Uchwała Nr 354/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Jarosławskiej.

 
Uchwała Nr 354/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 września 2018 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości
w rejonie ulicy Jarosławskiej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości przedstawionej na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik do uchwały, położonej w Puszczykowie, o powierzchni około 0,0014 ha z działki nr 653/1 o powierzchni 0,0289 ha, obręb Puszczykowo Stare, ark. mapy 3.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie.
 
Właściciele nieruchomości położonej w Puszczykowie, przy ul. Jarosławskiej 26 złożyli wniosek w sprawie uregulowania przez Miasto Puszczykowo stanu prawnego części nieruchomości użytkowanej jako chodnik wzdłuż ul. Jarosławskiej. Wizja lokalna i przeprowadzone pomiary geodezyjne potwierdziły zajęcie fragmentu działki pod chodnik w granicach drogi publicznej - ulicy Jarosławskiej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr 191/2001/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego z 12 grudnia 1994 r. w zakresie ustaleń realizacyjnych dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych część nieruchomości, będąca przedmiotem niniejszej uchwały, przeznaczona jest pod ulicę zbiorczą, oznaczoną symbolem KZ. Wyrażenie zgody na nabycie przedmiotowej części nieruchomości umożliwi realizację zapisów powołanego prawa miejscowego, a także pozwoli na regulację stanu prawnego terenu zajętego pod drogę publiczną.
Wobec powyższego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.