Uchwała Nr 335/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obręb

 
Uchwała Nr 335/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część B.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1.    Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18 - część B, zwany dalej „planem", po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowo, uchwalonego uchwałą Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r.

2.    Załączniki do uchwały stanowią:

1)        część graficzna planu, zwana dalej „rysunkiem planu" - załącznik nr 1;

2)        rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2;

3)        rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.

3.    Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu w skali 1:1000.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)        dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 12º;

2)        działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3)        nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość od linii rozgraniczającej terenu lub linie wyznaczającą na rysunku planu obszar, gdzie mogą być sytuowane budynki; dopuszcza się wysunięcia przed nieprzekraczalną linię zabudowy:

- okapów i gzymsów na wysokości powyżej parteru: do 1,5 m;

- balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp: do 1,5 m;

- innych elementów takich jak: wykusze, przedsionki, daszki nad wejściami: do 1,5 m;

4)        pieszo-jezdni - należy przez to rozumieć pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach takich, jakie obowiązują w strefie zamieszkania;

5)        powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych, mierzonych po obrysie zewnętrznym ścian, wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej;

6)        powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian budynku na powierzchnię terenu;

7)        szerokości frontowej działki - należy przez to rozumieć szerokość frontową działki budowlanej mierzoną od strony drogi, chyba, że ustalenia szczegółowe zawarte w § 8 mówią inaczej, oraz działek, które mają zapewniony dostęp do drogi publicznej za pomocą sięgaczy;

8)        budynku gospodarczo-garażowym - należy przez to rozumieć budynek gospodarczy, budynek gospodarczy z z wydzieloną przestrzenią do celów garażowania pojazdów samochodowych lub budynek garażowy;

9)        ogrodzeniu pełnym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi co najmniej 70%;

10)    usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, które nie powodują przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz działalność związaną z prowadzeniem czynności świadczonych na rzecz ludności i firm, przeznaczoną dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej oraz ogólnospołecznej o charakterze lokalnym, niezwiązaną z działalnością produkcyjną tj.: usługi handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 200 m², ale nie więcej niż 300 m² powierzchni zabudowy, gastronomii, bankowości, administracji, oświaty, usługi łączności, informacji i nauki, kultury i rozrywki, rekreacji i sportu, zdrowia i opieki społecznej, biura, obiekty realizowane jako zadania własne samorządów terytorialnych.

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu:

1)   tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1MN1 - 4MN1;

2)   tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1MN2 - 8MN2;

3)   tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1MN3 - 2MN3;

4)   tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, oznaczone symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U;

5)   teren zieleni urządzonej oraz sportu i rekreacji, oznaczony symbolem ZP/US;

6)   tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, KD-Dx;

7)   tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW,  8KDW.

 

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)        nową zabudowę, rozbudowywane części budynków należy lokalizować z uwzględnieniem linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu;

2)        zakaz rozbudowy i nadbudowy, z dopuszczeniem przebudowy budynków i części budynków o parametrach niespełniających wymagań ustalonych w § 8, zlokalizowanych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oznaczonymi na rysunku planu;

3)        zakaz budowy ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń składających się z przęseł wykonanych z prefabrykatów betonowych lub żelbetowych oraz ogrodzeń wyższych niż 1,80 m od strony dróg publicznych;

4)        zakaz lokalizacji blaszanych budynków gospodarczo-garażowych oraz obiektów i budynków tymczasowych, za wyjątkiem zaplecza budów na czas ich realizacji;

5)        nakaz stosowania kolorystyki elewacji w odcieniach pastelowych, białym, kolorach szarości lub w kolorach naturalnych materiałów takich jak: ceramika, kamień, drewno, beton, szkło, stal, corten;

6)      dla dachów pochyłych zastosowanie dachówki ceramicznej, blachy w kolorach zbliżonych do naturalnego, blachy corten, drewna, membran dachowych, blachy tytanowo - cynkowej albo materiału dachówko podobnego w kolorze ceglasto - czerwonym, brązowym lub w odcieniach szarości;

7)        dopuszczenie lokalizacji dojść, dojazdów oraz obiektów małej architektury;

8)        dopuszczenie realizacji budynków gospodarczo - garażowych bezpośrednio przy granicy lub w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej, o ile nie ustalono inaczej w § 8;

9)        jednakowe parametry zabudowy tj. wysokość górnej krawędzi elewacji, kształt i wysokość dachów, rozwiązania materiałowe dla budynków gospodarczo - garażowych realizowanych na różnych działkach budowlanych, lecz bezpośrednio przy ich wspólnych granicach;

10)    wysokości zabudowy określone szczegółowo w § 8 nie dotyczą elementów technicznych i wyposażenia technicznego budynków oraz obiektów infrastruktury technicznej  telekomunikacyjnej;

11)    dopuszczenie stosowania dachów pochyłych dla całości lub przynajmniej dla głównej bryły budynku, przy zachowaniu ustaleń zawartych w ustaleniach szczegółowych w § 4 i 8;

12)  połacie dachów pochyłych - dwuspadowych i wielospadowych należy realizować jako symetryczne lub jako dachy niesymetryczne z różnicami w nachyleniu połaci o nie więcej niż 30° w przypadku zastosowania kombinacji dachów płaskich i pochyłych;

13)  dopuszczenie stosowania dachów płaskich przy remoncie, przebudowie i rozbudowie  istniejących budynków z dachem płaskim;

14)    dopuszczenie zachowania istniejących dachów mansardowych oraz realizacji nowych o kącie nachylenia połaci dachowych do 70º;

15)    na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN1 dopuszczenie zachowania i przebudowy istniejącej zabudowy usługowej, bez prawa ich rozbudowy;

16)  ograniczenie powierzchni zabudowy budynkami gospodarczo - garażowymi do 100,0 m2 dla każdej działki budowlanej na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej             (MN1, MN2, MN3);

17)    dla wykonywania sieci uzbrojenia terenu, fundamentów oraz kondygnacji podziemnych budynków ustala się konieczność zastosowania rozwiązań technicznych chroniących przyległy drzewostan;

18)    zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych;

19)    dopuszczenie lokalizacji szyldów i tablic informacyjnych o maksymalnej łącznej powierzchni 2,0 m² na jednej działce budowlanej, przy czym lokalizacja tych urządzeń nie może powodować uciążliwości dla uczestnika ruchu drogowego, takich jak np.: utrudnienie czytelności informacji drogowskazowej, ograniczenie widoczności, olśnienie;

20)  dla istniejących budynków niespełniających ustaleń planu przed wejściem w życie uchwały, w zakresie funkcji i parametrów zabudowy, położonych na terenach1MN1,2MN1, 3MN1, 1MN2, 1MN/U, 2MN/U i 3MN/U - dopuszczenie ich zachowania, remontu oraz przebudowy;

21)    dopuszczenie rozbudowy budynków wskazanych w pkt 20) pod warunkiem zgodności z ustaleniami niniejszego planu;

22)    zakaz zabudowy na działkach mniejszych niż ustalone w niniejszym planie, powstałych po uchwaleniu planu;

23)    dopuszczenie zabudowy na istniejących działkach wydzielonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały oraz na działkach nowopowstałych w wyniku wydzielonych planem dróg publicznych i wewnętrznych, których minimalna powierzchnia działki jest mniejsza niż ustalona w § 8 oraz jeżeli ich zabudowa nie naruszy przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń określonych w planie;

24)    dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych, tj. piwnic w budynkach mieszkalnych w obszarze objętym planem pod warunkiem spełnienia przepisów odrębnych.

 

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu:

1)        ochronę zieleni poprzez możliwie maksymalne zachowanie zadrzewień i ich uwzględnienie w przyszłym zagospodarowaniu terenu; w przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności wycinki istniejącego drzewostanu zastrzega się obowiązek uzyskania zgody właściwego organu na wycinkę drzew zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)        do nasadzeń, z wyjątkiem urządzonych ogrodów, należy używać rodzimych, zgodnych z siedliskiem gatunków drzew i krzewów;

3)     dopuszczenie zastosowania nawierzchni przepuszczalnych dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenów dróg; 

4)        stosowanie nawierzchni przepuszczającej wody opadowe na powierzchni co najmniej 50% terenu utwardzonego na terenach przeznaczonych pod zabudowę;

5)        nakaz uwzględnienia zasad zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w przepisach odrębnych dla otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz obszarów Natura 2000 „Ostoja Wielkopolska" i „Ostoja Rogalińska" z uwagi na położenie obszaru objętego planem w ich granicach oraz bezpośrednim sąsiedztwie;

6)        nakaz zachowania na terenach MN dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        nakaz zachowania na terenach MN/U dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8)        nakaz zachowania na terenie ZP/US dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów rekreacyjno - wypoczynkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

9)        pozyskiwanie energii cieplnej z przyjaznych dla środowiska źródeł w szczególności poprzez stosowanie ogrzewania gazowego oraz systemy wykorzystujące źródła czystej energii: pompy cieplne, kolektory słoneczne, energię elektryczną; dopuszczenie stosowania paliw stałych lub gazowych z sieci, z wykluczeniem lokalizacji zbiorników na gaz, przy zasilaniu indywidualnym oraz paliw innych przy zasilaniu zbiorczym pod warunkiem nie przekraczania dopuszczalnych emisji;

10)  w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla celów grzewczych, uwzględnienie ograniczeń i zakazów zgodnie z przepisami odrębnymi, w związku z Uchwałą Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;

11)    zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych.

 

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej, ustala się ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków oznaczonych graficznie na rysunku planu zgodnie z przepisami odrębnymi oraz poprzez:

1)      nakaz zachowania głównej bryły budynku i kształtu dachu;

2)      nakaz zachowania lub odtworzenia na podstawie zachowanych elementów, bądź ikonografii detalu architektonicznego, a także układu elewacji oraz kształtu okien;

3)      zakaz zastosowania blachy dachówko podobnej lub gontu papowego jako pokrycia dachu;

4)      zakaz stosowania kolorów jaskrawych w elewacji budynku;

5)      konieczność uzgadniania wszystkich prac budowlanych mogących wpłynąć na zmianę wyglądu elewacji, kolorystyki, stolarki okiennej i drzwiowej z Powiatowym Konserwatorem Zabytków.

 

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ustala się:

1)   dopuszczenie wprowadzenia powierzchni biologicznie czynnej na wolnych od utwardzenia powierzchniach terenów dróg, z uwzględnieniem przepisów odrębnych oraz przebiegu projektowanych i istniejących sieci infrastruktury technicznej;

2)   kształtowanie przestrzeni dróg publicznych stanowiących przestrzenie publiczne zgodnie z § 8.

§ 8.

1.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN1, 2MN1, 3MN1, 4MN1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, z wykluczeniem zabudowy bliźniaczej oraz nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego;

2)      dopuszczenie lokalizacji części gospodarczo - garażowej w budynku mieszkalnym;

3)      wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,5 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

4)      maksymalną powierzchnię zabudowy - 25% powierzchni działki budowlanej, jednak nie więcej niż 250 m2 - dla budynku mieszkalnego;

5)      minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 60% powierzchni działki budowlanej;

6)      wysokość budynków mieszkalnych:

a)   do 2 kondygnacji nadziemnych;

b)   w przypadku dachów pochyłych 2 kondygnacja w poddaszu użytkowym;

c)    przy dachach pochyłych nie więcej niż 10,0 m;

d)   przy dachach płaskich nie więcej niż 7,5 m;

7)      wysokość budynków gospodarczo-garażowych:

a)      1 kondygnacja nadziemna;

b)     przy dachach pochyłych nie więcej niż 6,0 m;

c)      przy dachach płaskich nie więcej niż 3,5 m;

8)      geometrię dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych od 21°-50° oraz dachy płaskie lub kombinacje dachów płaskich i pochyłych, przy zachowaniu ustaleń zawartych w § 4;

9)      minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej - 1200 m²; 

10)  obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12.

2.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN2, 3MN2, 6MN2, 7MN2, 8MN2 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, z wykluczeniem zabudowy bliźniaczej oraz nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego;

2)      dopuszczenie lokalizacji części gospodarczo - garażowej w budynku mieszkalnym;

3)      wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,5 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

4)      maksymalną powierzchnię zabudowy - 25% powierzchni działki, jednak nie więcej niż 400 m2 dla budynku mieszkalnego;

5)      minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 60% powierzchni działki budowlanej;

6)      wysokość budynków mieszkalnych:

a)   do 2 kondygnacji nadziemnych,

b)   w przypadku dachów pochyłych 2 kondygnacja w poddaszu użytkowym;

c)    przy dachach pochyłych nie więcej niż 10,0 m;

d)   przy dachach płaskich nie więcej niż 7,5 m;

7)      wysokość budynków gospodarczo-garażowych:

a)      1 kondygnacja nadziemna,

b)     przy dachach pochyłych nie więcej niż 6,0 m;

c)      przy dachach płaskich nie więcej niż 3,5 m;

8)      geometrię dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych od 21°-50° oraz dachy płaskie lub kombinacje dachów płaskich i pochyłych, przy zachowaniu ustaleń zawartych w § 4;

9)      minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej - 2000 m²; 

10)  obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12.

3.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2MN2, 4MN2, 5MN2 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, z wykluczeniem zabudowy bliźniaczej oraz nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego;

2)      dopuszczenie lokalizacji części gospodarczo - garażowej w budynku mieszkalnym;

3)      wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,5 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

4)      maksymalną powierzchnię zabudowy - 25% powierzchni działki, jednak nie więcej niż 400 m2 dla budynku mieszkalnego;

5)      minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 60% powierzchni działki budowlanej;

6)      wysokość budynków mieszkalnych:

a)   do 2 kondygnacji nadziemnych,

b)   w przypadku dachów pochyłych 2 kondygnacja w poddaszu użytkowym;

c)    przy dachach pochyłych nie więcej niż 10,0 m;

d)   przy dachach płaskich nie więcej niż 7,5 m;

7)      wysokość budynków gospodarczo-garażowych:

a)      1 kondygnacja nadziemna,

b)     przy dachach pochyłych nie więcej niż 6,0 m;

c)      przy dachach płaskich nie więcej niż 3,5 m;

8)      geometrię dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych od 21°-50° oraz dachy płaskie lub kombinacje dachów płaskich i pochyłych, przy zachowaniu ustaleń zawartych w § 4;

9)      minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej - 1500 m²; 

10)  obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12.

4.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN3, 2MN3, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, z wykluczeniem zabudowy bliźniaczej oraz nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego;

2)      dopuszczenie lokalizacji części gospodarczo - garażowej w budynku mieszkalnym;

3)      wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,4 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

4)      maksymalną powierzchnię zabudowy - 20% powierzchni działki budowlanej, jednak nie więcej niż 600 m2 dla budynku mieszkalnego;

5)      minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 60% powierzchni działki budowlanej;

6)      wysokość budynków mieszkalnych:

a)   do 2 kondygnacji nadziemnych,

b)   w przypadku dachów pochyłych 2 kondygnacja w poddaszu użytkowym;

c)    przy dachach pochyłych nie więcej niż 10,0 m;

d)   przy dachach płaskich nie więcej niż 7,5 m;

7)      wysokość budynków gospodarczo-garażowych:

a)      1 kondygnacja nadziemna,

b)     przy dachach pochyłych nie więcej niż 6,0 m;

c)      przy dachach płaskich nie więcej niż 3,5 m;

8)      geometrię dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych od 21°-50° oraz dachy płaskie lub kombinacje dachów płaskich i pochyłych, przy zachowaniu ustaleń zawartych w § 4;

9)      minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej - 3000 m2;

10)  obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12.

5.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku usługowego, albo nie więcej niż jednego budynku mieszkaniowo-usługowego;

2)      dopuszczenie lokalizacji na jednej działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku gospodarczo - garażowego na jednej działce budowlanej o powierzchni nie większej niż 100 m²;

3)      dopuszczenie lokalizacji usług edukacji, kultury, handlu o powierzchni sprzedaży nie większej niż 200 m2, rzemiosła, bankowości, administracji, sportu, turystyki i rekreacji, zdrowia i opieki społecznej, gastronomii;

4)      wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,4 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

5)      maksymalną powierzchnię zabudowy - 30% powierzchni działki budowlanej;

6)      minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 50% powierzchni działki budowlanej;

7)      wysokość budynków mieszkalnych, usługowych, mieszkalno - usługowych:

a)   do 2 kondygnacji nadziemnych;

b)   w przypadku dachów pochyłych 2 kondygnacja w poddaszu użytkowym;

c)    przy dachach pochyłych nie więcej niż 10,0 m;

d)   przy dachach płaskich nie więcej niż 7,5 m;

8)      wysokość budynków gospodarczo-garażowych:

a)      1 kondygnacja nadziemna,

b)     przy dachach pochyłych nie więcej niż 6,5 m;

c)      przy dachach płaskich nie więcej niż 3,5 m;

9)      geometrię dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych od 21°-50° oraz dachy płaskie lub kombinacje dachów płaskich i pochyłych, przy zachowaniu ustaleń zawartych w § 4;

10)  minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej - 1500 m²;

11)  obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w §12.

 

6.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP/US ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)      usługi sportowo - rekreacyjne w zieleni urządzonej;

2)      dopuszczenie lokalizacji plenerowych budowli oraz urządzeń związanych ze sportem i rekreacją, w tym: boisk, placów gier i zabaw dla dzieci;

3)      zakaz lokalizacji zabudowy;

4)      minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 70% powierzchni działki;

5)      wysokość budowli oraz urządzeń: nie więcej niż 5,0 m;

6)      obsługę komunikacyjną terenu z przyległych dróg publicznych i wewnętrznych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12.

7.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, KD-Dx ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)   szerokości dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

2)   dla terenu KD-D:

-      lokalizację jezdni z dwoma pasami ruchu,

-      co najmniej jednostronny chodnik,

-      dopuszczenie lokalizacji na terenie 4KD-D pieszo - jezdni zamiast jezdni i chodników o szerokości nie mniejszej niż 5,0 m;

-      dopuszczenie ścieżki rowerowej lub pasów rowerowych na jezdni;

-      dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych;

3)   dla terenu KD-Dx:

-     lokalizację chodnika o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m, z dopuszczeniem zamiany na ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m;

-     dopuszczenie w części terenu lokalizacji pieszo - jezdni o szerokości nie mniejszej niż 4,5 m;

-     dopuszczenie dojazdu do działki o nr ewid. 154;

4)    ustala się rezerwę terenu do celów nawracania pojazdów dla drogi publicznej zlokalizowanej poza granicami obszaru objętego planem - ulicy Cichej na terenie 6KD-D. 

 

8.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW - 8KDW ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)   szerokość pasów drogowych w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

2)   lokalizację jezdni o szerokości nie mniejszej niż 4,5 m i co najmniej jednostronnego chodnika o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m, z dopuszczeniem zamiany na pieszo-jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 5 m;

3)   dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych.

 

§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie przepisów odrębnych, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz na planach zagospodarowania przestrzennego województwa, ustala się:

1)   uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie działek udokumentowanego złoża węgla brunatnego „Mosina" o nr złoża 768, zgodnie z informacją na rysunku planu oraz przepisami odrębnymi.

2)   dla całego obszaru planu ze względu na położenie w zasięgu Głównego Zbiornika Wód podziemnych nr 144 - Wielkopolska Dolina Kopalna - wody czwartorzędowe, będącego obszarem wysokiej ochrony OWO, ochronę zgodnie z zapisami planu i przepisami odrębnymi.

§ 10.

1.    Nie określa się terenów, które wymagają wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

2.    Ustala się następujące parametry działek budowlanych powstałych w wyniku scalania i podziału:

1)      na terenach 1MN1, 2MN1, 3MN1, 4MN1:

a)      minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 1200 m2

b)     minimalna szerokość frontu działki - 20,0 m;

c)      kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70o - 110o

2)      na terenach 1MN2, 3MN2, 6MN2, 7MN2, 8MN2:

a)      minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 2000 m2

b)     minimalna szerokość frontu działki - 20,0 m;

c)      kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70o - 110o

3)      na terenach 2MN2, 4MN2, 5MN2, 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U:

a)      minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 1500 m2

b)     minimalna szerokość frontu działki - 20,0 m;

c)      kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70o - 110o

4)      na terenach 1MN3, 2MN3:

a)      minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 3000 m2

b)     minimalna szerokość frontu działki - 30,0 m;

c)      kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70o - 110o

5)      na terenie ZP/US:

a)      minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 960 m2

b)     minimalna szerokość frontu działki - 20,0 m;

c)      kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70o - 110o.

§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

1)   uwzględnienie w zagospodarowaniu poszczególnych terenów położenia całego obszaru objętego planem w granicach udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 Wielkopolska Dolina Kopalna w zakresie ochrony środowiska gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)   zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 200,0 m2;

3)   zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego;

4)   zakaz lokalizacji przedsięwzięć o negatywnym oddziaływaniu na środowisko, w szczególności zakaz prowadzenia działalności gospodarczej mogącej powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

5)   nakaz zastosowania rozwiązań zamiennych w przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z urządzeniami drenażu melioracyjnego;

6)   nakaz zachowania dla linii elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia 15 kV, pasa technologicznego wolnego od zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej, o szerokości 7,5 m od osi linii w obie strony.

§ 12. W zakresie zasad dotyczących modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się:

1)   połączenie komunikacyjne obszaru planu z ulicą Sobieskiego oraz ulicą Cichą, zlokalizowanymi poza granicami obszaru planu poprzez projektowane skrzyżowania z drogami publicznymi klasy dojazdowej 1KD-D, 4KD-D i 5KD-D oraz drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem 7KDW;

2)   klasę dróg publicznych: na terenach KD-D, KD-Dx  - dojazdową;

3)   parametry układu komunikacyjnego, zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi;

4)   zachowanie ciągłości powiazań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, pieszo - jezdni, chodników, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem drogowym, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)   dopuszczenie realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie terenów dróg, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych;

6)   dla zapewnienia pełnej obsługi komunikacyjnej obszaru, poza wyznaczonymi w planie drogami publicznymi i wewnętrznymi, dopuszcza się realizację dojść i dojazdów na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

7)   w obrębie poszczególnych terenów należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych oraz garażowych zaspokajającą potrzeby w zakresie parkowania i postoju samochodów z uwzględnieniem warunków technicznych określonych w przepisach odrębnych, jednak nie mniej niż:

a)   dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - min. 1 stanowisko dla każdego lokalu mieszkalnego w granicach nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny, wliczając miejsca postojowe w garażach,

b)   dla obiektów i lokali usługowych:

-     2 stanowiska na każdych 10 zatrudnionych,

-     3 stanowiska na każde 10 miejsc usługowych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne,

-     4 stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni sprzedaży w obiektach handlowych,

-     1 stanowisko na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej innych obiektów;

8)   nakaz zapewnienia miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 13. W zakresie zasad dotyczących modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, ustala się:

nakaz zapewnienia miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę

1.                 parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi

2.                 nakaz zapewnienia miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę

3.                 parkingową, zgodnie z przepisami odrębnyminakaz zapewnienia miejsc odpowiednia ilość miejsc dla pojazdów1) zaopatrzonych w kartę parkingowa zgodnie z przepisami odrębnymi

4.                  

1)      dopuszczenie budowy, przebudowy i rozbudowy istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami przepisami odrębnymi;

2)      podłączenie do sieci wodociągowej, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych;

3)      odprowadzanie ścieków komunalnych wyłącznie do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych;

4)      zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, a w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci, na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)      dopuszczenie zastosowania nawierzchni przepuszczalnych dla odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów dróg publicznych i wewnętrznych;

6)      dopuszczenie rozbudowy istniejącej sieci gazowej, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych;

7)      nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi z dopuszczeniem wprowadzania odnawialnych źródeł energii;

8)      zasilanie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych;

9)      dopuszczenie skablowania istniejących linii elektroenergetycznych, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych;

10)  zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania porządku i czystości Miasta Puszczykowa oraz przepisami odrębnymi;

11)  nakaz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz lokalizacji dróg pożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 14. W zakresie ustaleń dotyczących sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ustala się, że ustalenia zawarte w § 4 pkt 3), 16) i 17) zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 15. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz

 

Uzasadnienie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część B został sporządzony na podstawie uchwały nr 131/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 oraz uchwały nr 184/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 131/16/VII  Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18, w której dopuszczono  rozdzielenie obszaru objętego planem na dwie części:

- Część A - tereny objęte granicą opracowania z wyłączeniem rejonu ulic: Cicha, Zygmunta  Janaszka, Sobieskiego i lasu WPN;

- Część B - rejon ulicy: Cicha, Zygmunta Janaszka, Sobieskiego i lasu WPN.

Dla obu części, tj. A i B, powyższa zmiana uchwały intencyjnej dopuszcza prowadzenie dalszej procedury planistycznej w dwóch oddzielnych etapach.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18 - część B składa się z części tekstowej i graficznej - rysunku planu w skali 1:1000. Opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), w szczególności zgodnie z art. 1 ust. 2-4 i art. 15 ustawy, oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587). Przy sporządzaniu planu uwzględniono również następujące przepisy odrębne: 

-          ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),

-          rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

-          ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519),

-          ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.),

-          rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),

-          ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.),

-          ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446),

-          ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 r. poz. 2134 ze zm.),

-          ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290 ze zm.),

-          ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 782 ze zm.),

-          ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 ze zm.),

-          ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.),

-          ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131),

-          ustawę z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774 ze zm.),

-          ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777).

Obszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część B stanowi powierzchnię około 40 ha i prawie w całości stanowi własność prywatną. Obszar położony jest w północno-zachodniej części miasta Puszczykowa, w obrębie geodezyjnym Puszczykowo Stare, zlokalizowanego po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań - Mosina. Przedmiotowy teren jest w niewielkim stopniu zainwestowany, jedynie wzdłuż istniejących głównych ciągów komunikacyjnych - tj. ulicy Sobieskiego i Cichej działki zabudowane są budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z towarzyszącymi im budynkami gospodarczo-garażowymi, a w pojedynczych przypadkach budynkami usługowymi. Działki niezabudowane pozostają w użytkowaniu rolniczym. Sąsiedztwo przedmiotowego terenu stanowią tereny leśne oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, zlokalizowane w pozostałym obszarze obrębu Puszczykowo Stare.

 Tereny objęte projektem planu położone są w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego, w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów Natura 2000 - obszarów specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska PLB300017 i obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Wielkopolska PLH300010. Obszar zlokalizowany jest w granicach udokumentowanego złoża węgla brunatnego „Mosina". W granicach obszaru objętego planem nie są zlokalizowane tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, brak też osuwisk. Obszar objęty planem w całości położony jest w granicach udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 „Wielkopolska Dolina Kopalna".

W dniu 30 stycznia 2018 r. Rada Miasta Puszczykowa uchwaliła nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa - uchwała Nr 279/18/VII. W nowym studium dla całego obszaru objętego planem wyznaczono kierunek rozwoju: dla funkcji wiodącej - funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej M2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym obsługującym tę zabudowę, a w zakresie funkcji uzupełniającej - usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, budynki zamieszkania zbiorowego: pensjonat, dom wycieczkowy, dom seniora, dom zakonny, usługi sportu i rekreacji, istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o charakterze małych domów - mieszkalnych do maksymalnie 8 lokali mieszkalnych, służąca wyłącznie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaniowych wspólnoty, należących do zadań własnych gminy, w postaci wyłącznie budownictwa komunalnego, zieleń urządzona, place gier i zabaw, parkingi.

Celem sporządzenia planu jest zmiana dotychczas obowiązujących na terenie Puszczykowa Starego planów miejscowych uchwalonych przez Radę Miasta Puszczykowa w latach 1997-2009.

Obecnie obszar planu objęty jest w całości ważnymi planami zagospodarowania przestrzennego. Okres ważności planów definiuje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. Plany uchwalane po 1.01.1995 r. pozostają w obrocie prawnym, natomiast wcześniej uchwalone - straciły moc z dniem 1.01.2004 r. W granicach opracowania planu Puszczykowa Starego obowiązują 4 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (w tym 2 zmiany planów). Najstarszy plan uchwalony został w 1998 r. (zmiana planu z 1994 r.), ostatnio uchwalony - w 2009 r..

Konstrukcja i ustalenia poszczególnych planów w części zdezaktualizowały się ze względu na upływ czasu, ciągłe zmiany przepisów i konieczność uwzględnienia nowych opracowań, w tym:

-        planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego (w tym: strefa ochronna 30 m od granicy lasu na terenie Starego Puszczykowa, minimalna wielkość działek budowlanych przylegających do granicy lasu na terenie Starego Puszczykowa - 3.000 m2, teren łącznika ekologicznego w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Lipowej),

-        obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000,

-        przepisów nowej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Na obszarze objętym planem obowiązują następujące plany miejscowe:

1)      Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego w zakresie wielkości działek budowlanych - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr II/238/98 z 11.05.1998 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 12 z 16.06.1998 r., poz. 120 - powierzchnia 197 ha,

2)      Zmiana planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego w zakresie ustaleń realizacyjnych dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 191/2001/III z 19.03.2001 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 30 z 29.03.2001 r., poz. 475 - powierzchnia 186 ha,

3)      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Sobieskiego, działką nr 177/4, działką nr 167, a terenem lasu WPN - uchwała RMP Nr 171/08/V z dnia 17.12.2008 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 17 z 9 lutego 2009 r., poz. 275 - powierzchnia 12,1 ha,

4)      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 127/3 położonej w Puszczykowie przy ul. Cichej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 3 - uchwała Rady Miasta Puszczykowa nr 206/09/V z dnia 24.06.2009 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 150 z 11 sierpnia 2009 r., poz. 2520 - ok. 0,1 ha.

 

W projekcie planu, zgodnie z art. 1 ust. 2-4 ustawy, uwzględniono:

-        wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, poprzez wprowadzenie w projekcie planu ustaleń w zakresie zasad i kształtowania ładu przestrzennego, określenie przeznaczenia terenów, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów,

-        walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oraz wyznaczenie terenów, na których zakazuje się lokalizacji zabudowy,

-        wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych, poprzez określenie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu,

-        wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

-        wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie zakazu lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego, wprowadzenie nakazu stosowania przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych i technologicznych paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi z dopuszczeniem wprowadzania odnawialnych źródeł energii oraz ustalenie nakazu zapewnienia miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych,

-        walory ekonomiczne przestrzeni poprzez udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe,

-        prawo własności poprzez wykonanie analizy stanu własności terenu objętego planem oraz uwzględnienie w zagospodarowaniu istniejących uwarunkowań własnościowych,

-        potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa poprzez ustalenie nakazu zapewnienia zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych oraz dróg pożarowych, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych,

-        potrzeby interesu publicznego poprzez ustalenie przeznaczenia terenu zgodnego z polityką przestrzenną gminy, jak również dopuszczenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, mieszczących się w zakresie inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

-        potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych, poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej,

-        zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, poprzez umożliwienie udziału społeczeństwa w poszczególnych etapach procedury planistycznej, zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

-        zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych poprzez prowadzenie procedury zgodnie z zakresem określonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w innych aktach prawnych powszechnie obowiązujących,

-        potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnych ustaleniami przepisów odrębnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy, ustalając przeznaczenie przedmiotowego terenu i określając potencjalny sposób jego zagospodarowania i korzystania z niego, wyważone zostały interesy zarówno publiczne, jak i interesy prywatne poprzez rozpatrzenie wniosków właścicieli nieruchomości prywatnych, znajdujących się w granicach opracowania oraz wniosków organów i instytucji administracji publicznej, a następnie skonfrontowanie ich z polityką przestrzenną gminy oraz potrzebami i możliwościami rozwoju miasta Puszczykowa. Uwzględnione zostały również analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, w ramach których wykonano:

-        inwentaryzację urbanistyczną przedmiotowego terenu, w tym analizę użytkowania terenu, ukształtowania powierzchni oraz stanu prawnego gruntów,

-        prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody własne i wydatki gminy,

-        analizę tendencji zmian oraz potrzeb rozwoju miasta Puszczykowa.

 

Odnosząc się do art. 1 ust. 4 ustawy należy wskazać, że przeznaczenie przedmiotowego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniowo - usługową, teren zieleni urządzonej oraz sportu i rekreacji, teren dróg publicznych i wewnętrznych podyktowane zostało potrzebą uporządkowania istniejącej struktury przestrzennej w Puszczykowie. Na podstawie analizy obowiązujących planów miejscowych dla przedmiotowego obszaru wskazano funkcje dla poszczególnych terenów z poszanowaniem faktycznego zagospodarowania oraz z uwzględnieniem możliwości inwestycyjnych względem położenia w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego i związanych z tym ograniczeń.

Przygotowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został opracowany z poszanowaniem zasad urbanistyki, ze wskazaniami dotyczącymi architektury budynków dopuszczonych do realizacji. Zapisy planu umożliwią rozwój zabudowy mieszkaniowej i usługowej wraz z obsługą komunikacyjną, która będzie odpowiadała oczekiwaniom mieszkańców, właścicieli nieruchomości. Przyjęte w projekcie rozwiązania zapewniają ukształtowanie zabudowy w sposób harmonijny i funkcjonalny, z uwzględnieniem wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią, walorów ekonomicznych przestrzeni oraz istniejących walorów przyrodniczych i powiązań ekologicznych przedmiotowego terenu. Projektowana zabudowa zlokalizowana będzie przede wszystkim wzdłuż istniejących oraz projektowanych dróg, a także przez projektowane drogi wewnętrzne, przez co ograniczona zostanie transportochłonność układu przestrzennego. Obszar objęty opracowaniem wyposażony jest - w zakresie istniejącego układu komunikacyjnego - w sieci infrastruktury technicznej, takie jak: sieć wodociągowa, napowietrzna sieć elektroenergetyczna średniego napięcia, napowietrzna i kablowa sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia oraz sieć telekomunikacyjna.

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy została przeprowadzona w ramach opracowania „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa" przyjętego uchwałą nr 261/06/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 października 2006 r. W opracowaniu tym odniesiono się do szeregu zagadnień dotyczących m.in. wpływu przepisów prawa na aktualność dokumentu, ustaleń wynikających z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, postępów w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zgodności ze studium, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, wniosków w sprawie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, a także zakresu uwzględnienia i aktualności problematyki wymaganej w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy. W wyniku sporządzonej oceny stwierdzono, że obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa spełnia swoje zadania, a jego zapisy są nadal aktualne, tym samym uznano możliwość dalszego posługiwania się tym opracowaniem planistycznym w pracach Urzędu Miasta w Puszczykowie. W związku z powyższym niniejszy plan spełnia wymóg zgodności z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż jest zgodny z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa oraz z obecnie obowiązującymi przepisami odrębnymi.

Rada Miasta Puszczykowa w obecnej kadencji nie podjęła uchwały w sprawie oceny aktualności studium i planów miejscowych.

W oparciu o zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko. W opracowaniu tym zwrócono szczególną uwagę i przeanalizowano oddziaływanie projektowanego zainwestowania na powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i gruntowe, powierzchnię ziemi, gleby, szatę roślinną, klimat, warunki zamieszkania i zdrowia ludzi, obszary prawnie chronione, w tym Natura 2000. Przyjęcie proponowanego rozwiązania planistycznego nie wywoła niepożądanych zmian w środowisku.

Do projektu planu sporządzono prognozę skutków finansowych wpływu ustaleń planu na dochody własne i wydatki gminy.

Projekt planu uzyskał pozytywną opinię komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz wymagane opinie i uzgodnienia z uwzględnieniem ustaleń art. 17 oraz art. 25 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po wprowadzeniu zmian wynikających z opinii lub uzgodnień, zgodnie z art. 17 pkt. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 oraz zgodnie z art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 2.07.2018 r. do 30.07.2018 r. W dniu 16.07.2018 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami. Termin składania uwag wyznaczono na dzień 20.08.2018 r. W wyznaczonym terminie wpłynęło 6 pism z uwagami zawierających łącznie 25 uwag, które zostały rozpatrzone i w całości nieuwzględnione.

Tereny objęte planem nie wymagały wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze lub nieleśne, ponieważ w granicach planu nie występują grunty rolne ani leśne podlegające ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi.

Plan zawiera część tekstową, graficzną oraz rozstrzygnięcia. Plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa i jest zgodny z przepisami odrębnymi. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania przedmiotowego terenu.

Burmistrz Miasta Puszczykowa zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawił Radzie Miasta Puszczykowa projekt uchwały z załącznikami:

1)      załącznik nr 1 - stanowiący część graficzną, zwaną „rysunkiem planu", opracowany w skali 1: 1000 i zatytułowany: „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18 - część B",

2)      załącznik nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,

3)      załącznik nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

 

Po uchwaleniu planu przez Radę Miasta Puszczykowa uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych zostanie przekazana wojewodzie w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego obejmie tekst planu stanowiący treść uchwały, część graficzną oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowiące załączniki do uchwały.

Mając na uwadze powyższe uznaje się, że podjęcie uchwały zatwierdzającej projekt planu przez Radę Miasta Puszczykowa jest w pełni zasadne.

 

zał. nr 1 do uchwały nr 335

zał. nr 2 do uchwały nr 335

zał. nr 3 do uchwały nr 335