Uchwała Nr 5/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

 
Uchwała Nr 5/18/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 listopada 2018 r.
 
w sprawie: powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i § 13 ust. 1, 2, 4 i 5 uchwały nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 3633) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Edukacji, Kultury i Sportu w składzie:
 
Przewodniczący Komisji:           - Maciej Krzyżański
Członkowie:
                                   - Alfreda Brączkowska
                                   - Elżbieta Czarnecka
                                   - Maria Michałowska
                                   - Barbara Kamińska
                                   - Filip Ryglewicz
                                   - Piotr Płóciennik
                                   - Ryszard Teuschner
 
§ 2.
1. Obszar działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu obejmuje sprawy z zakresu:
1)      edukacji publicznej,
2)      kultury, w tym działalności biblioteki miejskiej,
3)      ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
4)      kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
5)      promocji gminy poprzez kulturę i sport,
6)      współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność edukacyjną, kulturalną i sportową,
7)      współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw w zakresie zadań komisji,
8)      wniosków tematycznych zgłaszanych do budżetu.
 
2. Komisja ustala roczny plan pracy w grudniu każdego roku oraz przedkłada Radzie Miasta Puszczykowa sprawozdania ze swej działalności, nie rzadziej niż raz do roku.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
W związku z ukonstytuowaniem się Rady Miasta Puszczykowa VIII kadencji (2018-2023) zachodzi konieczność powołania nowego składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.