Uchwała Nr 105/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 105/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 14.01.2019 r. poz. 654) wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 150.000 zł do kwoty 57.750.953,60 zł, w tym zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 150.000 zł do kwoty 9.429.079,94 zł;
2) w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 150.000 zł do kwoty 58.050.953,60 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł do kwoty 16.104.786,06 zł;
3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki 
Uzasadnienie
Dochody
1) W Dziale 700 zwiększono o kwotę 150.000 zł dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z wyższą realizacją planu.
2) Dokonano przesunięć w klasyfikacji dochodów w dziale 756 - zwiększono dochody w § 2680 o kwotę 1 zł, zmniejszono dochody w § 0910 o kwotę 1 zł.     
 
Wydatki
1) W rozdziale 70005 zwiększono wydatki o kwotę 100 tys. zł na zadanie Adaptacja na potrzeby harcówki budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej nr 2200 obręb Puszczykowo - zadanie realizowane w ramach puszczykowskiego budżetu obywatelskiego (plan wydatków na realizację zadania wynosi 250 tys. zł przy kosztorysie inwestorskim 400 tys. zł.) 
2) W rozdziale 90005 zwiększono o kwotę 50.000 zł wydatki na wypłatę dotacji na likwidację pieców węglowych.