Uchwała Nr 6/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.

 
Uchwała Nr 6/18/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 listopada 2018 r.
 
w sprawie: powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i § 13 ust. 1, 2, 4 i 5 uchwały nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 3633) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta w składzie:
 
Przewodniczący Komisji:      - Jan Łagoda
Członkowie:
                                   - Maciej Krzyżański
                                   - Piotr Płóciennik
                                   - Elżbieta Bijaczewska
                                   - Tomasz Potocki
                                   - Barbara Kamińska
                                   - Władysław Hetman
                                   - Piotr Guziałek         
 
§ 2.
1. Obszar działalności Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta obejmuje sprawy z zakresu:
1)      budżetu miasta i jego zmian,
2)      określania stawek podatków i opłat lokalnych,
3)      wprowadzania zwolnień w podatkach lokalnych,
4)      określania wzorów formularzy podatkowych,
5)      udzielania pomocy finansowej,
6)      ustalania zasad i zakresu przyznawania dotacji,
7)      zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych,
8)      absolutorium,
9)      ustalania wydatków niewygasających,
10)  ustalania procedury uchwalania budżetu,
11)  ustalania zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta,
12)  zaciągania zobowiązań,
13)  sprzedaży i najmu nieruchomości,
14)  planowania rozwoju miasta,
15)  ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
16)  gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
17)  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
18)  lokalnego transportu zbiorowego,
19)  gminnego budownictwa mieszkaniowego,
20)  zieleni gminnej i zadrzewień,
21)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
22)  promocji miasta,
23)  rozwoju przedsiębiorczości,
24)  współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań komisji,
25)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw w zakresie zadań komisji,
26)  współpracy z samorządami krajowymi i zagranicznymi,
27)  wniosków tematycznych zgłaszanych do budżetu.
 
2. Komisja ustala roczny plan pracy w grudniu każdego roku oraz przedkłada Radzie Miasta Puszczykowa sprawozdania ze swej działalności, nie rzadziej niż raz do roku.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 

Uzasadnienie

W związku z ukonstytuowaniem się Rady Miasta Puszczykowa VIII kadencji (2018-2023) zachodzi konieczność powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.