Uchwała Nr 360/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

 
Uchwała Nr 360/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 16 października 2018 r.
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Postanawia się o udzieleniu w 2019 r. pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w kwocie 15.661 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień w 2019 r.
 
§ 2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Miastem Puszczykowo a Powiatem Poznańskiem.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz  
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 220 ustawy o finansach publicznych z budżetu miasta może być udzielana pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej. W celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia, w związku z aktualnym brakiem izby wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, podjęcie uchwały jest uzasadnione.