Uchwała Nr 347/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie: przekazania do zaopiniowania projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na tereni

 
Uchwała Nr 347/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie: przekazania do zaopiniowania projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Po dokonaniu analizy przekazuje się Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu do zaopiniowania projekt nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
W dniu 13 czerwca 2018 r. AQUANET SA przedstawiła Radzie Miasta Puszczykowa projekt nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180) rada gminy, w terminie 2 miesięcy od dnia przedstawienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne projektu ww. regulaminu, po dokonaniu jego analizy, ma obowiązek przekazać do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projekt nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
W związku z powyższym, po dokonaniu analizy otrzymanego projektu nowego ww. regulaminu, konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.   
 
zał. do uchwały nr 347