Uchwała Nr 362/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach ws

 
Uchwała Nr 362/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 16 października 2018 r.
 
w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym z terenu Miasta Puszczykowa.
 
§ 2. Dla osób, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), ustala się odpłatność za pobyt, o którym mowa w § 1, zgodnie z poniższą tabelą:
 

Lp.

Dochód osoby przebywającej
w mieszkaniu chronionym lub ośrodku wsparcia określony według kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym lub ośrodku wsparcia liczona procentowo
w stosunku do pełnego kosztu pobytu

1.

powyżej 100% do 150%

25 %

2.

powyżej 150% do 200%

50 %

3.

powyżej 200% do 250%

75 %

4.

                    powyżej 250%

                                       100%

§ 3. 1. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc pobytu w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym.

2. W przypadku pobytu trwającego niepełny miesiąc, odpłatność jest ustalana proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym miesiącu.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz      
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.