Uchwała Nr 9/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa.

 

Uchwała Nr 9/18/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 listopada 2018 r.
 
w sprawie: powołania Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i § 13 ust. 3 uchwały nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 3633), Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1. Powołuje się Komisję doraźną ds. Statutu Miasta Puszczykowa w następującym składzie:
 
Przewodniczący Komisji:      - Maria Michałowska
Członkowie:
                                            - Jan Łagoda
                                            - Tomasz Potocki
                                            - Ryszard Teuschner
                                            - Piotr Płóciennik
 
2. Zadaniem Komisji jest przygotowywanie na podstawie wniosków radnych i innych mieszkańców propozycji zmian w Statucie Miasta Puszczykowa w terminie do końca stycznia 2019 roku.
 
3. Przygotowany projekt zmian w Statucie Miasta Puszczykowa zostanie skierowany do konsultacji społecznych w formie określonej przez zarządzenie Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 
4. Projekt zmian w Statucie Miasta Puszczykowa, uwzględniający poprawki wynikające z konsultacji społecznych, Komisja zobowiązana jest przedłożyć Radzie Miasta Puszczykowa do końca marca 2019 roku.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
W celu dokonania zmian w Statucie Miasta Puszczykowa zachodzi konieczność powołania Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa oraz ustalenia jej składu osobowego.