Uchwała Nr 338/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: określania z

 
Uchwała Nr 338/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 5 i 21 oraz art. 403 ust. 2, 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Załącznik do uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wniosków o udzielenie dotacji składanych na rok 2019 i lata następne.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Projekt uchwały przewiduje przede wszystkim zwiększenie kwoty dotacji na wymianę pieców węglowych w roku 2019 i następnych do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000 zł na jeden budynek. Zwiększenie kwoty dotacji ma na celu ułatwienie mieszkańcom Puszczykowa spełnienia wymogów określonych w uchwale Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń  lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje  spalanie paliw. Ponadto w projekcie wprowadzono zapisy doprecyzowujące tryb udzielania i rozliczania dotacji, w tym termin składania wniosków. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.