Uchwała Nr 341/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa.

 
Uchwała Nr 341/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Skargę na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 13 marca 2018 r. wniesioną przez ... uznaje się za bezzasadną.
 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
  
Uzasadnienie
 
W dniu 3 kwietnia 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie wpłynęła przekazana według właściwości przez Wojewodę Wielkopolskiego skarga ... na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa. Według art. 229 ust. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta jest Rada Miasta. Skarżący wnosił, że bezczynność Burmistrza Miasta dotyczy braku działań wobec zgłoszonej przez Skarżącego informacji, że w bezpośrednim sąsiedztwie jego posesji uciążliwą działalność produkcyjną prowadzi zakład Tovago G.P. Wapniarscy Sp.j., a według Skarżącego, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, działalność taka nie może być prowadzona.
Rada Miasta Puszczykowa zapoznała się z dokumentami i procedurą postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Sprawa ma charakter konfliktu sąsiedzkiego i została zgłoszona do różnych organów administracji. Po otrzymaniu wyjaśnień ze strony Burmistrza Miasta, Rada Miasta Puszczykowa stwierdziła, że postępowanie administracyjne zostało przeprowadzone prawidłowo. Co najistotniejsze, Burmistrz Miasta pismem z dnia 28 czerwca 2017 r. poinformował Skarżącego o przekazaniu sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, jako organu właściwego do rozpatrzenia zażalenia. Podniesiony zarzut braku informacji nie znajduje uzasadnienia. Kolejne zapytania dotyczące sprawy błędnie kierowane były do Burmistrza Miasta, który w tamtym okresie nie prowadził żadnego postępowania administracyjnego w sprawie zgłoszonej przez Skarżącego. Dalsze postępowanie w przedmiotowej sprawie toczyło się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Poznaniu i zakończyło się wydaniem Postanowienia SKO.GP.4000.685.2017 z dnia 11 lipca 2017 r, w którym uznano ponaglenie za nieuzasadnione.
Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Miasta Puszczykowa uznaje wniesioną skargę w całości za bezzasadną.