Uchwała Nr 356/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.

 

Uchwała Nr 356/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 września 2018 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 10.01.2018 r. poz. 544) wprowadza się następujące zmiany:
1)      w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 251.213,68 zł do kwoty 52.417.718,47 zł, w tym:
a)      zwiększa się dochody bieżące o kwotę 204.847,32 zł do kwoty 45.774.932,56 zł,
b)      zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 46.366,36 zł do kwoty 6.642.785,91 zł,
2)      w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 251.213,68 zł do kwoty 58.317.718,47 zł, w tym:
a)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 163.979 zł do kwoty 38.147.804,47 zł,
b)      zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 87.234,68 zł do kwoty 20.169.914 zł;
3)      w § 5 zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami o kwotę 200 zł do kwoty 7.364.280,87 zł;
4)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
5)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
6)      w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
7)      w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Dochody
 1. W dziale 756 zwiększono o kwotę 150.617,32 zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększono o 1 zł rekompensatę utraconych dochodów w podatkach lokalnych.
 2. W dziale 758 zwiększono o kwotę 50.000 zł dochody z tytułu zwrotu podatku VAT.
 3. W dziale 852 i 855 wprowadzono dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej w łącznej kwocie 8.029 zł.
 4. W dziale 921 zwiększono dochody z tytułu dotacji ze środków UE na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja willi "Mimoza" w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne" o kwotę 41.366,36 zł.  
Pozostałe zmiany w planie dochodów uwzględniają dotychczasowe wykonanie.
 
Wydatki
 1. W rozdziale 70005 zmniejszono wydatki na odszkodowania za grunty o kwotę 150.000 zł.
 2. W rozdziale 71004 zmniejszono wydatki na zadania z zakresu planowania przestrzennego o kwotę 50.000 zł.
 3. W rozdziale 75412 zmniejszono wydatki na zadanie pn.: „Budowa remizy strażackiej wraz z budową zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej" o kwotę 150.000 zł (wydatki przesunięto na 2019 r.).
 4. W działach 801 oraz 854 zwiększono wydatki na wynagrodzenia obu szkół podstawowych o łączną kwotę 350.450 zł (w związku z ustawową podwyżką dla nauczycieli od 1 września, utworzeniem klas sportowych, nieplanowanymi urlopami dla poratowania zdrowia, odprawami emerytalnymi, wysoką absencją chorobową), przesunięto z wydatków bieżących na majątkowe kwotę 30.000 zł (montaż klimatyzatorów w SP 2).
 5. W działach 852 i 855 dokonano zmian w podziałkach klasyfikacji budżetowej, wprowadzono wydatki związane z otrzymanymi dotacjami w kwocie 8.029 zł.
 6. W rozdziale 92105 zwiększono o kwotę 1.500 zł dotacje dla organizacji pozarządowych na cele kulturalne.
 7. W rozdziale 92109 zwiększono o kwotę 157.234,68 zł wydatki na zadanie pn.: „Rewitalizacja willi "Mimoza" w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne"
 8. W rozdziale 92195 zwiększono o kwotę 34.000 zł wydatki na organizację obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz wykonanie muralu na ścianie SP2. 
 9. W rozdziale 92601 zwiększono o kwotę 50.000 zł wydatki na zadanie pn.: „Budowa pumptracku przy ul. Nowe Osiedle".