Uchwała Nr 336/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 324/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2018 r. zmieniającej uchwałę nr 146/16/

 
Uchwała Nr 336/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały nr 324/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2018 r. zmieniającej uchwałę nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12.
 
Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zmienia się uchwałę nr 324/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 w ten sposób, że dotychczasowy załącznik graficzny otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
W załączniku graficznym do uchwały Nr 324/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2018 r. zmieniającej uchwałę nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 omyłkowo oznaczono południową granicę części A2. Działka nr 905/1 przy ulicy Dąbrowskiego znajduje się poza obszarem opracowania planu miejscowego.
Wobec powyższego, konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.
 

zał do uchwały nr 336