Uchwała Nr 8/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.

 
Uchwała Nr 8/18/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 listopada 2018 r.
 
w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), § 6 i § 13 ust. 1, 2, 4 i 5 uchwały nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 3633) oraz § 4 ust. 1 uchwały nr 262/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 października 2006 r. w sprawie: zasad przyznawania wyróżnień honorowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2006 r. Nr 178, poz. 4161) zmienionej uchwałą nr 202/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 2229) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Powołuje się komisję opiniującą wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych w składzie:
 
1) Przewodniczący Komisji:              - Tomasz Potocki
2) Pozostali Członkowie:                  - Władysław Hetman
                                                         - Elżbieta Czarnecka
                                                         - Filip Ryglewicz
 
2. Komisja, o której mowa w ust. 1, jest stałą komisją Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki 
 
Uzasadnienie
 
Komisja weryfikacyjna jest komisją Rady Miasta Puszczykowa powołaną w celu zweryfikowania wniosków o przyznanie wyróżnień honorowych i sporządzenia opinii oceniającej ich zasadność.