Uchwała Nr 100/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Nadwarciańskiej.

Uchwała Nr 100/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Nadwarciańskiej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, przedstawionej na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały,
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 522 o powierzchni 0,0066 ha, obręb Niwka, ark. mapy 4, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106661/5.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki 
 
Uzasadnienie
 
Właściciel nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Nadwarciańskiej 32, składającej się z działek nr 520 i 521, zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na nabycie miejskiej działki nr 522, w celu poprawy warunków zagospodarowania swojej nieruchomości. Dla części nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej uchwały nie obowiązuje aktualnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka nr 522 położona jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nie stanowi drogi, ani nie jest planowana na żadne inne cele publiczne, zatem podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.