Uchwała Nr 59/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Sowiej i Myśliwskiej

 
Uchwała Nr 59/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 marca 2019 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Sowiej i Myśliwskiej w Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości przedstawionej na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik do uchwały, położonej w Puszczykowie, o powierzchni około 0,0270 ha - z działki nr 393/2 o całkowitej powierzchni 0,7609 ha, obręb Puszczykowo Stare, ark. mapy 10.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
Właściciel nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 393/2, obręb Puszczykowo Stare złożył wniosek w sprawie regulacji stanu prawnego powyższej nieruchomości, w części przeznaczonej pod drogę publiczną.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A, zatwierdzonym uchwałą nr 334/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 roku, część działki nr 393/2 - będąca przedmiotem niniejszej uchwały przeznaczona jest pod Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolem 19KD-D.
W wyniku przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych stwierdzono, że część przedmiotowej działki przeznaczona pod drogę, wynosi około 270 m². Wyrażenie zgody na nabycie przez Miasto przedmiotowej nieruchomości umożliwi udrożnienie komunikacji w rejonie ulic Sowiej i Myśliwskiej i doprowadzi do połączenia i zintegrowania tych ulic. Realizacja zapisów obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego i podejmowanie stosownych działań należy do zadań własnych gminy, wobec czego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.
 

 

Załącznik do uchwały nr 59