Uchwała Nr 106/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 września 2019 r. w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

 
Uchwała Nr 106/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 września 2019 r.
 
w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 160 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się Regulamin głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
Uzasadnienie
 
W związku z ogłoszonymi przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu wyborami ławników na kadencję 2020-2023 i koniecznością przeprowadzenia wyborów, za zasadne uznaje się ustalenie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.