Uchwała budżetowa Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17.12.2019 r.

 

 
Uchwała budżetowa Miasta Puszczykowa na rok 2020
Nr 135/19/VIII z dnia 17.12.2019 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta w wysokości  60.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)     dochody bieżące w wysokości  53.619.270,99 zł;
2)     dochody majątkowe w wysokości  6.580.729,01 zł.
 
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta w wysokości 60.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2.      Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)     wydatki bieżące w wysokości 48.404.814 zł;
2)     wydatki majątkowe w wysokości 11.795.186 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
§ 3. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 210.000 zł.
2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani w wysokości 210.000 zł.
 
§ 4. Określa się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w wysokości 2.000 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych - zmiana systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczne).
 
§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami w wysokości 10.628.608 zł.
 
§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.210.600 zł.
 
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§ 8. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 2.900.000 zł.
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 2.900.000 zł.
 
§ 9. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 930.000 zł, w tym na:
1)     wydatki bieżące w wysokości 560.000 zł, w tym na:
a)      realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 160.000 zł,
b)      wydatki oświatowe w wysokości 390.000 zł,
c)      zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł;
2)     wydatki majątkowe w wysokości 370.000 zł, w tym na:
a)      zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł,
b)      wydatki związane z budżetem obywatelskim w wysokości 250.000 zł,
c)      pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 110.000 zł.
 
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 7.900.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000 zł.
 
§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1)     zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Miasta do kwoty 5.000.000 zł;
2)     dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zadań i grup wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych;
3)     przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych;
4)     dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a)      zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b)      zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c)      zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
5)     lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku bankowego Miasta.
 
§ 12. Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 

 

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki