Uchwała Nr 103/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 94/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: współdziałania

 
Uchwała Nr 103/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały nr 94/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art.7 ust.1 pkt. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt.4 i art. 220 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale nr 94/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego zmienia się treść, § 3 który otrzymuje brzmienie:
 
„Na realizacje zadania Miasto Puszczykowo przekaże Powiatowi Poznańskiemu dotację celową w wysokości 1415,60 zł".
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nr 94/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki 
 
 
Uzasadnienie
 
Miasto Puszczykowo na podstawie kalkulacji ofertowej na realizację Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego obejmujące gminy Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las pochodzących z budżetów Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Powiatu oraz budżetów Gmin uczestników, przeznaczyło 707,80 zł.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na to zadanie wybrany został wykonawca za wyższą kwotę niż planowano, który był jedynym oferentem. Ostateczna kwota, za jaką będzie realizowane zadanie wynosi 239.850,00 zł. Jest ona wyższa od planowanej o 39.850,00 zł. Po ponownym przeliczeniu udziałów gmin uczestników programu udział Puszczykowa zwiększył się o 707,80 zł i wynosi 1415,60 zł.
Przekazanie środków odbędzie się na podstawie porozumienia z Powiatem Poznańskim, co wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miasta Puszczykowa.