Uchwała Nr 350/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.

 

 
Uchwała Nr 350/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 § 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 10.01.2018 r. poz. 544) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 3.989.420,08 zł do kwoty 52.131.234,79 zł, w tym:
a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 66.004 zł do kwoty 45.534.815,24 zł,
b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.055.424,08 zł do kwoty 6.596.419,55 zł,
2) w § 2 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 3.989.420,08 zł do kwoty 58.031.234,79 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 447.814,60 zł do kwoty 37.948.555,47 zł,
b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.437.234,68 zł do kwoty 20.082.679,32 zł;
3) w § 5 zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami o kwotę 36.004 zł do kwoty 7.328.810,87 zł;
4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
7) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
Dochody
1) W dziale 600: w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania pn.: Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na 2019 r. zmniejszono kwotę dotacji ze środków UE o 1.638.826,79 zł.
2) W dziale 751 wprowadzono dotację celową z budżetu państwa w kwocie 36.040 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych.
3) W dziale 801 wprowadzono dochody z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w wysokości 30.000 zł.
4) W dziale 855 zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego dokonano przesunięcia dochodów z tytułu dotacji w kwocie 262.000 zł z rozdziału 85501 do rozdziału 85504. Środki przeznaczone po zmianie zostaną na realizację Programu Dobry Start.
5) W dziale 921 w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja willi "Mimoza" w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne" na 2019 r. zmniejszono kwotę dotacji ze środków UE o 2.416.597,29 zł.  
 
Wydatki
1) W rozdziale 60016 zwiększono wydatki na: program budowy dróg o kwotę 150.000 zł, bieżące utrzymanie dróg o kwotę 85.000 zł oraz na opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych o kwotę 150.000 zł.
2) W rozdziale 60095 w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania pn.: Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na 2019 r. zmniejszono wydatki na ww. zadania o kwotę 1.940.000 zł.
3) W rozdziale 70004 zmniejszono wydatki o kwotę 24.929 zł na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi „.
4) W rozdziale 70005 zwiększono wydatki o kwotę 39.292 zł na zadanie pn.: „Modernizacja instalacji c.o. w budynku komunalnych przy ul. Przyszkolnej".
5) W rozdziale 75022 wprowadzono wydatki w kwocie 70.000 zł (z tego 30.000 zł przesunięto z rozdziału 75023) na zakup urządzeń i oprogramowania związanych z obsługą obrad Rady Miasta Puszczykowa.
6) W rozdziale 75023 Zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 30.000 zł oraz wprowadzono wydatki w kwocie 46.811 zł na koszty postępowania sądowego oraz odsetki związane z wyrokiem sądu w sprawie  zwrotu zatrzymanego przez Urząd Miejski wadium.
7) W rozdziale 75109, w związku z otrzymaną dotacją, wprowadzono wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 36.004 zł.
8) W rozdziale 80101 wprowadzono wydatki w kwocie 30.000 zł na usunięcie skutków pożaru.  
9) W rozdziałach 85501 i 85504 dokonano przesunięcia kwoty 262.000 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.
10) W rozdziale 85505 wprowadzono wydatki w kwocie 20.000 zł na dotacje dla żłobków.
11) W rozdziale 90004 zwiększono o kwotę 20.000 zł wydatki na utrzymanie zieleni.
12) W rozdziale 90005 zwiększono o kwotę 100.000 zł wydatki na wypłatę dotacji na likwidację pieców węglowych.
13) W rozdziale 90015 zwiększono o kwotę 10.000,60 zł wydatki na energię elektryczną na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz 25.000 zł na budowę oświetlenia ulicznego.
14) W rozdziale 92105 zwiększono o kwotę 3.000 zł dotacje dla organizacji pozarządowych na cele kulturalne.
15) W rozdziale 92109 zwiększono o kwotę 35.000 zł, w związku z koniecznością zakupu wyposażenia, wydatki na dotacje dla Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury; w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja willi "Mimoza" w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne" na 2019 r. zmniejszono kwotę wydatków o 2.827.234,68 zł. 
16)  W rozdziale 92601 i 92695 zwiększono wydatki bieżące na działalność sportową o kwotę 11.999 zł (w związku z wyższymi kosztami mediów i imprez sportowych).
 
zał nr 1 do uchwały nr 350

zał nr 2 do uchwały nr 350

zał. nr 3 i zał. nr 4 do uchwały nr 350