Uchwała Nr 34/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.

 
Uchwała Nr 34/18/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 18 grudnia 2018 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 § 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 10.01.2018 r. poz. 544) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 333.261 zł do kwoty 50.128.736,08 zł, w tym:
a) zwiększa się dochody  bieżące o kwotę 914.695,12 zł do kwoty 46.832.810,03 zł,
b) zmniejsza się dochody  majątkowe o kwotę 1.247.956,12 zł do kwoty 3.295.926,05 zł;
2) w § 2 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 333.261  zł do kwoty 56.028.736,08 zł, w tym:
a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.261 zł do kwoty 38.162.213,08 zł,
b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 330.000 zł do kwoty 17.866.523 zł;
3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki 
 
Uzasadnienie
 
Dochody
1) W dziale 700 zmniejszono o kwotę 230.000 zł dochody z tytułu sprzedaży gruntów.
2) W dziale 756 zwiększono dochody z tyt. udziału w podatku PIT o kwotę 917.956,12 zł.
3) W dziale 852 zmniejszono dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej o kwotę 3.261 zł.
4) W dziale 921 zmniejszono o kwotę 1.017.956,12 zł dochody z tyt. dotacji ze środków UE (dochody zostaną zrealizowane w 2019 r.)
 
Wydatki
1) W rozdziale 70005 zmniejszono o kwotę 44.100 zł wydatki na realizację zadania pn.: „Adaptacja na potrzeby UM budynku nastawni" z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na 2019 r.
2) W rozdziale 80101 dokonano zmian w klasyfikacji wydatków.
3) W dziale 852  dokonano zmian w klasyfikacji wydatków oraz z uwagi na zmniejszenie dotacji z budżetu państwa umniejszono wydatki w rozdziale 85213 o kwotę 237 zł oraz w rozdziale 85216 o kwotę 3.024 zł.
4) W rozdziale 855  dokonano zmian w klasyfikacji wydatków.
5) W rozdziale 92601  zmniejszono o kwotę 285.900 zł wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa pumptracku przy ul. Nowe Osiedle" z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na 2019 r.
6) Przeniesiono wydatki w kwocie 212.000 zł z rozdziału 60016 do rozdziału 90001.