Uchwała Nr 102/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania

 
Uchwała Nr 102/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 5 i 21 oraz art. 403 ust. 2, 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Tytuł uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. otrzymuje brzmienie: „w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach służących celom mieszkalnym na obszarze Miasta Puszczykowa”.
 
§ 2. Załącznik do uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 403 ust. 2, 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) do zadań własnych gminy należy finansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej poprzez udzielanie dotacji celowej z budżetu gminy. Zasady udzielania dotacji na terenie Miasta Puszczykowa regulowane są uchwałą nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa. Uwzględniając aktualne potrzeby mieszkańców Miasta Puszczykowa w zakresie likwidacji niskiej emisji, a także zainteresowanie dofinansowaniem wymiany pieców węglowych, w niniejszym projekcie uchwały doprecyzowano zapisy Regulaminu udzielania dotacji celowych na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi, w zakresie definicji budynku, w którym może być realizowane przedsięwzięcie, terminu składania wniosku oraz zapisy dot. kontroli realizacji inwestycji objętej dofinansowaniem. Zaktualizowano również wniosek stanowiący załącznik do Regulaminu.
W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
 
zał nr 1 do regulaminu do uchwały nr 102