalną;

b)     na terenach KD-D, KD-Dxs, KD-Dx - dojazdową;

3)   parametry  układu komunikacyjnego, zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi;

4)   zachowanie ciągłości powiazań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, pieszo - jezdni, chodników, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem drogowym, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)   dopuszczenie realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie terenów dróg, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych,

6)   dla zapewnienia pełnej obsługi komunikacyjnej obszaru, poza wyznaczonymi w planie drogami publicznymi i wewnętrznymi, dopuszcza się realizację dojść i dojazdów na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

7)   w obrębie poszczególnych terenów należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych oraz garażowych zaspokajającą potrzeby w zakresie parkowania i postoju samochodów z uwzględnieniem warunków technicznych określonych w przepisach odrębnych, jednak nie mniej niż:

a)   dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - min. 1 stanowisko dla każdego lokalu mieszkalnego w granicach nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny, wliczając miejsca postojowe w garażach;

b)   dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - min. 1,5 miejsca dla lokalu mieszkalnego wliczając miejsca postojowe w garażach;

c)    dla obiektów i lokali usługowych:

-       2 stanowiska na każdych 10 zatrudnionych,

-      3 stanowiska na każde 10 miejsc usługowych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne,

-      4 stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni sprzedaży w obiektach handlowych,

-      1 stanowisko na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej innych obiektów;

d)   dla obiektów usług oświaty, usług sakralnych, usług sportu i rekreacji - min. 1 stanowisko na każde rozpoczęte 100,0 m2 powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem § 12 pkt 7 lit. e,

e)    powierzchnie użytkowe, o których mowa w § 12 pkt 7 lit. d, dotyczą części budynków, dla których realizowana jest podstawowa funkcja, z wyłączeniem powierzchni magazynowych, garaży, zapleczy i komunikacji wewnętrznej;

8)   nakaz zapewnienia miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi;

9)   nakaz zapewnienia przy obiektach usługowych stanowisk postojowych dla rowerów.

§ 13.  W zakresie zasad dotyczących modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, ustala się:

1)   dopuszczenie budowy, przebudowy i rozbudowy istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych, przy czym dopuszczenie lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej takich jak np.: skrzynki kablowe, w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 430, zlokalizowanej poza obszarem planu, wyłącznie przy zachowaniu odległości określonych dla lokalizacji obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni wynikających z przepisów odrębnych oraz w sposób niepowodujący uciążliwości dla uczestnika ruchu drogowego, takich jak np.: utrudnienie czytelności informacji drogowskazowej, ograniczenie widoczności;

2)   podłączenie do sieci wodociągowej, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych;

3)   odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych wyłącznie do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych;

4)   zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, a w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci, na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)   dopuszczenie zastosowania nawierzchni przepuszczalnych dla odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów dróg publicznych i wewnętrznych;

6)   dopuszczenie rozbudowy istniejącej sieci gazowej, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych;

7)    nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi z dopuszczeniem wprowadzania odnawialnych źródeł energii;

8)   zasilanie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych;

9)   zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania porządku i czystości Miasta Puszczykowa oraz przepisami odrębnymi;

10)    nakaz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz lokalizacji dróg pożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 14. W zakresie ustaleń dotyczących sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów ustala się, że ustalenia zawarte w § 4 pkt 3), 18), 19) i 20) zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 15. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.

 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 część A został sporządzony na podstawie uchwały nr 131/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 oraz uchwały nr 184/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 lutego 2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 131/16/VII  Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18, w której dopuszczono  rozdzielenie obszaru objętego planem na dwie części:

- Część A - tereny objęte granicą opracowania z wyłączeniem rejonu ulic: Cicha, Zygmunta Janaszka, Sobieskiego i lasu WPN;

- Część B - rejon ulicy: Cicha, Zygmunta Janaszka, Sobieskiego i lasu WPN.

Dla obu części, tj. A i B, powyższa zmiana uchwały intencyjnej dopuszcza prowadzenie dalszej procedury planistycznej w dwóch oddzielnych etapach.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18 - część A składa się z części tekstowej i graficznej - rysunku planu w skali 1:1000. Opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), w szczególności zgodnie z art. 1 ust. 2-4 i art. 15 ustawy, oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587). Przy sporządzaniu planu uwzględniono również następujące przepisy odrębne: 

-          ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),

-          rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

-          ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519),

-          ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.),

-          rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),

-          ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.),

-          ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446),

-          ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 r. poz. 2134 ze zm.),

-          ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290 ze zm.),

-          ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 782 ze zm.),

-          ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 ze zm.),

-          ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.),

-          ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131),

-          ustawę z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774 ze zm.),

-          ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777).

 

Obszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część A stanowi powierzchnię około 200 ha i w przeważającej większości stanowi własność prywatną. Obszar położony jest w północno-zachodniej części miasta Puszczykowa, w obrębie geodezyjnym Puszczykowo Stare, zlokalizowanego po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań - Mosina. Przedmiotowy teren jest w znacznym stopniu zainwestowany. Omawiane działki zabudowane są budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z towarzyszącymi im budynkami gospodarczo-garażowymi, budynkami usługowymi - sakralnymi, oświatowymi, handlowymi, hotelowymi, sportowymi. Działki niezabudowane pozostają w użytkowaniu rolniczym lub leśnym. Sąsiedztwo przedmiotowego terenu stanowią tereny leśne oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, zlokalizowane po przeciwnej stronie drogi wojewódzkiej nr 430. Tereny objęte projektem planu położone są w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego, częściowo na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz obszarach Natura 2000: obszarze specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska PLB300017 i obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Wielkopolska PLH300010. Obszar zlokalizowany jest w granicach udokumentowanego złoża węgla brunatnego „Mosina" nr 768. W granicach obszaru objętego planem zlokalizowany jest teren zagrożony osuwaniem się mas ziemnych o nr ewid. 30-21-021-T28 oraz osuwisko o nr ewid. 30-21-021-Os8.

 

Zgodnie z ustaleniami studium przyjętego uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 255/98/II z 15.06.1998 r. dla obszaru objętego planem w większości występują tereny oznaczone symbolem M oznaczającym zabudowę mieszkaniową z nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi. W niewielkich obszarach występuje funkcja usługowo - mieszkalna (symbol U/M) oraz funkcja usług na wydzielonych działkach lub zespołów usługowych (symbol U).

W dniu 30 stycznia 2018 r. Rada Miasta Puszczykowa uchwaliła nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa - uchwała Nr 279/18/VII. W nowym studium dla większości obszaru objętego planem wyznaczono kierunek rozwoju: dla funkcji wiodącej - funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej M2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym obsługującym tę zabudowę, a w zakresie funkcji uzupełniającej - usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, budynki zamieszkania zbiorowego: pensjonat, dom wycieczkowy, dom seniora, dom zakonny, usługi sportu i rekreacji, istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o charakterze małych domów - mieszkalnych do maksymalnie 8 lokali mieszkalnych, służąca wyłącznie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaniowych wspólnoty, należących do zadań własnych gminy, w postaci wyłącznie budownictwa komunalnego, zieleń urządzona, place gier i zabaw, parkingi. Ponadto w niewielkich fragmentach obszaru objętego planem wskazano funkcję zabudowy mieszkaniowo-usługowej (M/U, funkcję zabudowy usługowej - usług nieuciążliwych (U1), tereny usług sportu i rekreacji, turystyki i wypoczynku, placów gier i zabaw (US1), tereny zabudowy usługowej - kultu religijnego (Uk).

 

Celem sporządzenia planu jest zmiana dotychczas obowiązujących na terenie Puszczykowa Starego planów miejscowych uchwalonych przez Radę Miasta Puszczykowa w latach 1997-2009.

Obecnie obszar Puszczykowa Starego objęty jest w całości ważnymi planami zagospodarowania przestrzennego. Okres ważności planów definiuje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. Plany uchwalane po 1.01.1995 roku pozostają w obrocie prawnym, natomiast wcześniej uchwalone - straciły moc z dniem 1.01.2004 r. W granicach Puszczykowa Starego obowiązują 23 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (w tym też kilka zmian planów). Najstarszy plan uchwalony został w 1997 roku, ostatnio uchwalony - w 2015 r. i 2017 r. (zmiana planu).

Konstrukcja i ustalenia poszczególnych planów w części zdezaktualizowały się ze względu na upływ czasu, ciągłe zmiany przepisów i konieczność uwzględnienia nowych opracowań, w tym:

-        planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego (w tym: strefa ochronna 30 m od granicy lasu na terenie Starego Puszczykowa, minimalna wielkość działek budowlanych przylegających do granicy lasu na terenie Starego Puszczykowa - 3.000 m2, teren łącznika ekologicznego w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Lipowej),

-        obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000,

-        przepisów nowej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Na obszarze objętym planem obowiązują następujące plany miejscowe:

1)      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego - rejon ulic: Czarnieckiego - Pszeniczna - Gołębia zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr II/175/97 z 10.03.1997 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 7 z 8.04.1997 r., poz. 47 - powierzchnia 4,8 ha,

2)      Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego w zakresie wielkości działek budowlanych - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr II/238/98 z 11.05.1998 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 12 z 16.06.1998 r., poz. 120 - powierzchnia 197 ha,

3)      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Puszczykowa starego - rejon ulic: Gliniana - Stroma - strefa A - Uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 80/99/III z 18.10.1999 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 79 z 10.11.1999 r., poz.1524 - powierzchnia 7,3 ha,

4)      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Puszczykowa Starego - rejon ulic: Gliniana -Stroma - strefa B - Uchwała Rady Miasta Puszczykowa  Nr 120/2000/III z 29.05.2000 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 46 z 30.06.2000 r., poz. 541 powierzchnia 1,7 ha,

5)      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Puszczykowa Starego - rejon ulic: Jarosławska - Chabrowa - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 155/2000/III z 9.10.2000 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 77 z 7.11.2000 r., poz.1074 - powierzchnia 16 ha,

6)      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Puszczykowa obejmującego działkę nr 751 - ul. Jarosławska - Uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 165/2000/III z 11.12.2000 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 91 z 27.12.2000 r., poz. 1222 - powierzchnia 2,25 ha,

7)      Zmiana planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego w zakresie ustaleń realizacyjnych dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 191/2001/III z 19.03.2001 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 30 z 29.03.2001 r., poz. 475 - powierzchnia 186 ha,

8)      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Puszczykowa obejmującego rejon ulic: Sobieskiego, Krętej i Przy Murze - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 196/2001/III z dnia 28.05.2001 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 80 z 10.07.2001 r., poz.1471 - powierzchnia 1,14 ha,

9)      Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego - dla terenu obejmującego fragmenty działek nr 100/3 i 107 oraz działkę nr 109/2 położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Cichej i Jałowcowej - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 204/2001/III z 2.07.2001 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 83 z 17.07.2001 r., poz. 1555 - powierzchnia  0,64 ha,

10)  Zmiana planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego z 12.12.1994 r. dla terenu obejmującego działki nr: 345/2, 345/3, 345/4, 345/5 położone w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka i Studzienna - m.p.z.p. rejonu ulic Wysoka - Studzienna w Puszczykowie - Uchwała RMP Nr 266/02/III z dnia 13.05.2002 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 77 z 5.06.2002 r., poz.2010 - powierzchnia 2 ha,

11)  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Puszczykowie w rejonie ul. Jarosławskiej - działka nr 754/1 - uchwala RMP Nr 298/02/III z dnia 7.10.2002 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 138 z 15.11.2002, poz. 3808 - powierzchnia 2,3 ha,

12)  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Puszczykowo - rejon ul. Morenowej część A - uchwała RMP Nr 59/03/IV z dnia 9.09.2003 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 167 z 27.10.2003 r., poz. 3126 - w części zastąpiony planem z 2014 (p. 41) pozostało: powierzchnia 2,6 ha,

13)  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla rejonu ul. Morenowej - część B - uchwała RMP Nr 167/08/V z dnia 26.11.2008 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 1 z 16 stycznia 2009 r., poz. 5 - powierzchnia 7,2 ha,

14)  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Sobieskiego, działką nr 177/4, działką nr 167, a terenem lasu WPN - uchwała RMP Nr 171/08/V z dnia 17.12.2008 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 17 z 9 lutego 2009 r., poz. 275 - powierzchnia 12,1 ha,

15)  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 127/3 położonej w Puszczykowie przy ul. Cichej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 3 - uchwała RMP Nr 206/09/V z dnia 24.06.2009 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 150 z 11 sierpnia 2009 r., poz. 2520 - ok. 0,1 ha.

 

W projekcie planu, zgodnie z art. 1 ust. 2-4 ustawy, uwzględniono:

-        wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, poprzez wprowadzenie w projekcie planu ustaleń w zakresie zasad i kształtowania ładu przestrzennego, określenie przeznaczenia terenów, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów,

-        walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oraz wyznaczenie terenów, na których zakazuje się lokalizacji zabudowy,

-        wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych, poprzez określenie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu,

-        wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

-        wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie zakazu lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego, wprowadzenie nakazu stosowania przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych i technologicznych paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi z dopuszczeniem wprowadzania odnawialnych źródeł energii oraz ustalenie nakazu zapewnienia miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych,

-        walory ekonomiczne przestrzeni poprzez udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe,

-        prawo własności poprzez wykonanie analizy stanu własności terenu objętego planem oraz uwzględnienie w zagospodarowaniu istniejących uwarunkowań własnościowych,

-        potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa poprzez ustalenie nakazu zapewnienia zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych oraz dróg pożarowych, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych,

-        potrzeby interesu publicznego poprzez ustalenie przeznaczenia terenu zgodnego z polityką przestrzenną gminy, jak również dopuszczenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, mieszczących się w zakresie inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

-        potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych, poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej,

-        zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, poprzez umożliwienie udziału społeczeństwa w poszczególnych etapach procedury planistycznej, zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

-        zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych poprzez prowadzenie procedury zgodnie z zakresem określonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w innych aktach prawnych powszechnie obowiązujących,

-        potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnych ustaleniami przepisów odrębnych.

 

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy, ustalając przeznaczenie przedmiotowego terenu i określając potencjalny sposób jego zagospodarowania i korzystania z niego, wyważone zostały interesy zarówno publiczne, jak i interesy prywatne poprzez rozpatrzenie wniosków właścicieli nieruchomości prywatnych, znajdujących się w granicach opracowania, oraz wniosków organów i instytucji administracji publicznej, a następnie skonfrontowanie ich z polityką przestrzenną gminy oraz potrzebami i możliwościami rozwoju miasta Puszczykowa. Uwzględnione zostały również analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, w ramach których wykonano:

-        inwentaryzację urbanistyczną przedmiotowego terenu, w tym analizę użytkowania terenu, ukształtowania powierzchni oraz stanu prawnego gruntów,

-        prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody własne i wydatki gminy,

-        analizę tendencji zmian oraz potrzeb rozwoju miasta Puszczykowa.

 

Odnosząc się do art. 1 ust. 4 ustawy, należy wskazać, że przeznaczenie przedmiotowego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną, zabudowę mieszkaniowo - usługową, zabudowę usługową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługową, usług oświaty, usług sakralnych, usług sportu i rekreacji, lasów, zieleni urządzonej, zieleni naturalnej, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej-elektroenergetyka oraz dróg publicznych i wewnętrznych podyktowane zostało potrzebą uporządkowania istniejącej struktury przestrzennej w Puszczykowie. Na podstawie analizy obowiązujących planów miejscowych dla przedmiotowego obszaru wskazano funkcje dla poszczególnych terenów z poszanowaniem faktycznego zagospodarowania oraz z uwzględnieniem możliwości inwestycyjnych względem położenia w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego i związanych z tym ograniczeń.

Przygotowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został opracowany z poszanowaniem zasad urbanistyki, ze wskazaniami dotyczącymi architektury budynków dopuszczonych do realizacji. Zapisy planu umożliwią rozwój zabudowy mieszkaniowej i usługowej wraz z obsługą komunikacyjną, która będzie odpowiadała oczekiwaniom mieszkańców, właścicieli nieruchomości. Przyjęte w projekcie rozwiązania zapewniają ukształtowanie zabudowy w sposób harmonijny i funkcjonalny, z uwzględnieniem wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią, walorów ekonomicznych przestrzeni oraz istniejących walorów przyrodniczych i powiązań ekologicznych przedmiotowego terenu. Projektowana zabudowa zlokalizowana będzie przede wszystkim wzdłuż istniejących dróg, a także przez istniejące drogi wewnętrzne, przez co ograniczona zostanie transportochłonność układu przestrzennego. Obszar objęty opracowaniem wyposażony jest w sieci infrastruktury technicznej, takie jak: sieć wodociągowa, napowietrzna sieć elektroenergetyczna średniego napięcia, napowietrzna i kablowa sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia oraz sieć telekomunikacyjna.

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy została przeprowadzona w ramach opracowania „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa" przyjętego uchwałą nr 261/06/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 października 2006 r. W opracowaniu tym odniesiono się do szeregu zagadnień dotyczących m.in. wpływu przepisów prawa na aktualność dokumentu, ustaleń wynikających z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, postępów w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zgodności ze studium, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, wniosków w sprawie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, a także zakresu uwzględnienia i aktualności problematyki wymaganej w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy. W wyniku sporządzonej oceny stwierdzono, że obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa spełnia swoje zadania, a jego zapisy są nadal aktualne, tym samym uznano możliwość dalszego posługiwania się tym opracowaniem planistycznym w pracach Urzędu Miasta w Puszczykowie. W związku z powyższym niniejszy plan spełnia wymóg zgodności z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż jest zgodny z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa oraz z obecnie obowiązującymi przepisami odrębnymi.

Rada Miasta Puszczykowa w obecnej kadencji nie podjęła uchwały w sprawie oceny aktualności studium i planów miejscowych.

 

W oparciu o zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko. W opracowaniu tym zwrócono szczególną uwagę i przeanalizowano oddziaływanie projektowanego zainwestowania na powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i gruntowe, powierzchnię ziemi, gleby, szatę roślinną, klimat, warunki zamieszkania i zdrowia ludzi, obszary prawnie chronione, w tym Natura 2000. Przyjęcie proponowanego rozwiązania planistycznego nie wywoła niepożądanych zmian w środowisku.

Do projektu planu sporządzono prognozę skutków finansowych wpływu ustaleń planu na dochody własne i wydatki gminy.

Projekt planu uzyskał pozytywną opinię komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz wymagane opinie i uzgodnienia z uwzględnieniem ustaleń art. 17 oraz art. 25 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po wprowadzeniu zmian wynikających z opinii lub uzgodnień, zgodnie z art. 17 pkt. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz zgodnie z art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 31.07.2017 r. do 29.08.2017 r. W dniu 23.08.2017 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami. Termin składania uwag wyznaczono na dzień 18.09.2017 r. W wyznaczonym terminie wpłynęło 17 pism z uwagami zawierających łącznie 37 uwag, które zostały rozpatrzone w następujący sposób: 22 uwagi uwzględniono w części lub w całości, a pozostałe uwagi nie zostały uwzględnione. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia części uwag, do projektu planu wprowadzono korekty i uzyskano uzgodnienie Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego. Projekt planu po raz drugi został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 29.09.2017 r. do 27.10.2017 r.. W dniu 16.10.2017 odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami. Termin składania uwag wyznaczono na dzień 17.11.2017 r.. W wyznaczonym terminie wpłynęło 10 pism zawierających łącznie 20 uwag, które zostały rozpatrzone przez Burmistrza w następujący sposób: 4 uwagi (w tym 1 w części) zostały uwzględnione, natomiast pozostałe uwagi nie zostały uwzględnione.

Tereny objęte planem wymagały wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze lub nieleśne, ponieważ w granicach planu występują grunty leśne podlegające ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. W odniesieniu do gruntów stanowiących własność osób fizycznych Burmistrz Miasta Puszczykowa wystąpił do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem dot. zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne i uzyskał decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-I.7151.66.2017 z 24.07.2017 r. o wyrażeniu zgody na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne 2,3056 ha gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa w obrębie Puszczykowo Stare. W odniesieniu do gruntów skarbu Państwa - WPN -Burmistrz Miasta Puszczykowa, po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiego Parku Narodowego, wystąpił do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem dot. zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa w mieście Puszczykowo. Minister Środowiska Decyzją DOP-WPN.201.15.2017.TC z dnia 29.11.2017 r. wyraził zgodę na przeznaczenie na cele nieleśne gruntu leśnego o łącznej powierzchni 0.2344 ha stanowiącego część działek o numerach ewidencyjnych 756/2, 798/3, 798/2, 765, 762, obręb ewid. Puszczykowo Stare, gmina Puszczykowo.

 

Rada Miasta Puszczykowa podjęła uchwałę Nr 271/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A. Po przekazaniu dokumentacji planu do kontroli - Wojewoda Wielkopolski Rozstrzygnięciem Nadzorczym KN-I.4131.1.28.2018.7 z dnia 19.01.2018 r. orzekł nieważność uchwały Nr 271/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r., wskazując na:

1)      brak parametrów wysokościowych na terenach usług sakralnych 1UKs i 2UKs,

2)      brak linii zabudowy na terenie Orlika przy Jarosławskiej - 3US,

3)   niezgodność pomiędzy dopuszczeniem poprzez przepisy odrębne - obiektów związanych z gospodarką leśną a brakiem ustaleń dla takich obiektów,

4)   zakwestionowanie sposobu zapisu dla 40MN2, gdzie dopuszczono podział dz.304/4 na dwie działki budowlane zamiast ustalenia minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych,

5)      brak określenia kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego,

6)      na rysunku brak symbolu 6EE dla trafostacji przy ulicy Gołębiej,

7)   częściową niezgodność pomiędzy objaśnieniami na rysunku planu dot. wielkości działek dla MN1, MN2, MN3 do treści uchwały,

8)   wątpliwości interpretacyjne dot. zapisu o obowiązku zachowania istniejącej zieleni wysokiej w udziale nie mniejszym niż 20% powierzchni obszaru w przypadku, kiedy wniosek o pozwolenie na budowę dotyczyć będzie pojedynczej działki budowlanej,

9)   wątpliwości dot. wyznaczenia na terenie 2US linii zabudowy, podczas gdy na tym terenie zabudowy w ogóle nie dopuszczono.

W związku z powyższym, na podstawie uchwały Nr 131/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmienionej Uchwałą Nr 184/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 lutego 2017 r., kontynuowano prace nad opracowaniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A.

W związku z tym, że na sesji w dniu 30 stycznia 2018 r. Rada Miasta Puszczykowa uchwaliła nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa - nastąpiła konieczność powtórzenia procedury opracowania planu dla Puszczykowa Starego część A - w oparciu o nowo-uchwalone studium, tj. od etapu opiniowania i uzgodnień, przez wyłożenie do publicznego wglądu i przedstawienie do uchwalenia.

Skorygowano treść planu z uwzględnieniem zastrzeżeń Wojewody, uzupełniono brakujące parametry w treści uchwały oraz oznaczenia w części graficznej.

Ponadto niektóre zapisy zostały przeredagowane w zakresie koniecznym w celu dostosowania do Studium uchwalonego w styczniu 2018 r., w tym w szczególności zapisy dotyczące minimalnych powierzchni nowo wydzielanych działek pod zabudowę w odniesieniu do kilku jednostek.

Na terenie 3aMN3 oraz 6aMN3 dopuszczono możliwość zabudowy na pojedynczych działkach o powierzchni ok. 2500 m2 - po jednej na każdym z tych obszarów, pozostałą po wydzieleniu działek o powierzchni 3000 m2.

Na terenie 32aMN2, 40 MN2, 13MN2 ze względu na kształt i powierzchnię istniejących działek umożliwiono zabudowę na działkach nowopowstałych w wyniku wydzielonych planem dróg publicznych i wewnętrznych, których minimalna powierzchnia działki jest mniejsza niż ustalona w § 8 z zastrzeżeniem, że ich zabudowa nie naruszy przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń określonych w planie.

W odniesieniu do wniesionych uwag i zaleceń, wynikających z opinii i uzgodnień, wprowadzono zmiany w ustaleniach projektu planu.

W zakresie zmian dotyczących sposobu ukształtowania układu komunikacyjnego obsługującego tereny nowej i istniejącej zabudowy zmieniono układ drogowy podzielony dotychczas na: tereny dróg publicznych klasy lokalnej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych oraz tereny publicznych ciągów pieszo - jezdnych w sposób uwzględniający w większym zakresie uwarunkowania terenu, struktury własności oraz możliwości realizacyjne poszczególnych dróg biorąc pod uwagę wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w powiązaniu z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Po analizie uwarunkowań terenu objętego planem oraz obecnie obowiązujących planów na przedmiotowym obszarze określono, iż w danym terenie zlokalizowane są drogi publiczne, wewnętrzne, ciągi pieszo - jezdne oraz ciągi piesze. W związku z tym, iż ciągi pieszo - jezdne oraz ciągi piesze w dużej części stanowią własność gminy oraz stanowią tereny o charakterze ogólnodostępnym dojazdowym, przypisano im kategorię dróg publicznych, jak to wynika z obecnego użytkowania. Parametry poszczególnych dróg wynikają z istniejącej struktury własnościowej oraz stanu zainwestowania nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z terenami dróg.

W celu usystematyzowania systemu komunikacyjnego na obszarze objętym planem wskazano podział na drogi publiczne o charakterze ogólnodostępnym oraz drogi wewnętrzne. Terenom dróg publicznych nadano klasyfikację dróg lokalnych oraz dojazdowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Drogi publiczne klasy dojazdowej zawierają w swym katalogu tereny oznaczone na rysunku planu i w tekście uchwały symbolami: KD - D, KD-Dxs oraz KD-Dx.  Na terenach dróg klasy dojazdowej oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-D ustala się lokalizację jezdni z dwoma pasami ruchu oraz co najmniej jednostronny chodnik, z dopuszczeniem lokalizacji pieszo - jezdni i ścieżki rowerowej lub pasów rowerowych na jezdni i lokalizacji miejsc postojowych, na terenach KD-Dxs ustala się lokalizację pieszo - jezdni z dopuszczeniem - lokalizacji jezdni i jednostronnego chodnika zamiast pieszo - jezdni oraz dopuszczeniem lokalizacji pieszo - jezdni z placami do zawracania na nieprzelotowych zakończeniach pieszo - jezdni, na terenach KD-Dx ustala się lokalizację chodnika z dopuszczeniem zamiany na ścieżkę pieszo-rowerową.

Wyznaczone w planie parametry dróg kontynuują ustalenia wcześniej obowiązujących dokumentów planistycznych dla obszaru objętego planem, w których przeznaczenie poszczególnych dróg stanowiło status publicznych ciągów pieszo-jezdnych zgodnie z regulacjami przepisów- obowiązujących na dzień uchwalania tych opracowań.

Szerokości pasów drogowych uwzględniały lokalizacje infrastruktury technicznej.

 

Z tekstu uchwały oraz rysunku planu usunięto, na wniosek RDOŚ, informację dotyczącą uwzględnienia ograniczeń wynikających z położenia terenów w zasięgu oddziaływania lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny oraz zobrazowaną granicę III strefy ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań - Krzesiny, z powodu bezprzedmiotowości i na skutek Postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6.10.2010 sygn. Akt II OSK 548/09, w którym stwierdzono utratę mocy rozporządzenia nr 40/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania obowiązującą z 15 listopada 2008 r.

 

Projekt planu uzyskał pozytywną opinię komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz wymagane opinie i uzgodnienia z uwzględnieniem ustaleń art. 17 oraz art. 25 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po wprowadzeniu zmian wynikających z opinii lub uzgodnień, zgodnie z art. 17 pkt. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 oraz zgodnie z art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 2.07.2018 r. do 30.07.2018 r. W dniu 16.07.2018 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami. Termin składania uwag wyznaczono na dzień 20.08.2018 r. W wyznaczonym terminie wpłynęło 18 pism zawierających łącznie 66 uwag, które zostały rozpatrzone w następujący sposób: 9 uwag uwzględniono, 56 uwag nie zostało uwzględnionych, a 1 uwaga została uwzględniona w części.

 

Plan zawiera część tekstową, graficzną oraz rozstrzygnięcia. Plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa i jest zgodny z przepisami odrębnymi. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania przedmiotowego terenu.

Burmistrz Miasta Puszczykowa zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawił Radzie Miasta Puszczykowa projekt uchwały z załącznikami:

1)      załącznik nr 1 - stanowiący część graficzną, zwaną „rysunkiem planu", opracowany w skali 1: 1000 i zatytułowany: „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18 - część A"

2)      załącznik nr 2 i załącznik nr 2a - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,

3)      załącznik nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Po uchwaleniu planu przez Radę Miasta Puszczykowa uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych zostanie przekazana wojewodzie w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego obejmie tekst planu stanowiący treść uchwały, część graficzną oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowiące załączniki do uchwały.

Mając na uwadze powyższe uznaje się, że podjęcie uchwały zatwierdzającej projekt planu przez Radę Miasta Puszczykowa jest w pełni zasadne.

 

zał. nr 1 do uchwały nr 334

zał. nr 2 do uchwały nr 334

zał. nr 2a do uchwały nr 334 - zanonimizowany

zał. nr 3 do uchwały nr 334