Uchwała Nr 342/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej 5 w Puszczykowie.

 
 
Uchwała Nr 342/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej 5 w Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2018 poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 213,
stanowiącej część działki o powierzchni 18 m², obręb Puszczykowo, ark. mapy 3, dla której
to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą
nr PO2P/00023920/3, oznaczonej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, na 3 lata, od dnia 1.10.2018 r. do 30.09.2021 r.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
  
 
Uzasadnienie
 
Dotychczasowy dzierżawca części działki będącej przedmiotem niniejszej uchwały zwrócił się z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy. Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Wysokość czynszu dzierżawnego terenów będących własnością Miasta Puszczykowa określa zarządzenie Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.