Uchwała Nr 4/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 
Uchwała Nr 4/18/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 listopada 2018 r.
 
w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:
 
1. Przewodnicząca Komisji:                 - Barbara Kamińska
2. Członkowie Komisji:
                       - Alfreda Brączkowska
                       - Piotr Guziałek
                       - Elżbieta Bijaczewska
                       - Maciej Krzyżański                                      
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
W związku z ukonstytuowaniem się Rady Miasta Puszczykowa VIII kadencji (2018-2023) oraz nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym zachodzi konieczność powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.