Uchwała Nr 101/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Poznań

Uchwała Nr 101/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Poznańskiej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na cele handlowe, na okres od dnia 14.09.2019 r. do 14.03.2020 r. (w wymiarze dwóch dni w tygodniu - piątek i sobota) części nieruchomości zagospodarowanej stoiskiem handlowym, położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2199 o całkowitej powierzchni 1557 m², obręb Puszczykowo, ark. mapy 5, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00100627/3, o powierzchni przeznaczonej do oddania w dzierżawę 8,5 m².
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki 
Uzasadnienie
 
Dotychczasowy dzierżawca części nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej uchwały, zagospodarowanej stoiskiem handlowym na „Zielonym Targu" przy ul. Poznańskiej zwrócił się z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy o 6 miesięcy - na cele handlowe, w wymiarze dwóch dni w tygodniu, tj. w każdy piątek i sobotę. Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa, że uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.