Uchwała Nr 358/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w

 
Uchwała Nr 358/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 16 października 2018 r.
 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską i Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B.
 
Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1.
  1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską i Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - których granice oznaczone zostały w załączniku graficznym do uchwały.  
  2. Etap A obejmuje obszar położony w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską i Kosynierów Miłosławskich, z wyłączeniem obszaru oznaczonego jako etap B.
  3. Etap B obejmuje teren działek o numerach 459 i 460 położonych w Puszczykowie przy ulicy Niepodległości.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Z inicjatywy Rady Miasta Puszczykowa przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. terenu.
Dla obszaru proponowanego do objęcia planem na dzień dzisiejszy nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu - rozstrzygnięcie sposobu zagospodarowania terenu następuje w trybie decyzji o warunkach zabudowy. Celem sporządzenia planu jest ustalenie funkcji i zasad zagospodarowania terenu, ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej oraz zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną. Przystąpienie do prac planistycznych pozwoli na rozstrzygnięcie sposobu zagospodarowania terenu przez opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
zał. do uchwały nr 358