Uchwała Nr 361/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Puszczykowo.

 
Uchwała Nr 361/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 16 października 2018 r.
 
w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Puszczykowo.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zadanie własne Miasta Puszczykowa polegające na sprawieniu pogrzebu realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
 
§ 2. Sprawienie pogrzebu zleca się podmiotowi świadczącemu kompleksowe usługi pogrzebowe.
 
§ 3. Sprawienie pogrzebu obejmuje wykonanie następujących czynności:
1)        załatwienie formalności związanych ze zgonem i pogrzebem;
2)        transport zwłok z miejsca zgonu do miejsca ich przechowywania;
3)        przechowywanie zwłok w chłodni do dnia pogrzebu lub kremacji;
4)        zakup trumny lub urny wraz z akcesoriami;
5)        zakup niezbędnego ubrania;
6)        przygotowanie zwłok do pochówku lub kremacji;
7)        transport zwłok do miejsca kremacji;
8)        kremację;
9)        transport zwłok do miejsca pochówku;
10)    zapewnienie miejsca na cmentarzu;
11)    ceremoniał pogrzebowy;
12)    wykopanie i zasypanie grobu;
13)    obsługę pogrzebu;
14)    oznaczenie grobu znakiem wyznania zmarłego i imienną tabliczką;
15)    w przypadku dochówku - demontaż i montaż grobu;
16)    inne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem oraz miejscowymi zwyczajami.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz    
 
                                                                Uzasadnienie       
 
Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) gmina ma obowiązek ustalić sposób sprawienia pogrzebu.
Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.