Uchwała Nr 340/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 78/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada tygodniowego wymiaru zajęć 2015 r.

 
Uchwała Nr 340/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 78/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada tygodniowego wymiaru zajęć 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 78/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo zmienia się § 4 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

§ 4. 1. Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo w następującej wysokości:

Lp.

Nauczyciel

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych

 

1.

nauczyciel - psycholog

22 godz.

 

2.

nauczyciel - pedagog

22 godz.

 

3.

nauczyciel - logopeda

22 godz.

 

4.

nauczyciel - doradca zawodowy

22 godz.

".

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianom.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r.

 

Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
  
Uzasadnienie
W związku ze zmianą od dnia 1 września 2018 r. przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) regulujących maksymalny wymiar pensum dla psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych konieczne jest obniżenie tygodniowego wymiaru czasu pracy dla nauczycieli zatrudnionych na wyżej wymienionych stanowiskach w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.
Ponadto, należy wskazać, że niniejsza uchwała stanowi akt prawa miejscowego, a zatem można ją wydać po dniu ogłoszenia ustawy zmieniającej ustawę zawierającą przepis upoważniający do wydania uchwały, a przed dniem wejścia w życie tej ustawy (§ 128 ust. 1 w zw. z § 143 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283 t.j.)). Termin wejścia w życie niniejszej uchwały jest zgodny z § 128 ust. 2 w zw. z § 143 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym termin wejścia w życie aktu prawa miejscowego wyznacza się na dzień nie wcześniejszy niż dzień wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę zawierającą przepis upoważniający do wydania uchwały. Ustawa zmieniająca wchodzi bowiem w życie w dniu 1 września 2018 r.