Uchwała Nr 348/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie: współdziałania z Gminą Komorniki w realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia kąpieliska nad Jezior

 
Uchwała Nr 348/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie: współdziałania z Gminą Komorniki w realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia kąpieliska nad Jeziorem Jarosławieckim.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Miasto Puszczykowo porozumienia międzygminnego z Gminą Komorniki dotyczącego powierzenia Gminie Komorniki zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w okresie letnim kąpieliska nad Jeziorem Jarosławieckim dla mieszkańców Miasta Puszczykowa.
 
§ 2. Szczegółowe prawa i obowiązki stron związane ze współdziałaniem z Gminą Komorniki w realizacji zadania, o którym mowa w § 1, w tym zasady oraz wysokość udziału Miasta Puszczykowa w kosztach realizacji zadania, określone zostaną w porozumieniu zawartym przez Burmistrza Miasta Puszczykowa oraz Wójta Gminy Komorniki.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Na terenie Miasta Puszczykowa nie ma możliwości zorganizowania kąpieliska w celu rekreacji mieszkańców. Tradycyjnym miejscem wypoczynku puszczykowian jest Jezioro Jarosławieckie zlokalizowane na terenie Gminy Komorniki. W celu utrzymania działającego dotychczas w okresie letnim kąpieliska planuje się zawrzeć porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Komorniki a Miastem Puszczykowo regulujące udział w kosztach realizacji zadania. Dotychczas organizatorem kąpieliska było Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu WPN, a koszty były pokrywane ze zwiększonych składek członkowskich wymienionych gmin. Wobec braku zainteresowania innych gmin - członków stowarzyszenia oraz zaprzestania działalności tej organizacji zainteresowane gminy zamierzają zawrzeć dwustronne porozumienie w celu wspólnej realizacji powyższego zadania. Ustawa o samorządzie gminnym reguluje, że do kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku. Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.