Uchwała Nr 353/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Poznańskiej.

 
Uchwała Nr 353/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 września 2018 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Poznańskiej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, przedstawionej na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, o powierzchni około 0,0081 ha z działki nr 297 o powierzchni 0,0299 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 4, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106660/8.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
  
 
Uzasadnienie
 
Działka nr 297 położona w rejonie ulicy Poznańskiej jest własnością Miasta Puszczykowa.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 - strefa A, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 171/12/VI z dnia 23 października 2012 roku, przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW. Właściciele posesji przy ul. Poznańskiej 35a, będący również dotychczasowymi dzierżawcami przedmiotowej części nieruchomości, ogrodzonej i zagospodarowanej wspólnie z ich działką nr 298, zwrócili się z wnioskiem o wyrażenie zgody na nabycie części działki nr 297, którą użytkują.
Wobec powyższego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.