Uchwała Nr 363/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagosp

 
Uchwała Nr 363/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 16 października 2018 r.
 
w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się przedłożone przez Burmistrza Miasta Puszczykowa opracowanie pt. „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta Puszczykowa i ocena aktualności studium i planów miejscowych w Puszczykowie - stan na 5 października 2018 r.", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Stwierdza się, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa przyjęte uchwałą Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa, jest aktualne w całości.
 
§ 3. Stwierdza się, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na obszarze Miasta Puszczykowa zachowują w całości aktualność.
 
§ 4. Uwzględniając wyniki opracowania, o którym mowa w § 1, postanawia się:
  1. kontynuować prace podjęte w związku z uchwałami o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  2. przystępować sukcesywnie do sporządzania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w zależności od potrzeb, po przeprowadzeniu odrębnych analiz zasadności przed każdorazowym podjęciem uchwały.
§ 5.  Należy zabezpieczyć środki w budżecie na sporządzenie i uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz  
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), w celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa i planów miejscowych, Burmistrz Miasta Puszczykowa dokonał analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenił postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracował propozycje do wieloletniego programu ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67 powyższej ustawy oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Burmistrz Miasta Puszczykowa przekazał Radzie Miasta Puszczykowa wyniki analiz, o których mowa w art. 32 ust. 1 cyt. ustawy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Miasta Puszczykowa.
Niniejsza uchwała stanowi realizację obowiązku nałożonego na Radę Miasta Puszczykowa przez ustawodawcę po dokonaniu czynności wynikających z wyżej przytoczonych przepisów.