Uchwała Nr 359/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

 
Uchwała Nr 359/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 16 października 2018 r.
 
w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz na podstawie ust. III pkt 5 Regulaminu Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie: ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Nagrodę w wysokości 850 zł (brutto) otrzymują:
 
1)      Anna Chwałczyńska                          - za osiągnięcia artystyczne
2)      Tymon Dydowicz                                - za osiągnięcia naukowe
3)      Antoni Forycki                                    - za osiągnięcia naukowe
4)      Mateusz Karpiński                             - za osiągnięcia naukowe
5)      Łukasz Kopczyński                            - za osiągnięcia naukowe i sportowe
6)      Hugo Kwaśniewski                            - za osiągnięcia sportowe
7)      Antonina Łęcka                                  - za osiągnięcia naukowe i sportowe
8)      Bartosz Douglas Milne                       - za osiągnięcia naukowe
9)      Marcin Popławski                               - za osiągnięcia naukowe
10)  Wiktoria Rutkowska                            - za osiągnięcia sportowe
11)  Karol Wapniarski                                 - za osiągnięcia naukowe
12)  Aleksandra Zawada                            - za osiągnięcia artystyczne
 
2.      Nagrodę w wysokości 400 zł (brutto) otrzymują:
 
1)      Paweł Bakun                                    - za osiągnięcia sportowe
2)      Jakub Burzyński                               - za osiągnięcia sportowe
3)      Bartosz Burzyński                            - za osiągnięcia sportowe
4)      Anna Maria Czombik                        - za osiągnięcia naukowe
5)      Alan Czyż                                         - za osiągnięcia sportowe
6)      Marianna Jasiczak                            - za osiągnięcia naukowe
7)      Zofia Kromolicka                               - za osiągnięcia sportowe
8)      Anna Łęcka                                      - za osiągnięcia sportowe
9)      Jakub Mikołajczak                            - za osiągnięcia sportowe
10)  Jakub Standar                                   - za osiągnięcia sportowe
11)  Martyna Sykulska                              - za osiągnięcia artystyczne
12)  Maksymilian Wesołowski                    - za osiągnięcia sportowe
13)  Aleks Zajdel                                       - za osiągnięcia sportowe
14)  Adam Ziółkowski                                - za osiągnięcia sportowe
 
3.      Nagrodę w wysokości 200 zł (brutto) otrzymują:
 
1)     Justyna Budynkiewicz                        - za osiągnięcia sportowe i artystyczne
2)     Maria Bukowy                                    - za osiągnięcia sportowe i artystyczne
3)     Maciej Czyż                                        - za osiągnięcia sportowe
4)     Karolina Heydel                                 - za osiągnięcia sportowe
5)     Tadeusz Janaszek                             - za osiągnięcia sportowe
6)     Oliwer Jankowski                               - za osiągnięcia sportowe
7)     Jeremiasz Jiya                                    - za osiągnięcia sportowe
8)     Katarzyna Kędzierska                        - za osiągnięcia sportowe
9)     Zofia Helena Łój                                - za osiągnięcia naukowe i artystyczne
10) Anna Maria Maik                                  - za osiągnięcia naukowe
11) Maja Morawska                                   - za osiągnięcia sportowe i artystyczne
12) Cyryl Rytlewski                                    - za osiągnięcia naukowe
13) Michalina Tężycka                                - za osiągnięcia sportowe
14) Michał Wyrwas                                    - za osiągnięcia sportowe
 
4.      Nagrodę w wysokości 100 zł (brutto) otrzymują:
 
1)     Wiktor Czyż                                       - za osiągnięcia sportowe
2)     Alicja Głowacka                                  - za osiągnięcia sportowe
3)     Estera Jiya                                         - za osiągnięcia sportowe
4)     Dawid Jiya                                          - za osiągnięcia sportowe
5)     Liliana Marciniak                                 - za osiągnięcia sportowe
6)     Jagoda Marcinkowska                        - za osiągnięcia naukowe
7)     Justyna Teresa Niedziałkowska         - za osiągnięcia naukowe i artystyczne
8)     Mikołaj Pałczyński                               - za osiągnięcia naukowe
9)     Ewa Pawlik                                         - za osiągnięcia sportowe
10) Wojciech Pawlik                                    - za osiągnięcia sportowe
11) Aleksandra Stradomska                       - za osiągnięcia naukowe i sportowe
12) Denis Szymczak                                    - za osiągnięcia artystyczne
13) Amelia Tężycka                                     - za osiągnięcia naukowe i sportowe
14) Vincent Wołuń                                       - za osiągnięcia sportowe
 
§ 2. Zgodnie z §3 uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych źródłem pokrycia wydatku, o którym mowa w §1 będą środki przewidziane w budżecie Miasta Puszczykowa na rok 2018 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów, paragraf 3260 inne formy pomocy dla uczniów.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz  
 
 
Uzasadnienie
 
Rada Miasta Puszczykowa dostrzega potrzebę wspierania rozwoju uzdolnień i zainteresowań najzdolniejszych uczniów szkół wszystkich szczebli mieszkających na terenie Puszczykowa i reprezentujących Miasto Puszczykowo. Nagroda dla uczniów ma na celu wspomaganie możliwości stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, a także umożliwianie udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach, konkursach, festiwalach, zawodach sportowych itp.
Kapituła po zapoznaniu się z wnioskami, zaproponowała Radzie Miasta przyznanie nagród jak powyżej.