Uchwała Nr 352/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 
Uchwała Nr 352/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 września 2018 r.
 
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Poznańskiego, Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę, którą stanowią działki nr 878/2, 879/8, 879/12, 891/2 położone w Puszczykowie, w obrębie geodezyjnym Niwka, będące własnością Miasta Puszczykowa.
 
§ 2. Przebieg drogi gminnej, o której mowa w § 1, przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nałożyła na gminy obowiązek zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi o znaczeniu lokalnym, niezaliczone do innych kategorii stanowiących uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg wewnętrznych.
Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.
Zaliczenie do kategorii dróg publicznych może dotyczyć tylko takiej drogi, która składa się z nieruchomości stanowiącej własność publiczną nieobciążoną prawem użytkowania wieczystego na rzecz jakiegokolwiek innego podmiotu. Zaliczenie drogi do określonej kategorii drogi publicznej może nastąpić tylko odpowiednio do faktu, który z podmiotów publiczno-prawnych jest właścicielem nieruchomości zajętej pod drogę, np. do kategorii drogi gminnej mogą być zaliczone tylko drogi przebiegające przez nieruchomości stanowiące własność gminną. Działki objęte niniejszą uchwałą zostały uzbrojone w infrastrukturę techniczną.
Zgodnie z powyższym drogi gminne stanowią własność gminy. Zarząd Powiatu Poznańskiego w opinii nr 2788/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. zaopiniował negatywnie zaliczenie wymienionych w uchwale działek do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Puszczykowo, uzasadniając to brakiem wybudowania budowli, jaką zgodnie z przepisami ustawy jest droga. Opinia jest jednak formą niewiążącą bezwzględnie Rady Gminy w podjęciu decyzji o zaliczeniu do kategorii dróg publicznych. Brak zaliczenia do kategorii dróg gminnych, poza formalnością przewidzianą w ustawie o drogach publicznych, skutkuje problemami dla właścicieli przyległych nieruchomości. Zalicza się do nich między innymi brak dostępu do drogi publicznej. Należy podkreślić, że w przypadku Miasta Puszczykowa podejście ściśle ustawowe spowodowałoby liczne problemy dla mieszkańców szeregu ulic z racji tylko braku wybudowania odpowiedniej nawierzchni.