Uchwała Nr 339/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki n

 

 
Uchwała Nr 339/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie: określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r., poz. 603 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące na terenie Miasta Puszczykowa żłobek, posiadające wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Puszczykowa, zwane dalej: podmiotami prowadzącymi żłobki, mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Puszczykowa, zwanej dalej: dotacją.
2. Dotacja przysługuje na każde dziecko, które jest objęte opieką w żłobku w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin dziennie i którego rodzice/prawni opiekunowie rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym Poznań-Wilda, ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Miasta Puszczykowa.
3. Ustala się wysokość dotacji w wysokości 200 zł miesięcznie na dziecko.
4. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów zapewnienia opieki w żłobku, w tym na: wynagrodzenia osobowe i ich pochodne, opłaty stałe, tj. czynsz, media oraz wszelkie wydatki niezbędne do bieżącego prowadzenia żłobka, z wyłączeniem wydatków poniesionych na wyżywienie, inwestycje, modernizacje oraz zakup środków trwałych.
 
§ 2. 1. Dotacji w roku 2018 udziela się na wniosek złożony do Burmistrza Miasta Puszczykowa w terminie do dnia 15 października 2018 r.
2. Dotacji w kolejnych latach udziela się na wniosek złożony do Burmistrza Miasta Puszczykowa w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
3.  Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
4. Dotacja przekazywana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym żłobek a Miastem Puszczykowo oraz wniosków o przekazanie miesięcznej transzy dotacji.
5. Wnioski o przekazanie miesięcznej transzy dotacji z uwzględnieniem informacji, której wzór stanowi załącznik nr 2, należy składać do 10. dnia każdego miesiąca do Burmistrza Miasta Puszczykowa.  
6. Liczbę dzieci do ustalenia wysokości miesięcznej transzy dotacji ustala się według stanu na 1. dzień danego miesiąca.
7. Miesięczne transze dotacji przekazywane są na wskazany we wniosku o udzielenie dotacji rachunek bankowy w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że transza za miesiąc grudzień przekazywana jest w terminie do 20 grudnia danego roku.
8. Dotacja udzielana będzie w roku 2018 na okres od 1 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
9. Dotacja w kolejnych latach udzielana będzie na okres od stycznia do grudnia danego roku.
 
§ 3. 1 Podmiot prowadzący żłobek zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej otrzymanej dotacji i jej wykorzystania.
2. Podmiot prowadzący żłobek, który otrzymał dotację, zobowiązany jest w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego po roku, w którym została przekazana dotacja, przedłożyć roczne sprawozdanie merytoryczno-finansowe. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
3. W przypadku, gdy podmiot prowadzący żłobek kończy swoją działalność w trakcie roku, rozliczenie otrzymanej dotacji należy złożyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej transzy dotacji.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
  
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 roku, poz. 603 ze zm.) podmioty prowadzące niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania dotacji celowej określa Rada Miasta w drodze uchwały. Celem przyznania dotacji celowej jest wspieranie systemu opieki nad dziećmi poprzez zwiększenie liczby miejsc opieki w żłobkach. Dotacja celowa może być przyznana podmiotom prowadzącym żłobek na dofinansowanie zadań określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech, tj. wynagrodzenia osobowe i ich pochodne, opłaty stałe, tj. czynsz, media oraz wszelkie wydatki niezbędne do bieżącego prowadzenia żłobka, z wyłączeniem wydatków poniesionych na wyżywienie, inwestycje, modernizacje oraz zakup środków trwałych. Dotacja może być przyznawana podmiotom wpisanym do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Obecnie na terenie miasta Puszczykowa funkcjonują dwa żłobki wpisane przez Burmistrza Miasta Puszczykowa do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Uchwała Rady Miasta Puszczykowa ma zapewnić możliwość korzystania z opieki nad dziećmi do lat 3 mieszkańcom miasta.
 
 
zał. nr 2 do uchwały nr 339

zał. nr 3 do uchwały nr 339