Uchwała Nr 337/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta

 
Uchwała Nr 337/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:
1) Za prowadzenie robót na jezdni za zajęcie 1m2:
a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie - 2,00 zł,
b) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości włącznie - 5,00 zł,
c) przy zajęciu pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł,
d) przy zajęciu pasa drogowego powyżej 100 m2 powierzchni - 50% stawki.
2) Za prowadzenie robót na chodnikach, placach, zatokach postojowych i autobusowych, ścieżkach rowerowych i ciągach pieszych za zajęcie 1m2 - 5,00 zł.
3) Za prowadzenie robót na pozostałych elementach pasa drogowego (rowy, pasy zieleni, pobocza) za zajęcie 1m2 - 2,00 zł.
 
§ 2. Ustala się następującą stawkę opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi zajętej przez rzut poziomy urządzeń:
1) za 1mpowierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i urządzenia gazowego - roczna opłata 20,00 zł,
2) za 1mpowierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia światłowodu - roczna opłata 10,00 zł.
 
§ 3. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego w  celu umieszczenia w pasie drogowym reklam oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
1) za 1m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego - 1,00 zł,
2) za 1m2 powierzchni reklamy - 2,00 zł,
3) za 1m2 powierzchni reklamy zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic, plansz itp. - 0,50 zł.
 
§ 4. Ustala się następującą stawkę opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 1, § 2 i § 3, np. koperty parkingowe, punkty handlowe niebędące obiektami budowlanymi itp.:
- za 1 m2 pasa drogowego - 2,00 zł.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc uchwała nr 77/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Celem podjęcia nowej uchwały jest dostosowanie brzmienia treści poprzedniej wersji uchwały do obowiązujących przepisów prawa. Uporządkowano treść poszczególnych zapisów uchwały. Poza tym dodatkowo, zgodnie z rekomendacją Ministra Cyfryzacji odnoszącej się do eliminacji barier przy budowie sieci szerokopasmowych, została wprowadzona stawka opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego pod budowę instalacji światłowodowych. Wobec powyższego, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.