Uchwała Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028.

 
Uchwała Nr 35/18/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 18 grudnia 2018 r.
 
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2019-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
§ 5. Traci moc uchwała nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
 
 
 Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
W projekcie uchwały dokonano zmian wynikających z autopoprawki do projektu uchwały budżetowej:
1. W załączniku nr 1:
1. zwiększenie dochodów o kwotę 1.000.000 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 17.956,11 zł dochodów bieżących z tyt. podatków i opłat i zwiększenie o kwotę 1.017.956,11 zł dochodów majątkowych z dotacji (środki UE).
2. zwiększenie wydatków o kwotę 1.000.000 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych 680.000 zł, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 320.000 zł.
2. W załączniku nr 2:
1) wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe kontynuowane pn.: Budowa pumptracku przy ul. Nowe Osiedle: limit wydatków 2019 r. 285.900 zł.
2) wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe kontynuowane pn.: Adaptacja na potrzeby UM budynku nastawni: limit wydatków 2019 r. 50.000 zł. 
3) Zwiększono wydatki majątkowe kontynuowane na Program budowy dróg o kwotę 300.000 zł.
4) Zwiększono wydatki majątkowe kontynuowane na Program budowy i modernizacji oświetlenia o kwotę 44.100 zł.
 
zał. nr 1 do uchwały nr 35

zał. nr 2 do uchwały nr 35

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowo