Uchwała Nr 344/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. przy ul.

 
Uchwała Nr 344/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. przy ul. Kraszewskiego 11 w Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 12 § 4 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2018 r. poz. 1561) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. W Szpitalu w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. przy ul. Kraszewskiego 11 w Puszczykowie tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 7, obejmujący obszar Szpitala w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., dla wyborców przebywających w nim w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2. Ustala się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Szpitalu w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. przy ul. Kraszewskiego 11 w Puszczykowie.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Na terenie Szpitala w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. przebywa każdorazowo więcej niż 15 wyborców ujętych w rejestrze wyborców Miasta Puszczykowa. W związku z powyższym, zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami, Rada Miasta ma obowiązek utworzenia w ww. szpitalu odrębnego obwodu głosowania.