Uchwała Nr 346/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 143/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie Regulaminu budż

 
Uchwała Nr 346/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 143/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W załączniku do uchwały Nr 143/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 5444) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 otrzymuje brzmienie: 
„Środki budżetu obywatelskiego wynoszą w każdym roku 250.000 zł, nie mniej jednak niż 0,5% wydatków Miasta zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.";
2) § 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1.Propozycje zadań może zgłaszać każdy mieszkaniec.
2. Do ważności zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, konieczne jest poparcie propozycji zadania przez co najmniej 9 mieszkańców. Mieszkaniec może poprzeć więcej niż jedno zadanie.";
3) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Koszt realizacji propozycji zadania nie może być wyższy niż kwota określona w § 6 oraz niższy niż 25.000 zł.";
4) § 19 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Głosować może każdy mieszkaniec Miasta Puszczykowa.".
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
    
 
Uzasadnienie
 
Projekt uchwały przewiduje zwiększenie kwoty budżetu obywatelskiego, zniesienie wymogu osiągnięcia wieku 16 lat uprawniającego do zgłaszania projektów, udzielania poparcia projektom i głosowania oraz zmniejszenie liczby mieszkańców koniecznej do poparcia propozycji zadania. Zmiany te mają na celu zachęcenie mieszkańców do większego udziału w konsultacjach w sprawie budżetu obywatelskiego, zaangażowania w większym stopniu młodzieży, jak również ustalenie większej kwoty budżetu Miasta, o wydatkowaniu której będą decydowali mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu.