Uchwała Nr 107/19/VIII Rady Miasta Puszczykowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

 
Uchwała Nr 107/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowie
z dnia 24 września 2019 r.
 
w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 160 § 1, art. 163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W wyniku tajnego głosowania Rada Miasta Puszczykowa dokonała wyboru ławników na kadencję przypadającą na lata 2020 - 2023:
1) Na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu wybiera się następujące osoby:
a) Małgorzatę Bekas,
b) Magdalenę Salewicz.
 
2) Na ławnika do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wybiera się
a) Elżbietę Wolińską.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do przekazania list wybranych ławników prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października 2019 r.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych - ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.
Rada Miasta Puszczykowa zgodnie z wytycznymi Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu winna dokonać wyboru:
1) do Sądu Okręgowego w Poznaniu - 2 ławników,
2) do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - 1 ławnika,
3) do Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce 1 ławnika, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
 
Do Rady Miasta Puszczykowa wpłynęły zgłoszenia kandydatów na ławników:
1) 3 osoby do Sądu Okręgowego w Poznaniu,
2) 1 osoba do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.
 
Spośród zgłoszonych kandydatów Rada Miasta Puszczykowa dokonała powyższego wyboru po zapoznaniu się z opinią o zgłoszonych kandydatach w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie, przedstawioną przez powołany do jej wystawienia zespół.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.