Uchwała Nr 355/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wielole

 
Uchwała Nr 355/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 września 2018 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
  2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Uaktualniono wieloletnią prognozę finansową uwzględniając zapisy projektu uchwały budżetowej.
Ponadto:
  1. W latach 2018-2019 dokonano zmian limitów wydatków w zakresie zadania pn. „Rewitalizacja willi "Mimoza" w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne".
  2. Przesunięto z 2018 r. na 2019 r. wydatki w kwocie 150.000 zł na zadanie pn.:  „Budowa remizy strażackiej wraz z budową zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej". 
  3. Przesunięto dochody majątkowe ze środków UE dot. projektu, o którym mowa w pkt 1 pomiędzy latami 2018 i 2019.