Uchwała Nr 357/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomię

 
Uchwała Nr 357/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 16 października 2018 r.
 
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A1.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.      Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A1, zwany dalej „planem", po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowo, uchwalonego uchwałą Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r.
2.      Integralnymi częściami uchwały są:

1)     załącznik Nr 1 - stanowiący część graficzną, zwany „rysunkiem planu", opracowany w skali 1:2000 i zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A1, wraz z wyrysem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Puszczykowa w skali 1:10000;
2)     załącznik Nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3)     załącznik Nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
3.      Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu w skali 1:2000.
 
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)     budynku gospodarczo-garażowym - należy przez to rozumieć budynek gospodarczy, budynek gospodarczy z wydzieloną przestrzenią dla celów garażowania pojazdów samochodowych lub budynek garażowy;
2)     dachu mansardowym - należy przez to rozumieć dach o głównej kalenicy równoległej do ulicy, w którym część górna połaci dachowej ma nachylenie nie mniejsze niż 17°, a część dolna 60° - 75°;
3)     dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci dachowych do 12o;
4)     dachu stromym - należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci dachowych powyżej 12o;
5)     działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
6)     nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość od linii rozgraniczającej terenu lub linię wyznaczającą na rysunku planu obszar, gdzie mogą być sytuowane budynki; dopuszcza się wysunięcia przed nieprzekraczalną linię zabudowy:
- okapów i gzymsów na wysokości powyżej parteru: do 1,5 m,
- balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp: do 1,5 m,
- innych elementów takich jak: wykusze, przedsionki, daszki nad wejściami: do 1,5 m;
7)     ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi najwyżej 30% na całej długości ogrodzenia;
8)     ogrodzeniu pełnym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi co najmniej 70%;
9)     powierzchni zabudowy - rozumie się przez to powierzchnię zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce, mierzoną zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997;
10) powierzchni całkowitej zabudowy - rozumie się przez to sumę powierzchni całkowitych wszystkich budynków znajdujących się na danej działce budowlanej, mierzoną zgodnie z obowiązującą normą;
11) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element systemu informacji miejskiej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;
12) terenie - należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczoną liniami rozgraniczającymi i oznaczoną symbolem literowym lub cyfrowo-literowym;
13) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, które nie powodują przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny, zgodnie z przepisami odrębnymi; działalność związaną z prowadzeniem czynności świadczonych na rzecz ludności i firm, przeznaczoną dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej oraz ogólnospołecznej o charakterze lokalnym, niezwiązaną z działalnością produkcyjną tj.: usługi handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 200 m2, ale nie więcej niż 300 m2 powierzchni zabudowy, gastronomii, bankowości, administracji, oświaty, usługi łączności, informacji i nauki, kultury i rozrywki, rekreacji i sportu, zdrowia i opieki społecznej, biura, obiekty realizowane jako zadania własne samorządów terytorialnych;
14) WPN - należy przez to rozumieć Wielkopolski Park Narodowy.
 
§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu:
1)     tereny zabudowy:
a)     mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN,
b)     mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem: MN/U,
c)     usług ochrony zdrowia oznaczony na rysunku planu symbolem: Uz
d)    usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem: U,
e)     usług ochrony zdrowia i zieleni urządzonej oznaczony na rysunku planu symbolem: Uz/ZP,
2)     tereny lasów oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL,
3)     teren zieleni oznaczony na rysunku symbolem: Z,
4)     tereny komunikacji:
a)      tereny dróg publicznych, klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L,
b)     tereny dróg publicznych, klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D
c)      ciągi piesze lub pieszorowerowe, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDx, 2KDx,
5)     teren infrastruktury technicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem: IT.
 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1)     ustala się:
a)      zakaz budowy ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń składających się z przęseł wykonanych z prefabrykatów betonowych lub żelbetowych,
b)     zakaz lokalizacji blaszanych budynków gospodarczo-garażowych oraz obiektów i budynków tymczasowych, za wyjątkiem zaplecza budów na czas ich realizacji,
c)      zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych,
d)     zakaz zabudowy na działkach mniejszych niż ustalone w niniejszym planie, powstałych po uchwaleniu planu,
e)      wysokości zabudowy określone szczegółowo w §9 nie dotyczą elementów technicznych i wyposażenia technicznego budynków oraz obiektów infrastruktury technicznej telekomunikacyjnej; na wszystkich terenach określa się maksymalną wysokość obiektów budowlanych innych niż budynki - 9 m;
2)     dopuszcza się:
a)      lokalizowanie ogrodzeń ażurowych lub w formie żywopłotów o wysokości nie większej niż 2,2 m,
b)     lokalizowanie dojść, dojazdów oraz obiektów małej architektury,
c)      lokalizowanie budynków gospodarczo - garażowych bezpośrednio przy granicy lub w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej,
d)     lokalizowanie szyldów o maksymalnej łącznej powierzchni 2,0 m² na jednej działce budowlanej, przy czym lokalizacja tych urządzeń nie może powodować uciążliwości dla uczestnika ruchu drogowego, takich jak np.: utrudnienie czytelności informacji drogowskazowej, ograniczenie widoczności, olśnienie,
e)      lokalizowanie tablic informacyjnych.
 
§ 5.
1.        W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1)     ustala się:
a)      ochronę zieleni poprzez możliwie maksymalne zachowanie zadrzewień i ich uwzględnienie w przyszłym zagospodarowaniu terenu,
b)     zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu,
c)      zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem inwestycji dopuszczonych pozostałymi ustaleniami planu,
d)     zakaz lokalizacji przedsięwzięć o negatywnym oddziaływaniu na środowisko, w szczególności zakaz prowadzenia działalności gospodarczej mogącej powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny,
e)      zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych,
f)      gospodarowanie masami ziemnymi, zgodnie z przepisami odrębnymi,
g)     w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi rekultywacja zgodnie z przepisami odrębnymi,
h)     w zakresie gospodarki odpadami, zagospodarowanie zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Puszczykowa oraz przepisami odrębnymi,
i)       pozyskiwanie energii cieplnej z przyjaznych dla środowiska źródeł w szczególności poprzez stosowanie ogrzewania gazowego oraz systemy wykorzystujące źródła czystej energii: pompy cieplne, kolektory słoneczne, energię elektryczną; dopuszczenie stosowania paliw stałych lub gazowych z sieci, z wykluczeniem lokalizacji zbiorników na gaz, przy zasilaniu indywidualnym oraz paliw innych przy zasilaniu zbiorczym pod warunkiem nie przekraczania dopuszczalnych emisji,
j)       w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla celów grzewczych, uwzględnienie ograniczeń i zakazów zgodnie z przepisami odrębnymi;
2)     dopuszcza się:
a)      realizację jednej kondygnacji podziemnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę,
b)     zastosowania nawierzchni przepuszczalnych dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenów komunikacji.
2.        W zakresie kształtowania komfortu akustycznego w środowisku ustala się nakaz dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, zgodnie z przepisami odrębnymi, tj:
1)      dla terenów oznaczonych symbolami MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2)      dla terenów oznaczonych symbolami MN/U jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo - usługowe;
3)      dla terenów oznaczonych symbolami Uz i Uz/ZP jak dla terenów przeznaczonych pod szpitale i domy opieki społecznej.
 
§ 6. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu nie podejmuje się ustaleń.
 
§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:
1)      dla strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ujętych w ewidencji zabytków na obszarze AZP 55-27 numer stanowisk: 11, 54, 55, 58, 59, 63:
a)      nakaz prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu,
b)     nakaz uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na prowadzenie badań archeologicznych, przed uzyskaniem zgody na realizację inwestycji;
2)      ochronę zabytkowego cmentarza ewangelickiego wpisanego do ewidencji zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:
1)     lokalizowanie jednolitych pod względem wizualnym obiektów małej architektury na każdym terenie publicznym;
2)     kształtowanie przestrzeni dróg publicznych, stanowiących przestrzenie publiczne zgodnie z § 9.
 
§ 9.
1.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN w zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)     ustala się:
a)      lokalizację budynków zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych w § 12,
b)     na jednej działce budowlanej lokalizację nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
c)      lokalizację budynków w formie wolnostojącej z zastrzeżeniem pkt. 2 lit. a), f) i g),
d)     maksymalną powierzchnię zabudowy - 25% powierzchni działki budowlanej,
e)      minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 50% powierzchni działki budowlanej,
f)      wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,5 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej,
g)     wysokość:
-       budynku mieszkalnego - do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, tj.: w przypadku zastosowania dachu stromego lub mansardowego nie więcej niż 9,5 m, natomiast w przypadku zastosowania dachu płaskiego - nie więcej niż 7,0 m,
-       wolnostojącego budynku gospodarczo-garażowego - jedna kondygnacja nadziemna tj. w przypadku zastosowania dachu stromego nie więcej niż 5,5 m, natomiast w przypadku zastosowania dachu płaskiego - nie więcej niż 3,5 m,
h)     geometrię dachu:
-       budynku mieszkalnego: dach stromy, dwu - lub wielospadowy, przy czym wszystkie główne połacie dachowe o jednakowym nachyleniu; dopuszcza się zastosowanie dachu mansardowego lub dachu płaskiego,
-       budynku gospodarczo-garażowego: dach stromy, dwu - lub wielospadowy, przy czym wszystkie główne połacie dachowe o jednakowym nachyleniu; dopuszcza się zastosowanie dachu mansardowego lub dachu płaskiego,
i)       wykończenie zewnętrzne budynków:
-       kolorystyka elewacji budynku w kolorach pastelowych, z dopuszczeniem stosowania koloru białego i szarego,
-       zakaz krycia dachu stalowymi płytami wielowarstwowymi i fałdowymi,
-       w przypadku dachu stromego pokrycie dachu dachówką, gontem lub blachą tytanowo-cynkową, blachą miedzianą lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglasto-czerwonym, brązowym lub szarym,
j)       w przypadku nowych podziałów działek powierzchnię działki nie mniejszą niż 1000 m2, przy czym zasady podziału działki budowlanej nie dotyczą działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, poszerzenie dróg publicznych i dróg wewnętrznych,
k)     możliwość zabudowy na istniejących działkach wydzielonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały oraz na działkach nowopowstałych w wyniku wydzielonych planem dróg publicznych i wewnętrznych, których minimalna powierzchnia działki jest mniejsza niż ustalona w pkt 1 lit j) oraz jeżeli ich zabudowa nie naruszy przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń określonych w planie;
l)       lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z § 13 pkt 5, 6 i 7,
m)   dostęp do terenu zgodnie z § 13 pkt 4;
2)     dopuszcza się:
a)      zachowanie istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i usytuowanych bezpośrednio przy granicy działki budowlanej z dopuszczeniem ich przebudowy i rozbudowy,
b)     zachowanie istniejących budynków usługowych, z prawem ich remontu i przebudowy, z zachowaniem pozostałych ustaleń planu,
c)      zachowanie istniejących budynków usytuowanych przed wyznaczoną w planie linią zabudowy, z prawem ich rozbudowy i przebudowy z zachowaniem pozostałych ustaleń planu,
d)     dla budynków istniejących w dniu uchwalenia planu niespełniających ustaleń planu w zakresie parametrów zabudowy, zachowanie przy przebudowie ich dotychczasowych parametrów zabudowy w zakresie wysokości, geometrii dachu, powierzchni zabudowy, intensywności zabudowy i minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej,
e)      lokalizację usług nieuciążliwych, prowadzonych w ramach lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zgodnie z przepisami odrębnymi,
f)      lokalizację jednego wolnostojącego budynku gospodarczo-garażowego na jednej działce budowlanej o powierzchni nie przekraczającej 65,0 m2,
g)     lokalizację w granicy działek sąsiednich:
-       budynku mieszkalnego, w przypadku, gdy będzie on dobudowany do istniejącej zabudowy na sąsiedniej działce, przy zachowaniu linii zabudowy wyznaczonej przez frontową i tylną ścianę istniejącego segmentu, zgodnie z przepisami odrębnymi,
-       budynku gospodarczo-garażowego o wysokości nie większej niż 3,0 m i w długości mniejszej niż 5,5 m zgodnie z przepisami odrębnymi,
h)     stosowanie lukarn i ryzalitów o dowolnej geometrii dachu.
 
2.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 8MN, 9MN w zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)     ustala się:
a)      lokalizację budynków zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu oraz z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych w § 12 i 15,
b)     na jednej działce budowlanej lokalizację nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
c)      lokalizację budynków w formie wolnostojącej z zastrzeżeniem pkt. 2 lit. d) i e),
d)     maksymalną powierzchnię zabudowy - 30% powierzchni działki budowlanej,
e)      minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej w wielkości 50%,
f)      wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 do 0,6 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej,
g)     wysokość:
-       budynku mieszkalnego - do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, tj.: w przypadku zastosowania dachu stromego lub mansardowego nie więcej niż 11,0 m, natomiast w przypadku zastosowania dachu płaskiego - nie więcej niż 8,5 m,
-       wolnostojącego budynku gospodarczo-garażowego - jedna kondygnacja nadziemna tj. w przypadku zastosowania dachu stromego nie więcej niż 5,5 m, natomiast w przypadku zastosowania dachu płaskiego - nie więcej niż 3,5 m,
h)     geometrię dachu:
-       budynku mieszkalnego: dach stromy, dwu- lub wielospadowy, przy czym wszystkie główne połacie dachowe o jednakowym nachyleniu; dopuszcza się zastosowanie dachu mansardowego lub dachu płaskiego,
-       budynku gospodarczo-garażowego: dach stromy, dwu - lub wielospadowy, przy czym wszystkie główne połacie dachowe o jednakowym nachyleniu; dopuszcza się zastosowanie dachu płaskiego,
i)       wykończenie zewnętrzne budynków:
-       kolorystyka elewacji budynku w kolorach pastelowych, z dopuszczeniem stosowania koloru białego i szarego,
-       zakaz krycia dachu stalowymi płytami wielowarstwowymi i fałdowymi,
-       w przypadku dachu stromego pokrycie dachu dachówką, gontem lub blachą tytanowo-cynkową, blachą miedzianą lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglasto-czerwonym, brązowym lub szarym,
j)       w przypadku nowych podziałów działek powierzchnię działki nie mniejszą niż 1000 m2, przy czym zasady podziału działki budowlanej nie dotyczą działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, poszerzenie dróg publicznych,
k)     możliwość zabudowy na istniejących działkach wydzielonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały oraz na działkach nowopowstałych w wyniku wydzielonych planem dróg publicznych, których minimalna powierzchnia działki jest mniejsza niż ustalona w pkt 1 lit. j) oraz jeżeli ich zabudowa nie naruszy przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń określonych w planie;
l)       lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z § 13 pkt 5, 6 i 7,
m)   dostęp do terenu zgodnie z § 13 pkt 4.
2)     dopuszcza się:
a)      zachowanie istniejącego w dniu uchwalenia planu budynku, z prawem jego remontu i przebudowy, bez możliwości odbudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejącego 11-kondygnacyjnego budynku; dopuszcza się budowę wyłącznie obiektu budowlanego o parametrach określonych w § 9 ust. 2 pkt 1;
b)     lokalizację usług nieuciążliwych, prowadzonych w ramach lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zgodnie z przepisami odrębnymi,
c)      lokalizację jednego wolnostojącego budynku gospodarczo-garażowego na jednej działce budowlanej o powierzchni nie przekraczającej 65,0 m2,
d)     lokalizację w granicy działek sąsiednich budynku gospodarczo-garażowego o wysokości nie większej niż 3,0 m i w długości mniejszej niż 5,5 m zgodnie z przepisami odrębnymi,
e)      stosowanie lukarn i ryzalitów o dowolnej geometrii dachu.
 
3.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U w zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)      ustala się:
a)      lokalizację budynków zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu oraz z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych w § 12,
b)     na jednej działce budowlanej lokalizację nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego albo jednego budynku usługowego albo jednego budynku mieszkalno-usługowego,
c)      lokalizację budynków w formie wolnostojącej z zastrzeżeniem pkt. 2 lit. b) i c),
d)     maksymalną powierzchnię zabudowy - 30% powierzchni działki budowlanej, przy czym powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, albo budynku usługowego albo jednego budynku mieszkalno-usługowego nie więcej niż 300 m2,
e)      wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,6 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej,
f)      minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej w wielkości - 50%,
g)     wysokość:
-       budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku usługowego, budynku mieszkalno-usługowego - do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, tj.: w przypadku zastosowania dachu stromego lub mansardowego nie więcej niż 10,0 m, natomiast w przypadku zastosowania dachu płaskiego - nie więcej niż 7,0 m,
-       wolnostojącego budynku gospodarczo-garażowego - jedna kondygnacja nadziemna tj. w przypadku zastosowania dachu stromego nie więcej niż 5,5 m, natomiast w przypadku zastosowania dachu płaskiego - nie więcej niż 3,5 m,
h)     geometrię dachu:
-       budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku usługowego, budynku mieszkalno-usługowego: dach stromy, dwu - lub wielospadowy, przy czym wszystkie główne połacie dachowe o jednakowym nachyleniu; dopuszcza się zastosowanie dachu mansardowego lub dachu płaskiego,
-       budynku gospodarczo-garażowego: dach stromy, dwu - lub wielospadowy, przy czym wszystkie główne połacie dachowe o jednakowym nachyleniu; dopuszcza się zastosowanie dachu płaskiego,
i)       wykończenie zewnętrzne budynków:
-       kolorystyka elewacji budynku w kolorach pastelowych, z dopuszczeniem stosowania koloru białego i szarego,
-       zakaz krycia dachu stalowymi płytami wielowarstwowymi i fałdowymi,
-       w przypadku dachu stromego pokrycie dachu dachówką, gontem lub blachą tytanowo - cynkową, blachą miedzianą lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglasto - czerwonym, brązowym lub szarym,
j)       w przypadku nowych podziałów działek powierzchnię działki nie mniejszą niż 1000 m2, przy czym zasady podziału działki budowlanej nie dotyczą działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, poszerzenie dróg publicznych,
k)     możliwość zabudowy na istniejących działkach wydzielonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały oraz na działkach nowopowstałych w wyniku wydzielonych planem dróg publicznych, których minimalna powierzchnia działki jest  mniejsza niż ustalona w pkt 1 lit j) oraz jeżeli ich zabudowa nie naruszy przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń określonych w planie,
l)       lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z § 13 pkt 5, 6 i 7,
m)   dostęp do terenu zgodnie z § 13 pkt 4;
2)      dopuszcza się:
a)      lokalizację:
-       wyłącznie usług nieuciążliwych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej,
-       zabudowy usługowej jako funkcji samodzielnej,
-       jednego wolnostojącego budynku gospodarczo-garażowego o powierzchni nie przekraczającej 65,0 m2 na jednej działce budowlanej, 
b)     lokalizację w granicy działek sąsiednich:
-       budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku usługowego, budynku mieszkalno-usługowego, w przypadku, gdy będzie on dobudowany do istniejącej zabudowy na sąsiedniej działce, przy zachowaniu linii zabudowy wyznaczonej przez frontową i tylną ścianę istniejącego segmentu,
-       budynku gospodarczo-garażowego o wysokości nie większej niż 3,0 m i w długości mniejszej niż 5,5 m zgodnie z przepisami odrębnymi,
c)      dla budynków istniejących w dniu uchwalenia planu niespełniających ustaleń planu w zakresie parametrów zabudowy, zachowanie przy przebudowie ich dotychczasowych parametrów zabudowy w zakresie wysokości, geometrii dachu, powierzchni zabudowy, intensywności zabudowy i minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej,
d)     zachowanie istniejących budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej i usytuowanych bezpośrednio przy granicy działki budowlanej z dopuszczeniem ich przebudowy i rozbudowy,
e)      zachowanie istniejących budynków usytuowanych przed wyznaczoną w planie linią zabudowy, z prawem ich rozbudowy i przebudowy z zachowaniem pozostałych ustaleń planu,
f)      stosowanie lukarn i ryzalitów o dowolnej geometrii dachu.
 
4.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U w zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)     ustala się:
a)      nakaz lokalizowania wyłącznie usług nieuciążliwych,
b)     lokalizację budynków zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu oraz z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych w § 12,
c)      na jednej działce budowlanej lokalizację nie więcej niż jednego budynku usługowego,
d)     lokalizację budynków w formie wolnostojącej,
e)      zakaz lokalizacji zabudowy w granicy działek sąsiednich,
f)      maksymalną powierzchnię zabudowy - 30% powierzchni działki budowlanej,
g)     minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej w wielkości -  50%,
h)     wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,6 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej,
i)       wysokość:
-       budynku usługowego - do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, tj.: w przypadku zastosowania dachu stromego lub mansardowego nie więcej niż 10,0 m, natomiast w przypadku zastosowania dachu płaskiego - nie więcej niż 7,0 m,
-       wolnostojącego budynku gospodarczo-garażowego - jedna kondygnacja nadziemna tj. w przypadku zastosowania dachu stromego nie więcej niż 5,5 m, natomiast w przypadku zastosowania dachu płaskiego - nie więcej niż 3,5 m,
j)       geometrię dachu:
-       budynku  usługowego: dach stromy, dwu - lub wielospadowy, przy czym wszystkie główne połacie dachowe o jednakowym nachyleniu; dopuszcza się zastosowanie dachu mansardowego lub dachu płaskiego,
-       budynku gospodarczo-garażowego: dach stromy, dwu- lub wielospadowy, przy czym wszystkie główne połacie dachowe o jednakowym nachyleniu; dopuszcza się zastosowanie dachu płaskiego,
k)     wykończenie zewnętrzne budynków:
-       zakaz krycia dachu stalowymi płytami wielowarstwowymi i fałdowymi,
-       w przypadku dachu stromego pokrycie dachu dachówką, gontem lub blachą tytanowo-cynkową, blachą miedzianą lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglasto-czerwonym, brązowym lub szarym,
-       dla elewacji zewnętrznej zastosowanie materiałów wykończeniowych: tynk, cegła, drewno, kamień, szkło,
-       kolorystyka elewacji budynku w kolorach pastelowych, z dopuszczeniem stosowania koloru białego i szarego;
l)       w przypadku nowych podziałów działek powierzchnię działki nie mniejszą niż 1000 m2, przy czym zasady podziału działki budowlanej nie dotyczą działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, poszerzenie dróg publicznych,
m)   możliwość zabudowy na istniejących działkach wydzielonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały oraz na działkach nowopowstałych w wyniku wydzielonych planem dróg publicznych, których minimalna powierzchnia działki jest mniejsza niż ustalona w pkt 1 lit. l) oraz jeżeli ich zabudowa nie naruszy przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń określonych w planie,
n)     lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z § 13 pkt 5, 6 i 7,
o)     dostęp do terenu zgodnie z § 13 pkt 4;
2)     dopuszcza się:
a)      lokalizację wolnostojącego budynku gospodarczo-garażowego o powierzchni nie przekraczającej 65,0 m2 na jednej działce budowlanej,
b)     dla budynków istniejących w dniu uchwalenia planu, niespełniających ustaleń planu w zakresie parametrów zabudowy, zachowanie przy przebudowie ich dotychczasowych parametrów zabudowy w zakresie wysokości, geometrii dachu, powierzchni zabudowy, intensywności zabudowy i minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej,
c)      dla budynków istniejących w dniu uchwalenia planu nie spełniających ustaleń planu w zakresie przeznaczenia ich zachowanie, remont.
 
5.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Uz w zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)     ustala się:
a)      lokalizację budynków usługowych związanych z ochroną zdrowia,
b)     lokalizację budynków zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu oraz z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych w § 12,
c)      maksymalną powierzchnię zabudowy - 40% powierzchni całego terenu Uz,
d)     minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni całego terenu Uz w wielkości - 30%,
e)      wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 1,2 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej,
f)      wysokość:
-       budynku usługowego - do trzech kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż 12,0 m,
-       wolnostojącego budynku gospodarczo-garażowego - jedna kondygnacja naziemna, lecz nie więcej niż 5,0 m,
g)     geometria dachu:
-       budynku  usługowego: dowolna,
-       budynku gospodarczo-garażowego: dowolna,
h)     wykończenie zewnętrzne budynków:
-       zakaz krycia dachu stalowymi płytami wielowarstwowymi i fałdowymi,
-       w przypadku dachu stromego pokrycie dachu dachówką, gontem lub blachą tytanowo-cynkową, blachą miedzianą lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglasto-czerwonym, brązowym lub szarym,
-       dla elewacji zewnętrznej zastosowanie materiałów wykończeniowych: tynk, cegła, drewno, kamień, szkło,
-       kolorystyka elewacji budynku w kolorach pastelowych, z dopuszczeniem stosowania koloru białego i szarego;
i)       w przypadku nowych podziałów działek: powierzchnię działki nie mniejszą niż 10000 m2, przy czym zasady podziału działki budowlanej nie dotyczą działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, poszerzenie dróg publicznych i wydzielenia dojazdów,
j)       możliwość zabudowy na istniejących działkach wydzielonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały oraz na działkach nowopowstałych w wyniku wydzielonych planem dróg publicznych, których minimalna powierzchnia działki jest mniejsza niż ustalona w pkt 1 lit. i) oraz jeżeli ich zabudowa nie naruszy przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń określonych w planie,
k)     lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z § 13 pkt 5, 6 i 7, przede wszystkim w wyznaczonej strefie lokalizacji parkingów,
l)       dostęp do terenu zgodnie z § 13 pkt 4.
2)     dopuszcza się:
a)      lokalizację:
-       wolnostojącego budynku gospodarczo-garażowego,
-       łączników między budynkami,
-       lądowiska dla śmigłowców ratowniczych,
-       dojazdów,
-       miejsc postojowych dla samochodów osobowych na potrzeby prowadzonej działalności usługowej związanej z publiczną ochroną zdrowia w strefie lokalizacji parkingów, zgodnie z rysunkiem planu,
b)     lokalizację zabudowy w granicy działek sąsiednich w ramach terenu Uz i  Uz/ZP,
c)      dla budynków istniejących w dniu uchwalenia planu niespełniających ustaleń planu w zakresie parametrów zabudowy, zachowanie ich funkcji oraz zachowanie przy przebudowie ich parametrów zabudowy w zakresie wysokości, geometrii dachu, powierzchni zabudowy, intensywności zabudowy i minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej.
 
6.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Uz/ZP w zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)     ustala się:
a)      lokalizację budynków usługowych związanych z ochroną zdrowia, w tym obiektów ochrony zdrowia, domów opieki społecznej, przychodni rehabilitacyjnych,
b)     lokalizację budynków zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu oraz z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych w § 12,
c)      stworzenie spójnego założenia parkowego z zabudową związaną z ochroną zdrowia,
d)     maksymalną powierzchnię zabudowy - 20% powierzchni całego terenu Uz/ZP,
e)      minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni całego terenu Uz/ZP w wielkości - 60%,
f)      wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,6 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej,
g)     wysokość:
-       budynku usługowego - do trzech kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż 12,0 m,
-       wolnostojącego budynku gospodarczo-garażowego - jedna kondygnacja nadziemna lecz nie więcej niż 5,0 m,
h)     geometrię dachu:
-       budynku  usługowego: dowolna,
-       budynku gospodarczo-garażowego: dowolna,
i)       wykończenie zewnętrzne budynków:
-       zakaz krycia dachu stalowymi płytami wielowarstwowymi i fałdowymi,
-       w przypadku dachu stromego pokrycie dachu dachówką, gontem lub blachą tytanowo-cynkową, blachą miedzianą lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglasto-czerwonym, brązowym lub szarym,
-       dla elewacji zewnętrznej zastosowanie materiałów wykończeniowych: tynk, cegła, drewno, kamień, szkło,
-       kolorystyka elewacji budynku w kolorach pastelowych, z dopuszczeniem stosowania koloru białego i szarego,
j)       w przypadku nowych podziałów działek: powierzchnię działki nie mniejszą niż 10000 m2, przy czym zasady podziału działki budowlanej nie dotyczą działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, poszerzenie dróg publicznych i wydzielenia dojazdów,
k)     możliwość zabudowy na istniejących działkach wydzielonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały oraz na działkach nowopowstałych w wyniku wydzielonych planem dróg publicznych, których minimalna powierzchnia działki jest mniejsza niż ustalona w pkt 1 lit. j) oraz jeżeli ich zabudowa nie naruszy przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń określonych w planie,
l)       lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z § 13 pkt 5, 6 i 7,
m)   dostęp do terenu zgodnie z § 13 pkt 4;
2)     dopuszcza się:
a)      realizację:
-       sal konferencyjnych,
-       usług rekreacji i rehabilitacji,
-       wolnostojącego budynku gospodarczo-garażowego,
-       łączników między budynkami,
-       siłowni zewnętrznych,
-       ławek,
-       dojazdów,
b)     lokalizację zabudowy w granicy działek sąsiednich w ramach terenu Uz/ZP i  Uz,
c)      dla budynków istniejących w dniu uchwalenia planu niespełniających ustaleń planu w zakresie parametrów zabudowy, zachowanie ich funkcji oraz zachowanie przy przebudowie ich parametrów zabudowy w zakresie wysokości, geometrii dachu, powierzchni zabudowy, intensywności zabudowy i minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej.
 
7.    Dla terenów oznaczonych symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL w zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:
1)     gospodarkę leśną zgodnie z polityką WPN;
2)     minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu w wielkości - 95%;
3)     dostęp do terenu zgodnie z § 13 pkt 4.
 
8.    Dla terenu oznaczonego symbolem Z w zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:
1)     zachowanie zieleni naturalnej;
2)     minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu w wielkości - 75%;
3)     zachowanie i ochronę istniejącego cmentarza protestanckiego oznaczonego na rysunku planu;
4)     dostęp do terenu zgodnie z § 13 pkt 4.
 
9.    Dla terenów oznaczonych symbolami: 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 1KDx, 2KDx w zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)     ustala się:
a)      szerokość dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
b)     dla terenów KD-L:
-       przekrój jednojezdniowy, z dwoma pasami ruchu,
-       co najmniej jednostronny chodnik,
-       ścieżka rowerowa,
-       lokalizację zieleni dla terenu 2KD-L,
c)      dla terenów KD-D:
-       przekrój jednojezdniowy, z dwoma pasami ruchu,
-       co najmniej jednostronny chodnik,
d)     dla terenów KDx:
-       ścieżki pieszej albo pieszorowerowej;
2)     dopuszcza się:
a)      dla terenów KD-L i KD-D sytuowanie dodatkowych elementów infrastruktury transportowej i technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi,
b)     zmianę geometrii i rozmieszczenia: jezdni, ścieżki rowerowej i chodników pod warunkiem zachowania przepisów, zasad wiedzy technicznej oraz wymaganych planem elementów i ich minimalnych parametrów,
c)      lokalizację miejsc parkingowych na terenie 1KD-L.
 
10.    W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenu oznaczonego symbolem IT ustala się:
1)     lokalizację przepompowni ścieków;
2)     minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu w wielkości - 5%;
3)     lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z § 13 pkt 5, 6 i 7;
4)     dostęp do terenu zgodnie z § 13 pkt 4.
 
§ 10. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa ustala się:
1)     dla terenów objętych ochroną konserwatorską, ochronę zgodnie z §7;
2)     dla całego obszaru planu, ze względu na położenie w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego zgodnie z rysunkiem planu, realizację odpowiednio inwestycji w ramach Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz uwzględnienie zasad zagospodarowania i użytkowania terenu na tym obszarze oraz zakazy określone w przepisach odrębnych, w szczególności o ochronie przyrody;
3)     dla całego obszaru planu, ze względu na położenie w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 - Wielkopolska Dolina Kopalna - wody czwartorzędowe, będącego obszarem wysokiej ochrony (OWO), ochronę zgodnie z zapisami planu i przepisami odrębnymi;
 
§ 11. 
1.    Nie określa się terenów, które wymagają wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.
2.    Ustala się następujące parametry działek budowlanych powstałych w wyniku scalania i podziału:
1)      na terenach MN:
a)      minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 1000 m2,
b)      minimalna szerokość frontu działki - 20,0 m,
c)      kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70o - 110o;
2)      na terenie MN/U:
a)      minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 1000 m2,
b)      minimalna szerokość frontu działki - 20,0 m,
c)      kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70o - 110o;
3)      na terenach Uz:
a)      minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 10000 m2,
b)      minimalna szerokość frontu działki - 20,0 m,
c)      kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70o - 110o;
4)      na terenach U:
a)      minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 1000 m2,
b)      minimalna szerokość frontu działki - 20,0 m,
c)      kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70o - 110o;
5)      na terenach Uz/ZP:
a)      minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 10000 m2,
b)      minimalna szerokość frontu działki - 20,0 m,
c)      kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70o - 110o.
 
§ 12. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:
1)     uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń technicznych wynikających z przebiegu istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej;
2)     wszelkie projektowane obiekty o wysokości równej i większej 50 m n.p.t. podlegają, przed wydaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji, zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP;
3)     wszelkie projektowane obiekty o wysokości równej i większej od 100 m n.p.t. podlegają, przed wydaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji, zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
4)     przeprowadzenie badań geotechnicznych gruntu przed usytuowaniem budynków i budowli;
5)     zakaz projektowania obiektów wysokościowych, wież telekomunikacyjnych - dominant wysokościowych w bliskim sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego otuliny.
 
§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
1)     tereny komunikacji:
a)      drogi publiczne, klasy lokalnej - KD-L,
b)     drogi publiczne, klasy dojazdowej - KD-D,
c)      ciąg pieszy lub pieszorowerowy - KDx;
2)     parametry układu komunikacyjnego, zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi;
3)     zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, ścieżek rowerowych, chodników w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, zgodnie z przepisami odrębnymi;
4)     obsługę komunikacyjną w zakresie ruchu samochodowego z dróg publicznych znajdujących się w granicach obszaru planu lub poza jego granicami, przy czym w przypadku lokalizacji inwestycji przy drogach publicznych o dwóch różnych klasach obsługę komunikacyjną należy zapewnić od strony drogi o niższej klasie;
5)     na działce zajmowanej przez obiekt budowlany lub na działkach w ramach danej inwestycji budowlanej, dla nowych i rozbudowywanych obiektów, wymogi parkingowe dla samochodów osobowych, w łącznej liczbie nie mniejszej niż:
a)      2 miejsca parkingowe na każdy lokal mieszkalny w budynku w zabudowie jednorodzinnej,
b)      1,5 miejsca parkingowego na każdy lokal mieszkalny w budynku w zabudowie wielorodzinnej,
c)      1 miejsce parkingowe na każde 50,0 m2 powierzchni użytkowej dla funkcji usługowej na terenach MN/U,
d)     1 miejsce parkingowe na każde 50,0 m2 powierzchni użytkowej w zabudowie usługowej typu biura, urzędy, banki, kancelarie itp.,
e)      3 miejsca parkingowe na każde 10 miejsc w obiektach gastronomicznych,
f)       3 miejsca parkingowe na każdych 10 zatrudnionych albo na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. c-e,
g)      1 miejsce parkingowe na każdy teren infrastruktury;
6)     lokalizację miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi;
7)     nakaz zapewnienia przy obiektach usługowych stanowisk postojowych dla rowerów.
 
§ 14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
1)     ustala się:
a)      lokalizację i rozbudowę sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi,
b)     powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi,
c)      w przypadku lokalizacji wolnostojącej małogabarytowej stacji transformatorowej oraz kablowej stacji transformatorowej minimalną powierzchnię działki budowlanej w wielkości 50 m2,
d)     odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji sanitarnej, przy czym do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych,
e)      odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na własny nieutwardzony teren, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych,
f)      pobór wody do celów bytowo-gospodarczych z sieci wodociągowej,
g)      pobór wody do celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi,
h)     zaopatrzenie w energię elektryczną - siecią średniego lub niskiego napięcia, odpowiednio do potrzeb.
2)     dopuszcza się możliwość realizowania elektroenergetycznych stacji transformatorowych jako obiektów wbudowanych w projektowaną zabudowę lub wolnostojących.
 
§ 15. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów ustala się, dla terenu 9MN, przeznaczenie terenu w całości pod parking naziemny niekubaturowy dla zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych, na potrzeby istniejącego w dniu uchwalenia planu budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego na terenie oznaczonym symbolem 8MN, do czasu spełnienia funkcji budynku jako mieszkalnego wielorodzinnego.
 
§ 16. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla wszystkich terenów w wysokości 30%.
 
§ 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
  Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
1.                  Opracowanie dotyczy południowej części miasta Puszczykowa (fragment obrębu Niwka), zlokalizowanego pomiędzy torami PKP a ulicą Nadwarciańską. Powierzchnia obszaru objętego projektem planu (część A1) wynosi ok. 81,5 ha.
Teren opracowania ograniczony jest od zachodu ulicą 3-go Maja i Dąbrowskiego, od północy ulicą Kosynierów Miłosławskich, od wchodu ul. Szpitalną, Tulipanową i Nadwarciańską, od południa natomiast ul. Mocka. Tereny zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru opracowania, w znacznej mierze są silnie zurbanizowane.
Obszar opracowania również jest częściowo zurbanizowany, jednak ponad połowę powierzchni całkowitej stanowią tereny lasów, zlokalizowane w południowej części opracowania.
2.                  Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzony został na podstawie uchwały:
  • Nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. wsprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dlaterenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i12,
  • Nr 218/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 maja 2017 r. wsprawie zmiany uchwały Nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • Nr 324/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dlaterenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8,9,10 i 12.
Projekt planu procedowano do etapu opiniowania i uzgadniania w całości, następnie uzyskano pozytywne uzgodnienia i opinie dla części A. Po podjęciu uchwały Nr 324/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2018 r. zmieniającej uchwałę wywołującą z 27 września 2016 r. zdecydowano wyłożyć do publicznego wglądu wyłącznie część A1 - obecnie gotową do uchwalenia.
3.                  W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa, (uchwała nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r.) analizowany obszar znajduje się na terenach oznaczonych symbolami: M1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MU - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, Ua - tereny zabudowy usługowej - usługi publiczne, Uz/ZP - tereny zabudowy usługowej - usługi zdrowia i opieki społecznej oraz zieleni urządzonej, I - tereny infrastruktury technicznej, ZC - cmentarze, ZL** - tereny lasów i dolesień, położone w WPN, w tym na obszarze Natura 2000.
4.                  Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), Rada Miasta Puszczykowa stwierdziła, że przyjęte w projekcie rozwiązania nie naruszają ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa".
5.                  Do planu zostały sporządzone:
-        „Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A1",
-        „Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A1".
6.                  Stosownie do wymogów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), a także zgodnie z przepisami odrębnymi, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A1, uzyskał wszystkie wymagane opinie i niezbędne uzgodnienia.
7.                  W trakcie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wymogi wynikające z art. 1 ust. 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez zastosowane zapisy w części tekstowej, oparte o aktualne przepisy prawa. Jednocześnie w procesie planistycznym zapewniono możliwość udziału społeczeństwa na poszczególnych etapach procedury planistycznej, tj.
a)                  ogłoszono i obwieszczono w prasie publicznej, na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Puszczykowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Puszczykowie w dniu 24.10.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu i możliwości składania do niego wniosków w terminie ustawowym tj. do 9 grudnia 2016 r.;
b)                 ogłoszono i obwieszczono w prasie publicznej, na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Puszczykowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Puszczykowie o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu w terminie od 6.08.2018 r. do 4.09.2018 r., oraz terminie dyskusji publicznej w dniu 9.08.2018 r. o godzinie 15.00 i możliwości składania uwag do projektu planu w terminie do 24.09.2018 r. W ustawowym terminie wpłynęły 2 pisma zawierające łącznie 7 uwag. Wszystkie uwagi nie zostały uwzględnione przez Burmistrza.
8.                  W trakcie sporządzania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wymogi wynikające z art. 1 ust. 3 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12, wpłynęło 56 wniosków, w tym 12 od instytucji. Postulaty zawarte we wnioskach zostały rozpatrzone i częściowe uwzględnione na etapie opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
9.                  Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustala zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania ładu przestrzennego poprzez m.in. ustalenie lokalizacji zabudowy w obszarze ograniczonym przez nieprzekraczalne linie zabudowy, określenie geometrii dachów, wykończenia budynków, oraz określenie minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej oraz określenie intensywności zabudowy, co zapewnia realizację wymagań ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walorów architektonicznych i krajobrazowych oraz wymagań ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych.
W zakresie wymagań ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych ustalono zapisy dla strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ujętych w ewidencji zabytków wskazanych na rysunku planu. Wprowadzono nakaz prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu zespołu stanowisk archeologicznych i pojedynczych stanowisk archeologicznych i nakaz uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na prowadzenia badań archeologicznych, przed uzyskaniem zgody na realizację inwestycji.
Poprzez dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci i obiektów infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej zabezpieczono możliwość rozwoju infrastruktury technicznej, w tym potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został pozytywnie zaopiniowany przez gestorów sieci. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnia potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych.
Ze względu na walory ekonomiczne przestrzeni, prawo własności oraz potrzeby interesu publicznego, w projekcie planu następuje m.in. uruchomienie terenów pod funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej, zabudowy usługowej, w tym usług zdrowia, terenów lasów. Ponadto wprowadzono tereny komunikacji w celu lepszej obsługi oraz umożliwienia realizacji inwestycji celów publicznych.
Przystąpienie do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A1, wynikało z woli całościowego zaprojektowania odpowiedniego przeznaczenia terenów w tej części miejscowości oraz zwiększenia efektywności wykorzystania przestrzeni.
Lokalizacja planu ma uzasadnienie ze względu na położenie w pobliżu miasta Poznania. Taka lokalizacja sprzyja rozwojowi miasta. Obszar opracowania, ze względu na usytuowanie w granicach rozwiniętego układu komunikacyjnego, jest ograniczony przestrzennie, co przekładać się będzie na ograniczone możliwości niekontrolowanego poszerzania się projektowanych funkcji. Na terenie opracowania znajdują się przystanki autobusowe, co świadczy o tym, że teren objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma dostępność transportu zbiorowego.
Projekt miejscowego planu obejmuje tereny częściowo zainwestowane jak zurbanizowane niezabudowane, uruchamiając je pod inwestycje związane z rozwojem mieszkalnictwa, czy usług.
10.              Przystąpienie do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A1, wynikało z przeprowadzonej we wrześniu 2016 r. analizy zasadności, która wykazała, że przystąpienie do sporządzenia jest zasadne, a jego zadaniem będzie wydzieleni strefy zurbanizowanej, zdefiniowanie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów oraz wyznaczenie zasad obsługi komunikacyjnej.
11.              Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie wpływać na finanse publiczne, w tym na budżet miasta, zgodnie z założeniami oraz wnioskami i zaleceniami przestawionymi w „Prognozie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A1". Zgodnie z nimi uchwalenie zamierzonych funkcji terenów zainwestowanych daje niekorzystny ekonomicznie dla miasta bilans. Miasto uzyska potencjalne zyski do budżetu z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz podatków, jednak ze względu na realizację zamierzeń związanych z budową infrastruktury drogowej, poniesie również stosowne koszty.
12.              Burmistrz Puszczykowa, zgodnie z art. 17 pkt 14 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przedstawił Radzie Miasta projekt planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
13.              Wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A1, z zastosowaniem procedury przewidzianej ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych. Ustalenia ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uaktywniają zagospodarowanie na tym terenie, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu ochrony poszczególnych elementów środowiska i walorów krajobrazu kulturowego.
14.              W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.