Uchwała Nr 104/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie: powołania zespołu wydającego opinię o kandydatach na ławników do sądów powszechnych.

 
Uchwała Nr 104/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
 
w sprawie: powołania zespołu wydającego opinię o kandydatach na ławników do sądów powszechnych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się zespół, który przedstawi Radzie Miasta Puszczykowa opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023, w składzie:
1) Barbara Kamińska
2) Maria Michałowska
3) Filip Ryglewicz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
 
 Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) rada gminy przed przystąpienie do wyboru ławników powołuje zespół, opiniujący zgłoszone kandydatury.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.